Majakka

Vilka skyldigheter enligt lag finns gällande arbetarskydd?

Som arbetsgivare ansvarar du för en säker arbetsmiljö och säkra arbetsmetoder. De anställda å sin sida är förpliktade att följa arbetsgivarens anvisningar och använda korrekta arbetsmetoder.

Lagstiftningen ställer krav som alla arbetsgivare måste uppfylla. Dessutom ska arbetsgivaren fortgående ge akt på arbetsmiljön och säkerheten i arbetsmetoderna. Du har väl gjort detta:

  • Upprättat ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet
  • Utsett en arbetarskyddschef, valt en arbetarskyddsfullmäktig (arbetsplatser med fler än 10 anställda) och bildat en arbetarskyddskommission (arbetsplatser med fler än 20 anställda)
  • Identifierat och bedömt risker
  • Har en procedur för att anmäla och samla in iakttagelser gällande säkerhet
  • Ordnat företagshälsovård
  • Gett information och handledning till anställda

Visst rapporteras säkerhetsobservationer på din arbetsplats?

 

Arbetarskyddslagen förpliktar en arbetstagare att underrätta arbetsgivaren om fel som hon eller han upptäckt och arbetsgivaren förpliktas å sin sida att reagera på gjorda anmälningar. 

Det är att föredra att rapportera säkerhetsobservationer framför att rapportera tillbud. En säkerhetsobservation är mer beskrivande eftersom en anmälan i så fall exempelvis kan handla om ett förbättringsförslag. Ett tillbud behöver inte ens vara nära att inträffa för att man ska kunna anmäla en säkerhetsobservation.

Enligt undersökningar inträffar det flera mindre olycksfall och många tillbud samt små brister eller icke-säkert uppträdande för varje allvarligt olycksfall. Därför är det viktigt att även små brister och missförhållanden anmäls och åtgärdas i ditt företag, trots att de hittills inte har orsakat ett konkret tillbud.

 

Hur kan man rapportera säkerhetsobservationer?

Säkerhetsobservationer kan rapporteras på många olika sätt. Fundera över vad som är det bästa sättet i ditt företag. Vanligtvis används papperslappar eller ett elektroniskt system. Ibland går det också bra att anmäla muntligen, men se då till att anmälningarna dokumenteras. 

Oftast gör man ingen anmälan, även om man vet att man borde. Bästa sättet att motivera de anställda att anmäla är att hantera anmälningarna systematiskt och informera den som gjort en anmälan om att ärendet är under behandling. Genom att rapportera sina observationer kan var och en påverka sitt eget arbete och dess säkerhet.

Kartlägg riskerna med hjälp av Pohjola Riskhanteringstjänsten

I Riskhanteringstjänsten kan observationer anmälas verkligt enkelt och bekvämt. Observationer kan anmälas med dator, smarttelefon eller pekdator av alla anställda i ditt företag och på vilket som helst driftställe i ditt företag.

Din arbetstagare kan införa observationer eller bifoga foton i anslutning till observationen till tjänsten. Du får avgiftsfritt tillgång till Riskhanteringstjänsten, om ditt företag har tecknat Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Arbetsolycksfallsförsäkring är obligatorisk

Enligt lagen ska arbetsgivaren försäkra sina anställda för händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Vår arbetsolycksfallsförsäkring uppfyller de krav som lagen ställer, och från försäkringen utbetalas ersättning till ditt företags personal för olycksfall som sker i arbetet och under arbetsresor eller för yrkessjukdomar.

Om du är företagare, glöm inte att trygga din egen arbetsförmåga genom att teckna omfattande olycksfallsförsäkring för företagare.