Rakennusalan yrittäjä tekee töitä.

Säkerheter för företagslån

Det behövs säkerhet för ett företagslån. Hitta den bästa lånesäkerheten för ditt företag.

Vad är en lånesäkerhet och varför behövs den?

Företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och framtidsutsikter är de viktigaste grunderna för finansieringsbeslutet vid företagslån. Också företagets och företagets bakgrundspersoners kreditupplysningar ska vara i ordning. Dessutom behövs det säkerheter för lånet ifall företaget får betalningssvårigheter och kassaflödet mot förmodan inte räcker till för lånebetalningarna.

Som säkerhet för ett företagslån kan man använda realsäkerheter, varvid man pantsätter egendom som är värd pengar. Man kan t.ex. pantsätta en affärs- eller industrifastighet. Om företagets lösöre pantsätts kallas det företagsinteckning.

Som säkerhet duger också borgen. Lånet kan ha en person som borgensman eller t.ex. statsägda specialfinansiären Finnvera, vars borgen täcker en betydande del av företagslånets säkerheter. 

Borgen

Borgen innebär att borgensmannen förbinder sig att betala lånet om företagets betalningsförmåga minskar så att det inte klarar av lånebetalningen. Företagaren eller någon annan kan fungera som borgensman. Borgen kan gälla hela lånebeloppet eller en del av det.

Finnveras borgen

Finnvera är en bra partner i finansieringsprojekt om ditt företag lider brist på säkerheter. Finnvera beviljar borgen för lån till varierande villkor. Borgen kan täcka en betydande del (t.ex. 80 procent) av företagslånet. Efter lånebeslutet hjälper din Andelsbank med ansökan om en borgen hos Finnvera. Det finns produkter för bl.a. nya företag och sme-företag. Finnvera tar ut en borgensprovision samt en expeditionsavgift. 

Läs mer om Finnveras borgen >

Riskdelningsgaranti

OP erbjuder sme-företag Europeiska investeringsfondens (EIF) riskdelningsgaranti. Lånegarantin gör det lättare att få finansiering för investeringar som ger fart åt företagets tillväxt. Med hjälp av grantin kan sme-företag också driva igenom mer riskfyllda projekt än vanligt. Det finns två alternativ.

Läs mer om riskdelningsgaranti >

Personborgen

Företagets ägare eller andra personer kan fungera som borgensmän. Då talar man om personborgen. Borgensmannen svarar med hela sin privata egendom för den skuld som borgensmannen ställt borgen för. I praktiken är alla borgensförbindelser som ges banken proprieborgen, dvs. borgenären kan kräva betalning direkt av borgensmannen då skulden har förfallit. 
 

Realsäkerhet

Med realsäkerhet avses fysisk egendom som ställts som säkerhet för lånet. Vid pantsättning är det frågan om realsäkerhet. Vid pantsättning ställs ett visst pantsatt föremål som säkerhet för betalningen i stället för en annan person med hela sin egendom. Den pantsatta säkerheten realiseras om företaget inte klarar av att betala lånet och medlen som fås från försäljningen av panten används för betalningen av lånet. 

Den som ställer säkerheten är inte nödvändigtvis gäldenären själv, varvid man talar om tredjemanssäkerhet. Då ställer t.ex. företagaren sin egendom som säkerhet för företagets skuld.

Det pantsatta objektet kan vara till exempel:

 • en affärslokal
 • en industrifastighet
 • en företagsinteckning, dvs. företagets lösöre (t.ex. maskiner och inventarier, investeringstillgångar, omsättningstillgångar, fordringar) 
 • fordon och arbetsmaskiner
 • en egen bostad
 • en fritidsbostad
 • placeringstillgångar (aktier och fonder)
 • skogsskifte.

Det objekt som finansieras utgör säkerhet

Leasing och avbetalning är alternativ för finansiering av anskaffningar i ditt företag. Då utgör objektet som anskaffas säkerhet. Om din avsikt är att äga objektet som ska investeras är avbetalning det rätta alternativet. Med leasing avses att företaget långvarigt hyr objektet som finansieras för eget bruk.

Sköt om dina kreditupplysningar – undvik snabblån

Utgångsläget är att OP inte för tillfället erbjuder lån utan säkerhet. För att företaget ska få finansiering på ett smidigt sätt förutsätts det att varken företaget eller dess nyckelpersoner inte har betalningsanmärkningar. Trenden med snabblån håller på att breda ut sig också till företag. Det lönar sig att ta reda på de faktiska räntekostnaderna för snabblån.

Minneslista för säkerheter

1. Har ditt företag en affärsrörelseplan som gör det möjligt att nå framgång?

 • Grundförutsättningen är att företaget är ekonomiskt lönsamt och att företagets framtidsutsikter verkar goda..

2. Har ditt företag egendom som kan pantsättas?

 • Till exempel en affärs- eller industrifastighet kan ställas som säkerhet för ett företagslån. Det går också att pantsätta företagets lösöre.

3. Dra nytta av Finnveras borgen

 • Statsägda Finnvera erbjuder borgen för företag av olika storlek. Borgen omfattar en betydande del av säkerheten som krävs för lånet. Då kan företaget utnyttja eventuella egna säkerheter för kommande finansieringsbehov.

4. Vilken av din egendom kunde du använda som säkerhet? 

 • Om ditt företag inte ännu har egendom kan du pantsätta din egen egendom. Ett annat alternativ är att använda personborgen.

5. Förbered dig omsorgsfullt för ett lånemöte

 • Då banken fattar ett lånebeslut ska det vara klart för vilket ändamål företaget söker lån och hur lånet förbättrar företagets affärsrörelse. Alla utredningar, kalkyler och analyser är till hjälp. Dessutom behövs företagets senaste, fastställda bokslut och bokföringen för innevarande räkenskapsperiod. om det har gått mer än sex månader från det föregående bokslutet. Uppgifter om eventuella säkerheter som erbjuds behövs också.