” ”

Lagstadgad företagshälsovård

Lagen om företagshälsovård kräver att ett företag måste ordna företagshälsovård för alla sina anställda. I praktiken betyder detta att så snart ditt företag har en anställd så ska företagshälsovård ordnas för personen.

Du kan köpa företagshälsovårdstjänster av en kommunal hälsovårdscentral eller ett kommunalt affärsverk, privat läkarstation eller själv eller tillsammans med andra arbetsgivare starta en företagshälsovårdsstation. Minimikraven för företagshälsovård finns uppräknade i lagen, men du kan också erbjuda dina anställda mer omfattande företagshälsovårdstjänster. Gå tillsammans med dina anställda och experter inom företagshälsovård igenom vilka behov av företagshälsovård ditt företag har. På detta sätt kan du stödja dina anställdas hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt.

Vad ingår i den lagstadgade företagshälsovården?

Den lagstadgade uppgiften för företagshälsovården är att med hjälp av olika tjänster förebygga olägenheter för hälsa som beror på arbetet. Syftet med tjänsterna är att hjälpa ditt företag att främja dina anställda att klara sig i arbetet och utvärdera kvaliteten och effekten av företagshälsan. Till de lagstadgade tjänsterna hör bland annat:

 • en arbetsplatsutredning där en bedömning görs av arbetsförhållandenas verkningar för de anställdas hälsa
 • hälsokontroller
 • att lägga fram åtgärdsförslag i syfte att förbättra arbetsförhållanden och främja arbetsförmågan
 • att planera och genomföra verksamhet som avser att bevara personalens arbetsförmåga i samarbete med ditt företag
 • att ge information, rådgivning, vägledning
 • att vägleda gällande upprätthållande av beredskap för första hjälpen
 • att hänvisa till rehabilitering om den anställdas arbetsförmåga försämras
 

Företagshälsovården kan vid behov samarbeta med exempelvis företrädare för annan företagshälsovård, socialförsäkring eller arbetarskyddsmyndighet.

Kolla in Pohjola Försäkrings Hälsoskydde som är en frivillig sjukkostnadsförsäkring som du kan använda för att komplettera företagarens och personalens lagstadgade försäkringsskydd samt företagshälsovårdens tjänster. Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

Checklista för ditt företags förpliktelser gällande arbetshälsa och arbetarskydd

 • Samarbeta planmässigt och målinriktat med företagshälsovården.
 • Upprätta ett skriftligt avtal med en tjänsteleverantör inom företagshälsovården om ordnande av företagshälsovård.
 • Tänk på arbetarskyddet för dina anställda och satsa därför på en trygg arbetsmiljö och säkra arbetsförhållanden.
 • Förebygg olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter för hälsan som beror på arbetet eller arbetsmiljön.
 • Teckna en försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Okomplicerad företagshälsovård baserar sig på en kontinuerlig process som ditt företag genomför tillsammans med företagshälsovården. I processen ingår

 • att identifiera behoven och planera verksamheten
 • att förebygga hälsorisker
 • att främja och upprätthålla den anställdas arbetsförmåga
 • att följa upp och utvärdera effekten av åtgärderna och att förbättra kvaliteten
 • nödvändig vård och korrigerande åtgärder.

En fungerande företagshälsovård är kundorienterad, oberoende, etisk, konfidentiell, multidisciplinär och mångprofessionell.

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.