OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring

Tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.

Omfattande skydd

OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring är ett skydd för allvarlig sjukdom. Försäkringen täcker upp till 17 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland.

Du får ersättning också för bestående men som förorsakats av ett olycksfall.

Försäkringen täcker även bestående men på grund av olycksfall från invaliditetsgrad 8. Invaliditetsklassen bedöms enligt skalan 0–20, och med bestående men avses olycksfall som försvårar en persons allmänna funktionsförmåga.

Livförsäkring

Vid ersättning ur livförsäkringen är det egalt om dödsfallet förorsakats av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen tryggar också den försäkrades närstående. Om den försäkrade avlider betalas livförsäkringsersättningen till hens förmånstagare.

Ersättningen ur försäkringen betalas på en gång.

Ersättningen ur försäkringen betalas på en gång, och du kan använda den som du själv vill. Engångsersättningen vid allvarlig sjukdom och bestående men på grund av olycksfall betalas till den försäkrade, livförsäkringsersättningen till hens närstående.

Försäkringen gäller alltid och överallt.

Försäkringen gäller i hela världen, på arbetstid och fritid utan begränsningar i samband med sport och idrott.

Tre skydd i ett paket - allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring

Vi kan inte undvika motgångar i livet, men till all tur kan vi gardera oss mot dem. Du har en sak mindre att bekymra dig för, då du får ekonomiskt tilläggsskydd av OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring i händelse av motgångar. Försäkringen består av tre delområden:

1. Skydd vid allvarlig sjukdom

2. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall

3. Skydd vid dödsfall, dvs. en livförsäkring

Om du redan har andelsbankens koder:

Teckna en försäkring

On du inte ännu har andelsbankens koder:

Boka tid för ett möte

Engångsersättningen hjälper dig och dina närstående vidare i vardagen

 • Du kan själv välja engångsersättningens storlek. Den kan vara hela 100 000 euro.
 • Ersättningen för en allvarlig sjukdom eller ett bestående men på grund av olycksfall utbetalas till den försäkrade. Ersättningen är inkomstskattefri.
 • Livförsäkringsersättningen betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren har valt.

Ersättningen för en allvarlig sjukdom betalas genast när en ersättningsgill allvarlig sjukdom har konstaterats. Ersättningen för bestående men kan betalas inom ett år efter olycksfallet, eller redan tidigare, om man kan konstatera att menet är bestående och oåterkalleligt.

Ersättningen behöver inte nödvändigtvis användas till vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall, utan du kan använda ersättningen som du själv vill. Du kan använda ersättningen till att exempelvis skaffa bästa möjliga vård, nödvändiga hjälpmedel eller renovera hemmet på det sätt som sjukdomen eller olycksfallet kräver. Eller till exempel bara åka på semester för att återhämta dig.

Livförsäkringsersättningen hjälper dina närstående. De får tilläggsskydd för sin utkomst och hjälp med att till exempel betala arvsskatt.

En del kanske tror att försäkringen vid allvarlig sjukdom bara är en cancerförsäkring, men den är också mycket annat. OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring ersätter följande allvarliga sjukdomar:

 1. Cancer
 2. Hjärtinfarkt
 3. Bypassoperation av kransartärer
 4. Aorta- och mitralisklaffoperation
 5. Ballongdilatation av kransartärer
 6. Njurinsufficiens
 7. Slaganfall
 8. Organ- och benmärgstransplantation
 9. Förlamning
 10. MS
 11. Stor brännskada
 12. Blindhet
 13. Koma
 14. Motorneuronsjukdomen ALS
 15. Alzheimers sjukdom
 16. Parkinsons sjukdom
 17. Godartad hjärntumör

Vem kan får försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring?

Du kan trygga dig själv med försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring om

 • du är 18–64 år
 • du är frisk och
 • din hemort har varit i Finland de senaste 12 månaderna.

Innan kunden tecknar en försäkring ska hen fylla i en hälsodeklaration. Försäkringen kan beviljas alla bankers kunder.

