Elämästä on helppo nauttia, kun sairausvakuutus on turvana.

En sjukförsäkring ger dig skydd om en sjukdom överraskar

Som kund hos Pohjola Försäkring kan du skräddarsy din Hälsoförsäkring så att den täcker både olycksfall och sjukdomar. Då du väljer att din försäkring täcker vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, är det fråga om ett hälsopaket.

Vårt mest heltäckande hälsopaket ersätter vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall upp till 100 års ålder och garanterar dig en snabb tillgång till den vård du behöver. Med hälsopaketet säkerställer du också att du får mångsidigt stöd för återhämtning och rehabilitering – också hemma.

Om du vill kan du skydda dig endast i händelse av olycksfall och mot sjukdomar som visar symptom i samband med vissa olycksfall, varvid det är fråga om ett olycksfallspaket.

Sjukförsäkringen som del av Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring

För att skydda dig själv eller dina närstående i händelse av sjukdom eller olycksfall, rekommenderar vi att du tecknar Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring. En privat sjukförsäkring lönar sig. Den skyddar dig även på fritiden, i motsats till den arbetshälsovård du eventuellt har.

Försäkringen ersätter beroende på den valda omfattningen kostnader föranledda av olycksfall och sjukdomar samt säkerställer bästa möjliga vård då du behöver sådan. Dessutom får du ett mångsidigt stöd för återhämtning och rehabilitering, vid behov också i hemmet.

Försäkringen skyddar dig genom hela livet, och lämpar sig såväl för vuxna som barn eller en kommande baby redan före födseln.

Det är värt att observera att det lönar sig att teckna en sjukkostnadsförsäkring redan innan man tror att den behövs. Ju friskare försäkringstagaren är vid tidpunkten för tecknandet, desto mera omfattande ersätter sjukkostnadsförsäkringen. Då får du det mest omfattande skyddet, utan att eventuella sjukdomar som uppkommer senare är begränsade.

Läs mer och räkna ut premien för de skydd som ingår i sjukförsäkringen.

 

Vad ersätter sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen?

I talspråk har försäkringar som ger skydd mot kostnader vid sjukdom många benämningar. De allmänt använda termerna är bland annat sjukförsäkring och sjukkostnadsförsäkring. Som kund hos Pohjola Försäkring kan du skydda dig själv med en sjukförsäkring i vilken sjukkostnadsförsäkringen utgör en del av Pohjola Försäkrings Hälsopaket.

Ihälsopaketet ingår alltid vårdskydd, terapi och rehabilitering samt tandskydd. Försäkringen ersätter alltså exempelvis läkarbesök, undersökningar, läkemedel och kostnader som förorsakas av operationer samt möjliggör inom försäkringens ersättningsområde bl.a. att fysioterapi för stöd- och rörelseorgan samt funktionell terapi utnyttjas. Försäkringen ersätter också skador som förorsakats av undersökningar och behandlingar av tänder till följd av ett olycksfall.

Du kan som tilläggsskydd i försäkringen välja också ett hemhjälpspaket och Konditionsskydd. Hemhjälpspaketet omfattar kostnader som uppstår till följd av hemsjukvård, ändringsarbeten i hemmet, hemhjälp och för anskaffning av utrustning som ordinerats av läkare och som behövs för de dagliga aktiviteterna.

Med Konditionsskydd främjar du däremot återhämtning vid sjukdom eller skada och förebygger insjuknande och skador. Du kan välja Konditionsskydd, om du till ditt hälsopaket har valt vårdskydd och kostnadsskydd uttryckligen också i händelse av sjukdomar. Konditionsskydd täcker kostnader för konditionstester och experttjänster, såsom tjänster som ges av en näringsterapeut eller vid individuell handledning som ges av gyminstruktör, då läkare eller annan inom hälsovården utbildad person rekommenderat dessa tjänster.

Om du tävlingsidrottar och deltar i eller förbereder dig för tävlingar eller matcher som ordnas av ett idrottsförbund eller en -förening, rekommenderar vi att du skyddar dig i varje idrottsgren med ett tilläggsskydd för idrottare. Om du däremot utöver motion för nöjes skull, exempelvis genom att jogga eller skida, täcker vanliga hälsoskydd eventuella skador.

Priset på sjukförsäkringen

Priset på det hälsopaket som ingår i sjukförsäkringen beror i stor utsträckning på vilka skydd som ingår i försäkringen. I vårt mest omfattande hälsopaket ingår vårdskydd, terapi och rehabilitering samt tandskydd. Dessa ersätter exempelvis kostnader för läkarbesök, undersökningar, läkemedel och operationer. Du kan dessutom till din försäkring foga valbara skydd såsom hemhjälpspaket, konditionsskydd och skydd vid dödsfall genom olyckshändelse.

Priset på sjukförsäkringen baserar sig också på de självrisker du valt i försäkringen, betalningsintervallerna för premien och omfattningen på dina försäkringsärenden. Med självrisk avses den summa som du betalar själv om det sker en skada.

När du i försäkringen valt de skydd och självrisker, som du önskar, ser du det preliminära priset för försäkringen. Det är lätt att jämföra premier för sjukkostnadsförsäkringen i vår nätbutik, oberoende av om du har för avsikt att teckna en sjukförsäkring för ett barn, ett ofött barn eller dig själv.

Kan jag få rabatt på sjukförsäkringen?

Då du koncentrerar dina försäkringar under samma tak, får du tillgång till de bästa förmånerna och rabatterna. Du kan med Pohjola Försäkrings behändiga elektroniska offertbegäran vid behov be av Pohjola Försäkring om en offert på alla försäkringar för ditt hushåll.

Ger en sjukförsäkring skydd utomlands?


Våra hälsoskydd gäller överallt i världen, men ersättningar betalas emellertid endast för kostnader som uppstått i Finland, om det inte separat har avtalats om ersättning av kostnader som uppstått utomlands och detta antecknats i försäkringsbrevet.

Om ersättning av sådana kostnader emellertid har avtalats separat och om detta gjorts en anteckning i försäkringsbrevet, ersätter vi vårddagsavgifter på sjukhus som uppstått utomlands högst 400 euro per dygn.

Om du insjuknar utomlands och detta kräver läkare eller andra åtgärder som förorsakar åtgärder utomlands, ger Pohjola Försäkrings reseförsäkring dig skydd. En reseförsäkring ger skydd mot sjukdomar som bryter ut under resa och olycksfall som inträffar under resa, och försäkringen kan utvidgas att omfatta också värdefulla föremål och annat resgods som bland annat gått sönder, försvinner eller blir stulet.

Då en sjukdom överraskar hjälper dig Pohjola Hälsomästare och våra samarbetsläkare

Då du skyddar dig med Pohjola Försäkrings hälsoskydd, får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare. Om du oroar dig för din hälsa och funderar på bästa möjliga vårdåtgärder hemma eller på ett besök hos läkaren, kan du ringa Pohjola Hälsomästare, som bedömer dina symptom och vid behov styr dig direkt till rätt professionell vård. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du av Hälsomästaren tydliga hemvårdsinstruktioner som hjälper dig att komma i skick.

Om din situation kräver ett läkarbesök, rekommenderar vi att du anlitar våra samarbetsläkare. Du får yrkeskunnig hjälp och som försäkringskund hos oss sköts dina försäkringsärenden samtidigt – Vid våra samarbetsläkare ersättningsdisk betalar du vid besöket endast din eventuella självrisk i försäkringen, och du behöver inte göra någon separat ersättningsansökan i efterskott.