PlaceringsPlus

God avkastningspotential med partiell kapitalgaranti.

Med en partiellt kapitalgaranterad placering strävar du efter avkastning med begränsad risk

PlaceringsPlus med partiell kapitalgaranti är en produkt för sparare och placerare som vill ha högre avkastningspotential och som är redo att riskera att kapitalet som återbetalas kan förloras delvis. Lånets mål är att ge en god avkastningspotential med begränsad risk.

Lånets avkastning bestäms utgående från hur den underliggande tillgången utvecklas.

Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, referensräntor, valutor eller råvaror.

Placeringsobjektet baserar sig på ett aktuellt tema

De strukturerade placeringsprodukterna baserar sig på ett omsorgsfullt valt tema som beaktar det aktuella marknadsläget.

Produkterna kan fås endast en begränsad tid

De strukturerade placeringsprodukterna har en begränsad teckningstid. Teckningstiden är i allmänhet 1–2 månader.

PlaceringsPlus är en bra lösning om du vill sträva efter bättre avkastning än med obligationer och är beredd på att ta en begränsad risk.

PlaceringsPlus lämpar sig för dig, om du accepterar en begränsad risk och vill placera utan överkurs. Avkastningspotentialen är högre än för traditionella obligationslån och placeringsobligationer. En högre avkastningspotential är möjlig genom att riskera att det kapital som återbetalas delvis kan förloras. Den kan vid gynnsamma marknadsförhållanden leda till en avkastning som är bättre än avkastningen på indexplaceringar.

Med produktnamnet PlaceringsPlus säljs två olika lånestrukturer, dvs. med avkastningskoefficient och med kupong. Med olika strukturer kan du sträva efter avkastning under olika marknadsförhållanden.

För lån med avkastningskoefficient beror gottgörelsen på utvecklingen av den underliggande tillgången och den positiva kursutvecklingen multipliceras med avkastningskoefficienten.  I den här strukturen är också lånets maximiavkastning i allmänhet begränsad. Till exempel av den positiva utvecklingen kan man beakta högst 30 %.

Också kuponglånets gottgörelse beror på utvecklingen av den underliggande tillgången, men om kursutvecklingen hålls inom en på förhand bestämd variationsbredd, betalas det till placeraren en kupong som är större än utvecklingen av den underliggande tillgången. I en kupongstruktur har maximiavkastningen i allmänhet inte begränsats. Tack vare kupongen kan placeraren alltid nå avkastning trots att den underliggande tillgången skulle hållas oförändrad under löptiden.

PlaceringsPlus-lånen har en partiell kapitalgaranti

I motsats till placerings- eller sparobligationer är placerarens nominella kapital inte helt tryggar, utan lånet har en partiell kapitalgaranti. I allmänhet ligger kapitalgarantin för PlaceringsPlus-lån mellan 75 % och 90 % beroende på lånet. Till exempel en kapitalgaranti på 90 % betyder att om lånets underliggande tillgång utvecklas ogynnsamt kan du förlora högst 10 % av det nominella kapitalet du placerat. I motvikt till den moderata risken är avkastningsprofilen för ett PlaceringsPlus-lån lockande.

Löptiden för ett PlaceringsPlus-lån varierar i allmänhet mellan 3 och 5 år. PlaceringsPlus är avsett att behållas till förfallodagen, men under normala marknadsförhållanden kan du sälja din placering tidigare. Kontakta då din andelsbank.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.