Företagets placeringslösning – försäkringssparande för ett företag

Låt ditt företag bli förmöget med hjälp av ett kapitaliseringsavtal
1

En enkel och övergripande lösning för ett företags placeringsbehov

Företagets placeringslösning är en till företag och samfund riktad form av försäkringssparande med vilken du kan placera samlade medel enkelt och flexibelt. Så ökar du ditt företags kapital och kan förbereda dig för företagets olika behov, exempelvis investeringar. Ett kapitaliseringsavtal för företag är flexibelt i företagets olika skeden, till exempel vid en generationsväxling och företags- eller affärsrörelseaffär.

2

Sprid företagets tillgångar brett och kostnadseffektivt

Som försäkringssparare bestämmer du hurdan riskvillighet och spartid som passar ditt företag och medlen placeras utifrån det. Du kan välja bland aktivt förvaltade kapitalförvaltningslösningar samt ränteplaceringsalternativ som lämpar sig för kassahantering och backas upp av OP Kapitalförvaltnings bästa kunnande inom portföljförvaltning.

3

Byte av placeringsobjekt 0 € och avkastningen beskattas först i samband med uttag

Du kan byta placeringsobjekt avgiftsfritt under placeringstiden. Skatt betalar du först när du tar ut medel delvis eller helt. På så vis utnyttjar du fenomenet ränta på ränta effektivt och besparingarna får den bästa möjligheten att ge avkastning. Du klarar dig med en rad i bokföringen oberoende av antalet placeringsprodukter. Ett kapitaliseringsavtal är alltså även bekymmersfritt i bokföringen och ingen LEI-kod behövs.

Ett hurdant kapitaliseringsavtal är Företagets placeringslösning?

Planerar du att placera företagets tillgångar genom ett företag? Företagets placeringslösning är i första hand ett fondanknutet kapitaliseringsavtal för företag som är avsett för placering på längre sikt.

Du kommer igång med 25 000 euro. Du kan välja olika placeringsobjekt inom ett avtal och vid behov byta dem. Du kan du ta ut medel antingen delvis eller helt under avtalstiden. Under de tre första åren är kostnaden för uttag sjunkande och därefter är det avgiftsfritt att ta ut besparingar. Det tidsbundna avtalet gäller i högst 30 år. Avkastningen beskattas först i samband med att besparingar tas ut.

Företagets placeringslösning i försäkringsform är en övergripande, kostnadseffektiv och flexibel lösning, som lämpar sig för såväl ett litet företag och ett medelstort företag som placeringsbolag, aktiebolag och ett stort företag. Kapitaliseringsavtalet kan vara ett bra alternativ för ditt företag då

 • du själv vill koncentrera dig på affärsrörelsen
 • du antingen vill välja placeringsobjekt själv eller välja placeringslösningar som proffs sköter för dig
 • du letar efter antingen måttlig avkastning med mindre riskvillighet eller högre avkastning med större riskvillighet för företagets pengar

Vilka placeringsobjekt kan väljas till Företagets placeringslösning?

Ett kapitaliseringsavtal för företag erbjuder ett brett sortiment olika placeringsobjekt för företagets kapitalförvaltning och en möjlighet att sprida tillgångar kostnadseffektivt. Bakom placeringsobjekten har samlats OP Kapitalförvaltnings bästa portföljförvaltningskompetens. I utbudet av placeringsobjekt finns både aktivt förvaltade kapitalförvaltningslösningar och ränteplaceringsalternativ som lämpar sig för kassahantering. Även hållbara placeringsobjekt kan väljas.

Du bestämmer ditt företags riskvillighet och längden på den uppskattade placeringstiden. Tillgångarna placeras enligt det i lämpliga objekt som stöder dina mål.

