Yrityslaina auttaa yritystoiminnan kehittämisessä.

Företagslån

Finansiering för företag av alla storlekar, också för nya företag.

Ansök enkelt om företagslån på nätet

Du kan ansöka om lån för ditt företag i tjänsten op.fi. Fyll i ansökan om företagslån, så tar vår expert kontakt inom två bankdagar.

Vi hjälper låntagaren att hantera risker

Med ränteskydd kan du försäkra dig om att månadsbetalningarna för lånet inte växer sig alltför stora. Återbetalningsskyddet för företagskrediter tryggar återbetalningen av lånet också vid överraskande sjukdom eller olycksfall.

Företagslån för olika behov och anskaffningar

Med ett företagslån finansierar du såväl ditt företags investeringar, verktygsanskaffningar som utvidgandet av företagsverksamheten. Vi anpassar lånetiden och betalningarna så att de passar ditt företags betalningsförmåga. På det här sättet belastar inte projekten som kräver finansiering din företagsverksamhet alltför mycket och du kan vid behov fördela kostnaderna på flera år.

Våra experter kartlägger företagets behov och erbjuder en lämplig finansieringslösning. Vi räknar alltid ut den bästa låneofferten från fall till fall. Vi betraktar ditt företag som en helhet och beaktar också riskhanteringen i anslutning till finansieringen.

Söker du finansieringslösningar för bostadsbolag? Läs mer om bostadsbolagslån >

Hållbara finansieringslösningar för investeringar som minskar miljöbelastningen

Hållbarhet blir allt viktigare för sme-företag och husbolag. Våra hållbara finansieringslösningar lämpar sig för dig om ditt företag eller husbolag planerar att investera till exempel i:

 • totalrenoveringar som förbättrar energieffektiviteten,
 • energieffektivt nybyggande,
 • utnyttjande av förnybara energikällor,
 • cirkulär ekonomi,
 • byggande av infrastruktur för utsläppssnål trafik eller
 • hållbar användning av naturresurser inom jordbruk och fiske.

Ansökan om företagslån – så här ansöker du om företagskredit

Fyll först i grunduppgifterna om företaget då du ansöker om lån för ditt företag. Vi kontaktar dig inom de två följande bankdagarna.

 1. Fyll i och sänd blanketten på nätet.
 2. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
 3. Vi funderar tillsammans på en lämplig lösning och räknar ut priset på lånet.
 4. Du får ett lånebeslut som inte förbinder dig till att ta ett lån.

Ta med följande dokument till finansieringsförhandlingen, så får du finansieringsbeslutet snabbare: 

 • företagets två senaste fastställda bokslut och bokföringen för innevarande räkenskapsperiod, om det har gått mer än sex månader från det föregående bokslutet,
 • en utredning över det som ska finansieras.

Vi är också intresserade av företagets affärsplan, kassaflödesanalys, resultatbudget och prognoserna om hur finansieringen påverkar företagets framtid.

Läs mer om Business Finlands tjänster

Läs mer om NTM-centralens tjänster för företag och sammanslutningar

Arbets- och näringsministeriet

Hur bestäms priset och räntan på företagslånet?

Priset på företagslånet består av den ränta som betalas på lånekapitalet och provisionen för skötseln och uttaget av företagslånet. Räntan på företagslånet består av den avtalade referensräntan samt marginalen. Marginalen påverkas bland annat av ditt företags framtidsutsikter och betalningsförmåga samt av lånetiden och säkerheterna. Räntan på företagslånet kan också vara fast.

En till euribor bunden ränta på ett företagslån är oförändrad under hela räntebindningsperioden. Om räntan är fast, påverkar marknadsräntornas fluktuationer inte kostnaderna för låneskötseln under den avtalade ränteperioden, som kan vara exempelvis 3 eller 5 år.

När du har lämnat in ansökan om företagslån, får du personlig betjäning av den lokala andelsbankens expert per telefon, på nätet eller vid ett personligt möte. Företagslånet anpassas till företagets situation och behov så, att lånets löptid och lånebetalningarna är lämpliga för företaget.

Våra experter hjälper också till med förberedelserna för risker så att ditt företags verksamhet står på en stabil grund även om omständigheterna förändras. Det lönar sig t.ex. att i god tid förbereda sig på en räntestegring, likaså på eventuella risker som påverkar lånebetalningsförmågan, såsom att nyckelpersoner insjuknar.

Säkerheter för företagslån – vad accepterar banken som säkerhet för företagslån?

Ett villkor för att bli beviljad företagslån är i regel att det finns en säkerhet, som kan vara en realsäkerhet eller borgen. 

Som säkerhet för ett företagslån kan man använda realsäkerheter, varvid man pantsätter egendom som är värd pengar. Man kan t.ex. pantsätta en affärs- eller industrifastighet. Om företagets lösöre pantsätts kallas det företagsinteckning.

Som säkerhet duger också borgen. Lånet kan ha en person som borgensman eller t.ex. statsägda specialfinansiären Finnvera, vars borgen täcker en betydande del av företagslånets säkerheter.

Hur stort lån kan mitt företag få?

Företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och framtidsutsikter är de viktigaste grunderna för lånebeslutet. Alla förhandlingar om företagslån är företagsspecifika, och storleken på lånet som beviljas ditt företag får du veta först då du ser bankens låneoffert.

Varför lönar det sig att ta ränteskydd för företagslån?

Ränteskydd är ett effektivt sätt att hantera ränterisken för företagslån. OP har flera olika ränteskyddsprodukter, av vilka vi tillsammans väljer det som lämpar sig för ditt företag.

Företagslånet beviljas av andelsbanken eller OP Företagsbanken Abp.

Företagslån har normalt en löptid på 3–7 år. Lånevillkoren avtalas alltid från fall till fall.

Ditt företags ekonomiska situation, betalningsförmåga och framtidsutsikter är de viktigaste grunderna för lånebeslutet. Också företagets och företagets bakgrundspersoners kreditupplysningar ska vara i ordning. 

Dessutom krävs säkerhet för lånet.

Ta fram bokslutsuppgifterna för de två senaste räkenskapsperioderna, den eventuella revisionsberättelsen och en bokföringskörning eller ett mellanbokslut om det har gått mer än sex månader från bokslutet.

Vi är också intresserade av företagets affärsplan, kassaflödesanalys och resultatbudget samt av en utredning om hur beviljandet av lånet skulle påverka företagets framtid.

Om du söker finansiering för ett nytt företag ska du ha en färdig affärsplan samt en budget för tre år.

Om ditt företag har finansiering från andra finansiella institut, ska du ha också dessa uppgifter till hands.

Vi behöver säkerheter för finansieringen. Fundera redan på förhand ut vad ditt företag kunde använda som säkerhet för den finansiering du ansöker om.

Om du fyller i en finansieringsansökan i tjänsten op.fi, tar någon av våra experter kontakt med dig inom några bankdagar från ansökans ankomst.

Du kan påskynda behandlingen av ansökan genom att bifoga följande bilagor:

 • Det senaste officiella bokslutet. Om det har gått över 6 månader sedan bokslutet, behövs också en bokföringskörning.
 • Om du ansöker om finansiering för ett nytt företag, behövs en affärsplan och en budget för tre år.
 • Uppgifter om finansiering som beviljats av andra finansiella institut.
 • Också företagets affärsplan, kassaflödesanalys och resultatbudget är till nytta vid behandlingen av ansökan.