Parsikunta suunnittelee taloutta

Återbetalningsskydd för kredit

Tryggar din och din familjs lånebetalningar vid oväntade motgångar.

-

Tänk redan i dag på en trygg morgondag

 • Täcker de väsentligaste riskerna

  Personligt skydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom, samt vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

 • Flexibelt och mångsidigt skydd

  Man kan ta försäkringen med de skydd man väljer på en ny eller existerande kredit, ensam eller tillsammans med en lånepartner, som löntagare eller företagare.

 • Betala bekvämt i månatliga delbetalningar

  Du får en uppskattning av månadsbetalningens storlek med vår bolåneräknare eller vid din andelsbank.

Be om offert

Med OP:s koder

Be om offert

Utan OP:s koder

Be om offert

Ett bekymmer mindre

Under en lång lånetid kan livet överraskande förändras, och man kan ställas inför situationer där inkomsterna minskar radikalt och det blir svårare att återbetala ett lån. Återbetalningsskyddet för kredit kan trygga din och din familjs ekonomi vid många risksituationer.

Försäkringen täcker de väsentligaste riskerna, som varje låntagare gör klokt i att skydda sig mot. Om du t.ex. måste sjukskriva dig för en längre tid, blir arbetslös eller din make eller maka avlider, hjälper försäkringen med. På så sätt har du ett bekymmer ur världen.

För singlar, familjemedlemmar, företagare

Man kan ta återbetalningsskydd på lån ensam eller som parskydd. Det lämpar sig också för krediter som en företagare tar privat. Tar man försäkringen som parskydd, kan båda parterna fritt välja skydd oberoende av varandra.

Försäkringen består av två skydd, av vilka man kan välja någotdera eller bägge två:

 • Löntagare: skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet, och skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.
 • Företagare: skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom, och skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

Så här tecknar du försäkringen

 1. Be om offert genom OP-nättjänsten eller boka tid för ett möte per telefon, på nätet eller på kontoret
 2. Försäkringsansökan och elektronisk underskrift
 3. Försäkringsskyddet är i kraft.

 

Du kan försäkra ditt lån med återbetalningsskydd om du är 18–59 år gammal och frisk och har haft din hemort i Finland de senaste 12 månaderna. För att du ska få skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller vid allvarlig sjukdom, ska du dessutom ha varit i arbete eller idkat företagsverksamhet i minst sex månader innan du tecknade försäkringen.

Upphandla Återbetalningsskydd

Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet eller allvarlig sjukdom beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna.

Har du funderat på hur du kunde få vardagen att löpa om ditt liv skulle förändras drastiskt?

På den bifogade blanketten kan du kartlägga dina ekonomiska risker så att du kan förbereda dig på väntade och oväntade förändringar på ett lämpligt sätt, t.ex. med återbetalningsskydd för kredit, en försäkring vid allvarlig sjukdom, ränteskydd samt sparande.

Du kan få ett återbetalningsskydd för såväl ett nytt som ett gammalt lån. Du kan försäkra högst
300 000 euro av krediten, månadsersättningen är högst 2 500 euro och försäkringstiden högst 30 år.

Det lönar sig att teckna skyddet samtidigt som du tar lånet. Om du vill ha skydd för ett gammalt lån kan du boka tid till en andelsbank. Vid ändringar i skyddet kan du kontakta din bank.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än t.ex. testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan återkalla eller ändra förordnandet med den bifogade blanketten.

Skriv det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet på blanketten. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd det ändrade förmånstagarförordnandet per post eller fax till AXA. Kontaktinformationen finns nertill på blanketten.

Månadsersättningarna i skyddet hjälper dig att klara månadsbetalningarna för lånet under din arbetsoförmåga (sjukledighet) eller arbetslöshet.

Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg

En familj med tre barn tar ett bolån på 82 000 euro med en månadsamortering på 564 euro. Fyra år senare omkommer familjens 36-åriga far i en trafikolycka.

Familjens bolån återbetalas med en ersättning som motsvarar det återstående försäkrade lånebeloppet på 69 100 euro.