Kapitaliseringsavtalets nytta för företag

 • medlen kan tas ut när som helst
 • placeringsobjekt med olika risknivåer kan väljas – byte av placeringsobjekt utan kostnader
 • ett flexibelt och tydligt avtal för att sträva efter avkastning
 • urvalet innehåller placeringsobjekt som man endast kan placera i via försäkringssparande
 • möjliggör placering i ränteplaceringar
 • skatteeffektivt sätt att spara – avkastningen på placeringen beskattas först när medel tas ut
 • LEI-kod behövs inte för
 • transparens – täckande och tydlig rapportering

Hört av våra kunder

”Jag kan enkelt samla besparingar”
Lena, frisörföretagare

”Jag behöver inte själv aktivt följa med mina placeringar då jag vet att medlen är spridda på flera olika objekt.”

“Raderna hålls måttliga i balansräkningen”
Mats, ekonomidirektör

”Du kan välja olika placeringsobjekt och byta dem inom ett avtal utan anteckningar i balansräkningen.”

”Jag gör ändringar enligt min affärsrörelse”
Tim, rörmontör, företagare

”När min affärsrörelse ger god avkastning kan jag göra tilläggsplaceringar, men å andra sidan även ta ut medel alltid när det behövs.”

Kapitaliseringsavtal i bokföringen

Bokföringsmässigt är ett kapitaliseringsavtal en enkel och bekymmersfri lösning för ett företag. Ett kapitaliseringsavtalet hanteras i bokföringen som en till bestående motsvarande hörande placering som företaget gjort. Om ditt företag har ett kapitaliseringsavtal görs i balansräkningen en anteckning om anskaffningspriset på en rad, även om besparingarna är spridda på flera olika placeringsobjekt.

Beskattning av Företagets placeringslösning

Hur behandlas placering genom företaget i beskattningen när placeringen sker med hjälp av företagets placeringslösning? Ett kapitaliseringsavtal som ingås av ett företag utgör inkomstkälla för näringsverksamhet. Försäkringsbesparingen består av dina premier och den eventuella avkastning som värdestegringen för de placeringsobjekt som du valt ger. I kapitaliseringsavtalets beskattning är avkastningen skattepliktig inkomst och räknas som skattepliktig inkomst för utbetalningsåret. Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringskuvertet utan skattepåföljder. Företagets placeringslösning beskattas i samband med uttag av besparingar. Om försäkringsbesparingar tas ut partiellt under avtalstiden, betraktas av det belopp som tas ut som skattepliktig inkomst den relativa andel som vid betalningstidpunkten motsvarar avkastningens andel av sparbeloppet.

Att dra av förlusten för Företagets placeringslösning i beskattningen

Placeringens värde kan stiga och sjunka, så försäkringstagaren bär också risken för att kapitalet kan minska eller gå förlorat. Om inbetalningarna i försäkringen är större än utbetalningarna från försäkringen under avtalstiden uppstår förlust. Förlusten är fr.o.m. 1.1.2020 avdragsgill vid beskattningen för det år då avtalet upphörde att gälla. Förlusten dras av från inkomsten från den förvärvskälla vars medel avtalet gäller. I beskattningen uppstår en avdragsgill utgift antingen då avtalet förfaller eller då försäkringstagaren tar ut hela försäkringsbesparingen före avtalstidens slut.

Läs även om dina personliga alternativ för försäkringssparande

Du kan bli försäkringssparare även som privatperson genom att öppna en OP Fondförsäkring eller OP Sparavtal. Du kommer igång även med en mindre summa och du kan antingen spara regelbundet eller med enskilda engångsplaceringar.

Börja försäkringsspara för ett företag

Boka tid till kontoret och påbörja företagets försäkringssparande. Vi upprättar en placerarprofil och placeringsplan för ditt företag, där vi går igenom bland annat målen och tidsspannet. Efter det bygger vi upp en lämplig placeringslösning för ditt företag.

Uppgifterna om beskattning baserar sig på den gällande skattelagstiftningen 1.1.2024. Beskattningen av försäkringarna kan ändras och följer den skattelagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, och andelsbankerna är ombud för bolaget.