Vad kostar försäkringen?

På premien för försäkringen inverkar ålder, rökning och det försäkringsbelopp som valts. En prislista finns nere på den här sidan.

Om du redan har andelsbankens koder:

Teckna en försäkring

Om du inte ännu har andelsbankens koder:

Boka tid för ett möte

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i våra försäkringsbeslut då du tecknar en livförsäkring för dig själv och vi kontrollerar dina kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy. Via länken nedan kan du läsa hur vi hanterar våra kunders personuppgifter i olika situationer och om dina rättigheter.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Läs mer om OP-Livförsäkrings Ab dataskyddsbeskrivning

Läs mer om OP-Livförsäkrings Ab dataskyddsbeskrivning

Är du intresserad av att köpa en försäkring för en annan person?

Du kan för närvarande endast köpa OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring för dig själv från vår onlinetjänst. Om du är intresserad av att köpa försäkring för en annan person, kontakta en OP-tjänsteman eller vårt kontor.

Boka tid till kontoret via offertbegäran

Den försäkrade måste vara 18 år och en annan person kan erhålla den för den försäkrades räkning endast med fullmakt. För att en annan person ska kunna hantera försäkringar i försäkringstagarens namn och därmed sammanhängande skador måste denne ha en fullmakt från försäkringstagaren. Fullmakten kan utfärdas i försäkringens nättjänst.

Du kan ansöka om ersättning via

Du får hjälp med att fylla i ersättningsansökan eller svar på dina frågor via AXAs försäkrings- och ersättningstjänst (mån–tors kl. 9-17 och fre kl. 10–17). E-post:

asiakaspalvelu@partners.axa

Skydd vid allvarlig sjukdom är en försäkring vid allvarlig sjukdom. Försäljningen av nya avtal upphörde 21.9.2021.

Guldtrygg är en försäkring vid allvarlig sjukdom. Försäljningen av nya avtal upphörde 30.9.2017.

Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring påverkar inte tidigare sålda försäkringars giltighet. Dina egna försäkringars egenskaper framgår av ditt försäkringsbrev.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än exempelvis testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan anmäla ett återkallande eller en ändring med vidstående blankett.

Skriv på blanketten det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd ditt nya förmånstagarförordnandet per post eller med fax till AXA. Kontaktinformation finns i nedre kanten av blanketten.

Vilka läkemedel utgör inte ett hinder för att få ett skydd?

Astma – astmaläkemedel som tas vid behov utgör inte ett hinder för att teckna ett skydd. Regelbunden astmamedicinering året runt utgör ett hinder.

Allergi – allergiläkemedel som tas vid behov utgör inte ett hinder för att teckna ett skydd. Regelbunden allergimedicinering året runt utgör ett hinder.

Migrän utgör inte ett hinder, när det har gått över 12 månader sedan diagnosen. Förebyggande medicinering mot migrän eller migränanfall utgör inte ett hinder för att teckna ett skydd.

Hypotyreos utgör inte ett hinder för att teckna ett skydd, om medicineringen mot den har legat på samma nivå under de senaste 12 månaderna innan skyddet tecknas. Medicinering mot överfunktion utgör ett hinder.

Hormonmedicinering utgör inte ett hinder, om den har ordinerats för klimakteriebesvär eller barnlöshetsbehandling.

E-piller utgör inte ett hinder för att få ett skydd, om de inte har ordinerats för behandling av en sjukdom som behöver följas upp. E-piller som har ordinerats som preventivmedel utgör inget hinder för att få ett skydd.

Utgör en långvarig influensa ett hinder för att teckna OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring?

Alla sjukledigheter som utan avbrott varat över två veckor under de senaste 12 månaderna utgör ett hinder för att få skyddet.

Snabbt övergående och tillfälliga besvär, såsom förkylningar, magsmärtor eller andra kortvariga besvär utgör inte ett hinder. Skyddet kan inte beviljas under sjukledighet. Du kan ansöka om en försäkring när sjukledigheten eller eventuella kontroller har upphört, om sjukledigheten varade högst 14 dygn.

