Tapaturmavakuutus tuo turvaa elämänmenoon.

Olycksfallsförsäkring – skydd i händelse av olycksfall

Som kund hos Pohjola Försäkring kan du skräddarsy Hälsoförsäkringen att omfatta enbart olycksfall eller olycksfall och sjukdomar. Då du väljer att försäkringen täcker enbart olycksfall eller olycksfall och sjukdomar som visar symptom vid vissa olycksfall, är det fråga om ett olycksfallspaket. Då du i försäkringen inkluderar skydd också för andra sjukdomar, är det fråga om ett mer omfattande hälsopaket.

Olycksfallsförsäkringen utgör en del av Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring

Om du vill skydda dig själv eller dina närstående i händelse av kostnader som förorsakats av ett olycksfall, är din lösning Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring. Du kan skräddarsy din försäkring att antingen ersätta enbart olycksfall, olycksfall och vissa sjukdomar eller i sin mest omfattande form olycksfall och sjukdomar.

Försäkringen skyddar dig genom hela livet, och lämpar sig därför såväl för vuxna som barn eller en kommande baby redan före födseln.

Läs mer om våra hälsoskydd och räkna ut priset på försäkringen nedan.

Vad räknas som olycksfall?

Som olycksfall räknas exempelvis halkning, omkullfallning eller någon annan plötslig händelse som förorsakar frakturer, sträckningar, bristningar och sår. Ur olycksfallsförsäkringen ersätts också vårdkostnader som förorsakats av bland annat förfrysning och solsting upp till omfattningen av den maximiersättning som du har valt.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen ger antingen skydd enbart vid olycksfall eller så i händelse av olycksfall och sjukdomar som i allmänhet visar symptom vid olycksfall. Olycksfallsförsäkringen omfattar också bl.a. drunkning, förfrysning och solsting.

Vid ett olycksfall ersätter olycksfallsförsäkringen exempelvis kostnader för läkarbesök, läkemedel, undersökningar och operationer till följd av olycksfallet. Olycksfallsförsäkringen möjliggör också olika former av terapi för stöd- och rörelseorganen samt funktionell terapi som behövs efter en skada, varvid du med försäkringen vid en skada helt kan slippa en operation.

Du kan också välja att försäkringen ersätter undersökningar och behandlingar av tänder till följd av ett olycksfall. Vi också ersätter då du har ett bestående eller övergående men som förorsakats av en ersättningsgill skada. Ersättningar ur hälsoförsäkringen, med undantag av dödsfallsskyddet, betalas till den försäkrade om inte försäkringstagaren har uppgett någon annan förmånstagare.

Olycksfallsförsäkringen ersätter också kostnader för konditionstester och experttjänster i anslutning till dem i en situation där en expert inom hälsovården rekommenderar dig motion på grund av en skada som förorsakats av olycksfall.

Om du vill kan du utvidga försäkringen med skydd för idrottare, varvid försäkringen ersätter skador som förorsakats i de valda grenarna av läkar-, undersöknings- och operationskostnader till följd av olycksfall.

Vi rekommenderar att du tecknar ett skydd för din hälsa utöver mot olycksfall också i händelse av sjukdomar. Nedan kan du läsa mer om hur en sjukförsäkring hjälper vid plötsligt insjuknande.

Priset på en olycksfallsförsäkring

Priset på en olycksfallsförsäkring beror till stora delar på vilka skydd du inkluderar i försäkringen. I olycksfallsförsäkringen ingår alltid vårdskydd i händelse av läkarbesök, specialundersökningar, läkemedel och kostnader som förorsakats av olycksfall, men du kan också till försäkringen välja mer omfattande skydd.

Priset på olycksfallsförsäkringen beror också på de självrisker som du valt i försäkringen. Med självrisk avses den summa som du betalar själv om det sker en skada.

När du i olycksfallsförsäkringen valt de skydd och självrisker som du önskar, ser du det preliminära priset för försäkringen. På priset inverkar dessutom det betalningsintervall du valt för försäkringen och omfattningen på dina försäkringsärenden.

Då du koncentrerar dina försäkringar under samma tak, får du också de bästa förmånerna och rabatterna. När du också är ägarkund i andelsbanken, är din olycksfallsförsäkring så förmånlig som möjligt. Du kan med behändiga elektroniska offertbegäran be av Pohjola Försäkring om en offert på alla försäkringar för ditt hushåll.

Ger olycksfallsförsäkring skydd utomlands?

Olycksfallsförsäkringen gäller överallt i världen, men ersättningar betalas emellertid endast för kostnader som uppstått i Finland. Utöver vårdkostnader kan ur försäkringen ersättas i Finland till exempel skäliga resekostnader till en lokal läkare eller vårdinrättning. Om olycksfallet inträffar utomlands och detta kräver läkare eller andra åtgärder som förorsakar åtgärder utomlands, ger Pohjola Försäkrings reseförsäkring dig skydd.

En reseförsäkring ger skydd mot sjukdomar som bryter ut under resa och olycksfall som inträffar under resa, och försäkringen kan utvidgas att omfatta också bärbara datorer, kameror, telefoner och annat resgods som bland annat går sönder, förkommer eller stjäls.

Utövar du tävlingsidrott eller behöver du en försäkring för ett barn som idrottar?

Om du tävlingsidrottar och deltar i eller förbereder dig för tävlingar eller matcher som ordnas av ditt idrottsförbund eller din idrottsförening, behöver du skydd för idrott. Också ett barn som tävlar som medlem i en idrottsförening behöver försäkras separat i händelse av idrottsolycksfall.

Frivillig olycksfallsförsäkring eller en lagstadgad olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringar för ofött barn, barn och vuxna som presenteras på denna sida är frivilliga olycksfallsförsäkringar, med vilka du vid behov kan skaffa ett skydd mot skador som inträffar på fritiden.

Om du är företagare, kan du åter skydda dina anställda med en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger skydd när en arbetstagare i arbetsförhållande i ditt företag skadar sig i arbetet, på arbetsresa eller i förhållanden som ansluter sig till arbetet eller insjuknar i en yrkessjukdom. Försäkringsskyldigheten baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Då ett olycksfall inträffar hjälper dig Pohjola Hälsomästare och våra samarbetsläkare

Då Pohjola Försäkrings olycksfallsförsäkring skyddar din hälsa, får du avgiftsfritt tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. Om du oroar dig för din hälsa och funderar på bästa möjliga vårdåtgärder hemma eller på ett besök hos läkaren, kan du ringa Pohjola Hälsomästare.

Hälsomästaren bedömer dina symptom och styr dig direkt till en lämplig expert som ger dig vård. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du av Hälsomästaren tydliga hemvårdsinstruktioner som hjälper dig att komma i skick.

Om din situation kräver ett läkarbesök, rekommenderar vi att du anlitar våra samarbetsläkare. Du får yrkeskunnig hjälp och som försäkringskund hos oss behöver du inte själv ansöka om försäkringsersättning i efterskott. Vid besöket betalar du bara för en eventuell självrisk i din försäkring.