Sparobligation

Placering med kapitalgaranti är en produkt som är avsedd för sparare och placerare som inte vill riskera placeringens nominella kapital.

Med en kapitalgaranterad placering strävar du efter avkastning utan hög risk

En sparobligation med kapitalgaranti är en produkt som är avsedd för sparare och placerare som inte vill riskera placeringens nominella kapital. Kapitalgarantin innebär att du som placerare får tillbaka åtminstone det nominella kapitalet du placerat helt och hållet på förfallodagen.

Målet är en skälig avkastning

Den maximala avkastningspotentialen för en sparobligation är lånespecifik. Som mest är den rent av över 6 % p.a.

Placeringens avkastning bestäms utgående från hur den underliggande tillgången utvecklas

Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, referensräntor, valutor eller råvaror.

Placeringsobjektet baserar sig på ett aktuellt tema

De strukturerade placeringsprodukterna baserar sig på ett omsorgsfullt valt tema som beaktar det aktuella marknadsläget.

Produkterna kan fås endast en begränsad tid

De strukturerade placeringsprodukterna har en begränsad teckningstid. Teckningstiden är i allmänhet 1–2 månader.

Sparobligationen är en kapitalgaranterad placering

Sparobligationen lämpar sig för alla sparare och placerare. En obligation med kapitalgaranti är ett alternativ med lägre risk än traditionella aktieplaceringar och dess förväntade avkastning är högre än för obligationslån i snitt.

Kapitalgarantin innebär att du som placerare får tillbaka åtminstone det nominella kapitalet helt och hållet på förfallodagen. Om lånets underliggande tillgång har utvecklats gynnsamt, betalas det också en gottgörelse till dig, dvs. avkastning på det kapital du placerat. Kapitalgarantin täcker inte en eventuell överkurs eller teckningsprovision.

Avkastningen på sparobligationen är bunden till utvecklingen hos den underliggande tillgången under löptiden. Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, referensräntor, valutor eller råvaror.

Sparobligationen lämpar sig för alla sparare och placerare

Sparobligationen lämpar sig som placeringsobjekt på medellång sikt, för löptiden är i regel 3 till 5 år beroende på lånet. Under normala marknadsförhållanden kan du sälja din placering också under löptiden. Kontakta då din andelsbank.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.