Utgör covid-19 ett hinder för att få en försäkring?

Att insjukna i covid-19 utgör inte ett hinder. Om covid-19 efterlämnar bestående symptom eller symptom som kräver uppföljning eller om du var sjukledig över 14 dygn, kan du ansöka om en försäkring 12 månader efter att symptomen, uppföljningen eller sjukledigheten har upphört.

Vad händer om jag blir sjuk i början av en försäkringsperiod?

Försäkringsgivaren betalar ersättning för cancersjukdomar endast i det fall att sjukdomen konstateras tidigast sex (6) månader efter det att försäkringsavtalet har trätt i kraft. Försäkringstagaren godkänner detta villkor i sin ansökan om försäkring.

Kan jag teckna ett skydd om jag har någon annan motsvarande gällande produkt?

Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring påverkar inte tidigare sålda försäkringars giltighet. Dina egna försäkringars egenskaper framgår av ditt försäkringsbrev.

Om du har ett tidigare Skydd vid allvarlig sjukdom eller Guldskydd, utgör det inte ett hinder för att teckna försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring. Skydd vid allvarlig sjukdom kan inte utvidgas, men försäkringsbeloppet i Guldskydd kan ändras. Det sammanlagda beloppet i det gamla och det nya skyddet kan emellertid inte överstiga 100 000 euro.

Kan försäkringsbeloppet ändras senare?

Du kan vid behov öka eller minska försäkringsbeloppet utan avgift. Du kan gör en förhöjning med en ny försäkringsansökan, för vilken det behövs en ny hälsodeklaration. En minskning görs skriftligen, och för den behöver du inte fylla i en ny hälsodeklaration.

För OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring kan du välja ett ersättningsbelopp på högst 100 000 euro.

Varför ingår det flera försäkringspremier i den första debiteringen?

Vi fakturerar premien en gång i månaden. I premien för den första försäkringsperioden debiterar vi premierna för minst två månader, beroende på försäkringens begynnelsedag och den förfallodag som du har valt. Du kan själv välja förfallodag och du kan också ändra den utan avgift.

Kan jag ge någon annan behörighet att sköta mina försäkringsärenden?

Med en fullmakt kan du bemyndiga en annan person att sköta dina försäkrings- och/eller ersättningsärenden. Tills vidare går det inte att köpa denna försäkring för annan person i självbetjäningskanalen.

Kan jag säga upp försäkringen?

Försäkringen är frivillig, du kan säga upp den när som helst.

Hur beskattas förmånstagarens ersättning från livförsäkringen?

Beskattningen av ersättning från en livförsäkring beror på förmånstagarens relation till den försäkrade, det vill säga den avlidna.

 • Försäkringsersättning för en försäkrad nära anhörig omfattas av arvsskatt. Som nära anhöriga betraktas enligt inkomstskattelagen försäkringstagarens make eller dennes barn samt försäkringstagarens arvingar i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller fosterbarn.
 • För andra än nära anhöriga beskattas försäkringsersättningen som kapitalinkomst. Sådana förmånstagare kan exempelvis vara försäkringstagarens övriga släktingar samt namngivna förmånstagare.

I frågor som rör beskattningen av en livförsäkring kan man kontakta skattemyndigheten.

Har du frågor om hälsodeklarationen?

Om du behöver hjälp med att fylla i hälsodeklarationen, kan du boka tid till ett möte där våra kunniga experter hjälper dig.

Ge oss din kontaktinformation så kontaktar vi dig.

Ändringar, ansökan om ersättning och uppsägning av försäkring

I ändrings- och ersättningsärenden kan du kontakta din andelsbank eller AXA:s kundtjänst. Du kan göra en ersättningsansökan direkt i AXA:s kundportal.

Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för försäkringsbolagen. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till försäkrings- och ersättningstjänsten som gäller Försäkringen OP Allvarlig sjukdom för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna.