Sparobligation – en lösning för sparande med rimlig avkastning

En sparobligation med kapitalgaranti är en produkt som är avsedd för sparare och placerare som inte vill riskera placeringens nominella kapital. En obligation är ett bättre alternativ än till exempel aktieplaceringar, och dess förväntade avkastning är högre än för traditionella obligationslån.

Sparobligationen lämpar sig för alla sparare och placerare. En obligation med kapitalgaranti är ett tryggare alternativa än t.ex. aktieplaceringar. Dess förväntade avkastning är högre än för traditionella obligationslån.

Kapitalgarantin innebär att du som placerare får tillbaka det nominella kapitalet helt och hållet på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker inte en eventuell överkurs eller teckningsprovision.

Sparobligationernas placeringsteman varierar, vilket betyder att du får en god spridning på dina placeringar.

Avkastningen på obligationen är bunden till utvecklingen under löptiden i en underliggande tillgång. De underliggande tillgångarna kan bestå av till exempel aktier, valutor eller råvaror.

  • Målet är en skälig avkastning
  • Spartiden är längre än 5 år
  • Teckningsprovisionen är cirka 2 %
Sparobligationen lämpar sig som placeringsobjekt på längre sikt, för löptiden är i regel längre än 5 år. Under normala marknadsförhållanden kan du sälja tillbaka din placering under löptiden. Kontakta då din andelsbank.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.