Placeringsobligation

God avkastningspotential med begränsad risk

Med en placering med nominell kapitalgaranti strävar du efter avkastning med begränsad risk

En placeringsobligation med nominell kapitalgaranti är en produkt för sparare och placerare som vill placera med begränsad risk. Lånets mål är att ge en god avkastningspotential med låg risk.

Placeringens avkastning bestäms utgående från hur den underliggande tillgången utvecklas

Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, referensräntor, valutor eller råvaror.

Placeringsobjektet baserar sig på ett aktuellt tema

De strukturerade placeringsprodukterna baserar sig på ett omsorgsfullt valt tema som beaktar det aktuella marknadsläget.

Produkterna kan fås endast en begränsad tid

De strukturerade placeringsprodukterna har en begränsad teckningstid. Teckningstiden är i allmänhet 1–2 månader.

Genom att placera i en placeringsobligation strävar du efter avkastning med begränsad risk

Placeringsobligationen är ett tryggare alternativ än aktiesparande. Avkastningspotentialen är också bättre än för ett traditionellt obligationslån.

Placeringsobligationen är en spar- och placeringslösning med nominell kapitalgaranti där avkastningsmålet är högre än för en Sparobligation. Placeringsobligationen lämpar sig för placerare som godtar en begränsad risk.

Den högre avkastningspotentialen är möjlig genom en så kallad överkurs. Med överkurs avses att lånet tecknas över dess nominella värde. Till exempel en överkurs på 10 % betyder att du betalar 1100 € för en placering på 1000 €. Vid gynnsamma marknadsförhållanden kan överkursen möjliggöra en avkastning som rent av är bättre än avkastningen på aktieplaceringar. Om den underliggande tillgången utvecklas ogynnsamt är placerarens förlust begränsad till förlusten av överkursen. Om den underliggande tillgången i exemplet ovan utvecklas ogynnsamt skulle man till placeraren på förfallodagen betala minst placeringens nominella värde, dvs. 1000 €, varvid den maximala förlusten skulle vara 100 €, alltså lika stor som överkursen. Lånets kapitalgaranti täcker alltså inte överkursen.

En placeringsobligation kan vara ett lån med avkastningskoefficient eller med kupong

Med produktnamnet placeringsobligation säljs två olika lånestrukturer, dvs. med avkastningskoefficient och med kupong. Med olika strukturer kan du sträva efter avkastning under olika marknadsförhållanden.

För lån med avkastningskoefficient beror gottgörelsen på utvecklingen av den underliggande tillgången och den positiva kursutvecklingen multipliceras med avkastningskoefficienten. I den här strukturen är också lånets maximiavkastning i allmänhet begränsad. Till exempel av den positiva utvecklingen kan man beakta högst 30 %.

Också kuponglånets gottgörelse beror på utvecklingen av den underliggande tillgången, men om kursutvecklingen hålls inom en på förhand bestämd variationsbredd, betalas det till placeraren en kupong som är större än utvecklingen av den underliggande tillgången. I en kupongstruktur har maximiavkastningen i allmänhet inte begränsats. Tack vare kupongen kan placeraren alltid nå avkastning trots att den underliggande tillgången skulle hållas oförändrad under löptiden.

 

Löptiden för en placeringsobligation varierar i allmänhet mellan 2 och 5 år. Under normala marknadsförhållanden kan du sälja din placering under löptiden. Kontakta då din andelsbank.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.