Hantering av ränterisker

Målet för hanteringen av ränterisker är att reducera osäkerheten i anslutning till räntekostnaderna och minska räntekostnaderna i anslutning till ofördelaktiga ränterörelser.
1

Det ska vara lättare att förutse ditt företags räntekostnader

Ränterörelserna leder inte till fluktuationer i kassaflödet och resultatet.

2

Du kan smidigt hantera ditt företags ränterisker

Vi väljer tillsammans de bästa lösningarna för ditt företag och det rådande marknadsläget.

Varför lönar det sig att hantera ränteriskerna?

En ränterisk uppstår till följd av räntefluktuationer på räntemarknaden. Ju mer skuld med rörlig ränta ditt företag har, desto större är risken i anslutning till räntestegringar. Också produkter eller tjänster vilkas priser är beroende av ränteläget kan förorsaka en ränterisk för ditt företag.

Ränterörelserna leder till fluktuationer i kassaflödet och resultatet samt gör det svårare att förutse ditt företags affärsrörelse. Tilläggskostnaderna vid ofördelaktiga ränterörelser kan i värsta fall äventyra lönsamheten för hela affärsrörelsen.

Målet för hanteringen av ränterisker är därför att reducera osäkerheten i anslutning till räntekostnaderna och minska räntekostnaderna i anslutning till ofördelaktiga ränterörelser.

Skydd mot ränterisker

Du kan smidigt och effektivt hantera ditt företags ränterisker med hjälp av ränteskydd. Genom ränteskydd kan du forma ränterisken så att den motsvarar ditt företags marknadsbedömning och risktålighet. Det finns flera olika skyddsprodukter, och bland dem väljer vi tillsammans de bästa lösningarna för ditt företag och det rådande marknadsläget.

Med hjälp av ränteskydd kan t.ex. räntebindningen för en kredit ändras från rörlig till fast eller vice versa (ränteswapkontrakt) eller så kan en maximiränta (ett räntetak) eller ett variationsintervall (en räntekorridor) fastställas för krediten.

Faktablad for OTC-derivat

Läs mer om ränteskyddsmöjligheterna nedan.

Ränteskyddet kan vara inbäddat, dvs. anslutet till en kredit då det är fråga om en kredit som beviljats av OP. Det kan också vara ett fristående skyddsavtal, varvid man med ett och samma avtal smidigt kan skydda företagets hela låneportfölj eller bara en del av den oberoende av vem som har beviljat finansieringen.

Inbäddade ränteskydd

Inbäddat ränteskydd är en tilläggsegenskap som beviljas av OP och som kan anslutas till en företagskredit. Med inbäddat ränteskydd kan ditt företag skydda sig mot ränterisken i anslutning till en kredit med rörlig ränta. Ränteskydd som kan anslutas till ett skuldebrev är räntetak och räntekorridor, med vilka man för en kredit kan fastställa en maximiränta, ett variationsintervall för räntan eller låsa räntan så att den är fast.

Då ett ränteskydd ansluts till ett lån, måste skyddet och lånevillkoren stämma överens.

Fristående ränteskydd

Med fristående ränteskydd skyddar du smidigt och effektivt företaget mot ränterisker. Då skyddet är fristående från en kredit, kan krediten läggas om eller återbetalas utan att skyddet behöver lösas upp. Ränteskyddet kan då gälla företagets hela låneportfölj eller bara en del av den oberoende av långivaren.

Det finns ett stort urval ränteskyddsprodukter. Till exempel med ett ränteswapkontrakt ändrar du räntan på ditt företags kredit med rörlig ränta till fast eller vice versa. Med ett räntetak kan du försäkra dig om att räntekostnaderna inte stiger över den avtalade nivån. Genom att kombinera olika produkter kan man också skräddarsy en individuell lösning för ditt företag. Då vi bygger upp skyddet beaktar vi utöver storleken på och arten av ditt företags ränterisk också din räntebedömning och det rådande marknadsläget.

Företagslån med räntetak

Vill du ha skydd mot räntestegringar och samtidigt dra nytta av låga räntor? Anslut ett räntetak till ditt företags lån. Med ett räntetak försäkrar du att räntan på lånet inte stiger över en överenskommen gräns.

Räntetaket ställer en övre gräns för den rörliga referensräntan på lånet. Genom det försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt företags lån inte stiger högre än avtalat. Den totala räntan på lånet utgörs av referensräntan som begränsas till räntetaket och av lånets marginal. Då lånets referensränta är lägre än det räntetak som avtalats, beter sig lånet som ett normalt lån med rörlig ränta, dvs. ditt företag drar nytta av det rådande ränteläget och en eventuell nedgång i räntorna.

Ett räntetak kan anslutas till ett nytt eller existerande lån med den nivå och period som du väljer. Lånet måste vara bundet till en euriborränta, men amorteringssättet är fritt. Räntetakets nivå, giltighetstid, läget på räntemarknaden och lånebeloppet påverkar priset för räntetaket. Räntetaksavgiften är avdragsgill i näringsbeskattningen.  Du kan återbetala ett räntetakslån i förtid utan extra kostnader.

Räntekorridorslån

Vill du att det ska vara lättare att förutse ditt företags räntekostnader? Anslut en räntekorridor till lånet. Med en räntekorridor fixerar du de kommande årens räntekostnader eller fastställer ett visst variationsintervall för dem.

En räntekorridorskredit är en ränteskyddad kredit avsedd för andelsbankens företags- och samfundskunder. Krediten skyddas mot räntestegringar med en räntekorridor. En räntekorridor är en kombination av ett räntetak och ett räntegolv, och den ställer en minimi- och en maximigräns för referensräntan på ett lån med rörlig ränta. Referensräntan på en räntekorridorskredit stiger inte över räntetaket, och samtidigt drar du nytta av en eventuell nedgång i räntorna fram till räntegolvet. Räntetaket och räntegolvet kan också fastställas till samma nivå, varvid den rörliga räntan på lånet blir fast. Då vet du på förhand hur stora ditt företags framtida räntekostnader kommer att vara. Den totala räntan på en räntekorridorskredit består av den ovan nämnda referensräntan och den marginal som avtalats för lånet.

En räntekorridor kan anslutas till ett nytt eller existerande lån med den nivå och period som du väljer. Lånet måste vara bundet till en euriborränta och amorteringssättet ska vara jämn amortering eller engångsamortering. Räntekorridoren följer lånevillkoren, och de kan inte ändras under korridorens giltighetstid. Det kostar inget att ansluta en räntekorridor till ett lån, men om man löser upp den under dess giltighetstid kan det leda till kostnader.     

Att skydda sig mot stigande räntor är en viktig del av långsiktig och ansvarsfull skötsel av bostadsbolagets ekonomi.