Verkkopalvelutunnukset

Koderna är nyckeln till OP:s tjänster

Med din kod kan du logga in i OP:s tjänster, bekräfta olika tjänsteleverantörers nätbetalningar och underteckna dokument såsom avtal och ansökningar samt identifiera dig i många myndigheters nättjänster.

Då du identifierar dig eller betalar med dina koder är det viktigt att du försäkrar dig om att tjänsten du använder är säker. Då du identifierar dig elektroniskt med en stark autentiseringsmetod, t.ex. Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan med textmeddelandebekräftelse, kan du tryggt använda tjänsten.

Du känner igen knapparna för OP:s identifiering och nätbetalning på OP:s logo. Du känner igen OP Identifieringstjänsten på adressen, och via certifikatet på webbläsarens adressrad kan du kontrollera att du är på rätt sida.

Dina koder är ditt identitetsbevis på nätet

Dina koder är personliga och du får aldrig överlåta eller låna ut dem till någon annan. Då du använder dina koder motsvarar det din underskrift. Avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som har undertecknats med dina koder är bindande för dig. Då du identifierar dig eller bekräftar transaktioner med dina koder ska du alltid kontrollera att tjänsten som du knappar in koderna i är säker.

OP:s identifieringsverktyg

Du kan ha en OP nättjänstkod, en OP tjänstkod eller en OP Företagstjänstkod, beroende på ditt avtal och vilka tjänster du använder.

OP nättjänstkod

Nättjänstkoden är ett identifieringsverktyg för stark autentisering i enlighet med autentiseringslagen som godkänts av Transport- och kommunikationsverket. Nättjänstkoden har registrerats i förtroendenätet. Med den kan du betala i nättjänster och identifiera dig i OP:s digitala tjänster, men också bl.a. i den offentliga förvaltningens tjänster såsom Suomi.fi.

OP tjänstkod

Med en tjänstkod kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i OP:s digitala tjänster samt göra betalningar i nättjänster som har OP:s nätbetalningsknapp.

Företagstjänstkod

Med koden kan du identifiera dig i OP:s nättjänster för företag och sköta ett eller flera företags ärenden.

Identifieringsmetoder

Du loggar in i tjänster och bekräftar transaktioner med användarkod, lösenord och nyckeltalslista. Då du ser på kontouppgifter och bekräftar betalningar kan du dessutom vid behov få uppgifter som behövs för bekräftelsen per textmeddelande. Därför ska du se till att du har anslutit ditt telefonnummer, dvs. ett s.k. nummer för tilläggsbekräftelse, till din kod.

Du kan aktivera Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Efter det loggar du in och bekräftar transaktioner i mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod. I mobilen kan du också logga in med fingeravtrycksidentifiering eller ansiktsigenkänning, beroende på din mobilapparat. För att kunna börja använda Mobilnyckeln måste du ha en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, och ditt telefonnummer måste vara anslutet som nummer för tilläggsbekräftelse till din kod.

Håll därför kvar din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista också i fortsättningen, även om du mestadels skulle sköta dina ärenden med Mobilnyckeln.

Bruksanvisning för nättjänstkoder användarkod, lösenord, nyckeltal, nyckeltalslista

Kontrollera alltid webbsidans adress och certifikat

 • adressen på webbläsarens adressrad börjar med https://
 • certifikatet för sidan har beviljats till OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)
 • certifikatet har OPs nätadress (domain)
 • certifikatet har beviljats/offentliggjorts av Entrust, DigiCert eller Symantec
 • certifikatet är i kraft

Användarkod och lösenord

När du loggar in i tjänsten knappar du först in användarkoden och lösenordet. Användarkoden är alltid densamma, så den är det bra om du lär dig utantill.

Av säkerhetsskäl ber OP-nättjänsten dig byta lösenord första gången du loggar in i tjänsten. Vi rekommenderar att du byter lösenord regelbundet.

Nyckeltal och nyckeltalslista

Tjänsten ber om ett nyckeltal i slumpmässig ordning då du loggar in i tjänsten, bekräftar en transaktion eller undertecknar avtal.

Nyckeltalet är den sifferserie på nyckeltalslistan som motsvarar bankens tal. Nyckeltalet finns till höger om bankens tal på listan.

Skriv nyckeltalet i nyckeltalsfältet och välj Fortsätt.

Hur får jag en ny nyckeltalslista?​

Du måste byta nyckeltalslista innan talparen tar slut. Du behöver tre oanvända nyckeltal för att byta till en ny lista.

Vi sänder automatiskt en ny nyckeltalslista till dig när du har 20 nyckeltal kvar. Nyckeltalslistan sänds per post till den adress som finns i kunddata.

Du kan också beställa en ny nyckeltalslista i tjänsten op.fi, genom att ringa OP telefontjänsten eller så kan du hämta den i närmaste andelsbank.

Hur tar jag i bruk den nya nyckeltalslistan?

Den automatiskt postade eller själv beställda nya nyckeltalslistan måste alltid aktiveras separat i OPs nättjänst. För att ta i bruk den nya nyckeltalslistan behöver du den gamla nyckeltalslistan med tre nyckeltalspar kvar och den nya nyckeltalslistan, från vilken du får nyckeltalslistans nummer. Listans nummer består av 10 siffror.

Logga in i OPs nättjänst och välj:

Op.fi: Min profil > Säkerhet > Koder > Byt nyckeltalslista

OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi): Administration > Byt nyckeltalslista

Nättjänstkoderna är personliga

Användningen av nättjänstkoderna motsvarar din signatur, och avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som signerats med dina koder binder dig i förhållande till banken eller en annan tjänsteleverantör.

Om du vill att någon annan ska kunna sköta dina dagliga penningaffärer för din räkning, kan du ge den personen dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den person som du befullmäktigat använda ditt konto med sina egna koder, till exempel för att betala räkningar. Du kan ge en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Gå till kontouppgifter (kräver inloggning)


Nedan finns en lista över alla OP:s tjänster som du kan använda med dina koder.

 • Bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder

https://www.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://saavutettava.op.fi

 • Elektronisk signeringstjänst

https://allekirjoitus.op.fi

 • Finansieringsnättjänsten för säljaraffärer

https://myyjaliikepalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Beställning av företagstjänstkoder

https://yrityspalvelutunnukset.op.fi

 • OP Lån

​https://lainaa.op.fi

 • OP Rahoitus

https://rahoitus.op.fi

Med koderna kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. Vid identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OP:s logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätbutiker från ditt eget konto.

https://kultaraha.osuuspankki.fi, https://kultaraha.op.fi

 • Via OP Tjänsten för förmedling av identifiering kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.

https://saml-idp.op.fi, https://isb.op.fi

 • Via OP Bekräftelsetjänsten kan du identifiera dig i tjänster och bekräfta dina kortbetalningar.

https://valtuutus.op.fi

 • Du kan bekräfta betalningar direkt från kontot och hämtningar av kontoutdrag i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst på adressen

https://authorize.op.fi/ 

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Osuuskunta eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

OP-företagsmobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.