Mies ruutupaidassa

Utomstående tjänsteleverantörer – nya tjänster för hantering av dina konton och för betalning

I och med ändringarna i betaltjänstlagen (PSD2-direktivet) kan du se dina kontouppgifter och betala också i tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer än din bank.

Utomstående tjänsteleverantörer – vad är det?

Utomstående tjänsteleverantörer kan erbjuda nya tjänster t.ex. för hantering av dina konton och för betalning vid sidan av traditionella banker. Den nya betaltjänstlagen gör detta möjligt. Lagen förpliktar bankerna att öppna konto- och betalningsgränssnitten för utomstående tjänsteleverantörer.

Utomstående tjänsteleverantörer kan använda OP:s konto- och betalningsgränssnitt om de har beviljats tillstånd av Finansinspektionen. De nya aktörerna verkar i enlighet med betaltjänstlagen under Finansinspektionens tillsyn. Vem som helst kan inte erbjuda kontoinformations- och betaltjänster.

Du kan med din egen fullmakt se dina kontouppgifter och betala också i tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer än din bank.

Befullmäktigande av utomstående tjänsteleverantörer och stark autentisering

Det är alltid du som väljer om du vill använda de nya tjänsterna. Endast sådana tjänsteleverantörer vilkas verksamhet har auktoriserats av Finansinspektionen har med din fullmakt tillgång till dina kontouppgifter eller tillstånd att initiera betalningar. För att du ska kunna ge din fullmakt krävs det alltid stark autentisering. Dina uppgifter överlåts alltså inte automatiskt till utomstående aktörer. Det sker endast om du ingår ett avtal om användningen av tjänsten med tjänsteleverantören.

Den nya betaltjänstlagen kräver stark autentiseringen då man använder konto- och betalningstjänster – också i bankens egna tjänster.

Du loggar in i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst med dina koder för tjänsten i fråga. Själva fullmakten att visa kontouppgifter och att betala ger du med dina OP-koder i OP:s tjänst till vilken den utomstående tjänsten styr dig. Du får alltså under inga omständigheter avslöja eller överlåta dina OP-koder till någon annan.

Som företagsanvändare måste du dessutom av företaget få en ytterligare dispositionsrätt till kontot, för att du ska kunna befullmäktiga en utomstående tjänsteleverantör att disponera kontot.

Om den här ytterligare dispositionsrätten ska avtalas med kontobanken, varvid uppgiften läggs till i uppgifterna om dispositionsrätt i kontoavtalet.