Yrityslaina uudelle yritykselle mahdollistaa usein liiketoiminnan aloituksen.

Finansiering för nya företag

Läs om de vanligaste finansieringskällorna för nya företag.

Det kan behövas externa finansiärer för att starta ett företag

Har du redan inlett din företagsverksamhet eller ligger affärsidén fortfarande i byrålådan? Vet du var du kan få företagsfinansiering för ditt nya företag?

Nu behövs det goda affärsidéer och nya företagare i Finland. Det är ett modigt beslut att bli företagare, och vi på OP vill stötta dig på din företagarbana.

En förutsättning för att inleda företagsverksamhet är att det nya företaget har en fungerande finansiering. Som ny företagare är det bra att kontakta banken i god tid för att diskutera affärsidén och det nya företagets behov av lån och finansiering.

Egen och extern finansiering för att grunda ett nytt företag

I allmänhet finansierar nya företag sin verksamhet med eget och främmande kapital och i ett senare skede med inkomstfinansiering.

Om ett nytt företag finansieras med egna medel uppkommer det inte amorterings- eller ränteutgifter, vilket minskar på företagets kostnader i synnerhet i inledningsskedet. Det egna kapitalet börjar ge avkastning som placering sedan när ditt företag når framgång och går med vinst.

Externa finansiärer, exempelvis banken, fäster också vikt vid företagarens och företagets delägares kapitalinsatser. Om det har investerats tillräckligt med egna medel i företaget, är det lättare att få potentiella finansiärer att engagera sig i företagsverksamheten, och då finns det också fler potentiella finansieringskällor.

Läs om våra vanligaste finansieringslösningar

Startpeng från TE-byrån

En ny eller blivande företagare kan ansöka om finansiering från olika källor. Stöd och startbidrag för nya företagare beviljas av exempelvis TE-byrån, Finnvera och NTM-centralen.

Fråga också din lokala TE-byrå om möjligheten att få startpeng. Startpengen tryggar den nya företagarens utkomst och hjälper hen att få vardagen att gå runt i början av företagarbanan. Kom ihåg att ansöka om startpeng hos din lokala TE-byrå innan du grundar ditt företag.

Företagslån för ett nytt företag

När ett nytt företag inleder sin verksamhet kan det behöva främmande kapital från externa finansiärer. Oftast är den externa finansiären en bank. För att få företagslån för ett nytt företag måste du ha:

  • en trovärdig affärsplan och en budgetering för tre år
  • säkerheter, i allmänhet realsäkerheter eller olika borgensförbindelser.

Om du behöver lån för att grunda ett företag, kan du få hjälp av det statsägda specialfinansieringsbolaget Finnvera. Med Finnveras begynnelseborgen kan nya sme-företag få företagslån från OP för olika investerings- och driftskapitalbehov.

Då fungerar Finnveras begynnelseborgen som säkerhet för företagslånet. Borgensandelen kan vara högst 80 procent av lånebeloppet. OP kan ansöka om Finnveras begynnelseborgen för din räkning.

Leasing- och avbetalningsfinansiering passar för att skaffa fordon och arbetsmaskiner

Ett nytt företags finansiering är lyckad om den stöder företagets affärsverksamhet och mål. Vi tar fram en lämplig lösning för ditt företags behov i samråd med dig.

Om ditt nya företag är ett bolag, kan vi som en del av den övriga finansieringen finansiera exempelvis anskaffningen av fordon eller arbetsmaskiner med leasing- eller avbetalningsfinansiering. Då utgör anskaffningsobjektet samtidigt säkerhet.

Vill du diskutera ditt nya företags finansiering? Boka tid till banken

Om du vill diskutera ditt nya företags finansiering med våra experter, kan du boka tid till din andelsbank.