OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,82 e/1,6% (2016), 3,28 e/2,8% (2017), 1,92 e/1,6% (2018), 2,60 e/2,1% (2019), 2,29 e/1,77% (2020), 2,61 e/1,97% (2021)..

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. 

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja Q3 2021

Rahaston metsien pinta-ala nousi 108 437 hehtaariin vuoden 2021 kolmannen kvartaalin lopussa. Rahasto osti 120 uutta tilaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 4 976 hehtaaria. Kaikkiaan rahastolla oli kesäkuun lopussa 1017 metsätilaa. Metsäsijoitusten lisäksi rahasto jatkoi sijoituksia Metsäliiton osuuspääomaan. Sijoitusten määrää nousi 12,1 MEUR.

Rahasto allekirjoitti merkittävän metsätilakaupan Laakkosen suvun kanssa. Kaupassa rahastolle siirtyi 71 metsätilaa Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueelta. Metsien pinta-ala oli noin 2200 hehtaaria. Kaupan seurauksena rahasto sai sijoitettua kassassa olevat varat. Lisäksi kauppa mahdollisti lainan noston ja vieraan pääoman määrän kasvun noin 13 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta. Rahaston tavoite vieraan pääoman määrälle on 30 prosenttia sijoitusvarallisuudesta.

Puun kysyntä jatkui hyvänä myös kesän jälkeen. Puun hintataso laski hiukan, mutta pysyi edelleen korkealla tasolla. Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus maanvuokrasopimuksiin jatkui vilkkaana ja rahasto solmi kolmannella kvartaalilla kahdeksan uutta sopimusta. Sopimusten mahdollistama tuulivoimarakentaminen luo tuottopotentiaalia, joka realisoituu rahaston arvostukseen siinä vaiheessa, kun kohteet lähtevät tuottamaan sähköä. Vielä tällä hetkellä yksikään kohde ei ole sähköntuotantovaiheessa.

Rahaston tuotto oli vuoden 2021 Q3:lla 0,16 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 0,23 prosenttia). Rahasto-osuuden arvo nousi 136,02 euroon osuudelta (OP-Metsänomistaja II B osuus 136,95 euroa). Alkuvuoden 2021 tuotoksi muodostui noin 4,6 prosenttia. Rahaston metsissä suoritettiin FSC sertifikaatin auditointi. Auditointi sujui hyvin ja auditoijalta tuli kiitosta rahastolle hakkuurajauksesta, joilla pienialaiset luonnontilaisen kaltaiset suot oli rajattu talouskäytön ulkopuolelle. Sertifioinnilla rahasto pyrkii varmistamaan biodiversiteetin huomioinnin metsien hoidossa ja käytössä.

Loppuvuonna rahasto jatkaa sijoitusten tekoa metsäkiinteistömarkkinoille. Markkinatilanteessa ei ole tapahtunut muutosta. Kohteista käydään kilpailua sekä kotimaisten ja ulkomaalaisten institutionaalisten sijoittajien että yksityishenkilöiden kanssa. Rahasto jatkaa myös neuvotteluita uusista maanvuokrasopimuksista tuulivoimayhtiöiden kanssa.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja saavuttaa mitattavia positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja ihmisten hyvinvointiin. Rahasto lisää metsien hiilinielua ja luonnon biodiversiteettiä sekä monipuolistaa metsien virkistyskäyttöä.  Rahaston metsien hakkuut ovat kasvua pienemmät, jolloin metsät toimivat hiilinieluina.

Kasvua tehostetaan hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla. Lisäksi kasvua tehostetaan mm. metsiä lannoittamalla tuhkalannoitteella, jolla ei ole negatiivisia vaikutuksia luonnon biodiversiteettiin. Rahasto luo myös uutta hiilinielua metsittämällä joutomaita. Soita ennallistetaan harkitusti luonnon biodiversiteetin lisäämiseksi ja vesien suojelemiseksi.

Rahaston kaikki metsät on PEFC-sertifioitu ja osa on myös FSC-sertifioitu. Metsäsertifikaateilla varmistetaan vastuullista metsänhoitoa ja biodiversiteetin säilyttämistä. FSC-sertifiointi edellyttää myös, että vähintään 5 % sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle.

Rahasto vuokraa metsätiloja tuulivoimaloille ja osallistu siten laajemmin ilmastotalkoisiin. Rahasto mahdollistaa metsien virkistyskäytön jokamiehenoikeuksia laajemmin mm. vuokraamalla tilojen metsästysoikeuksia paikallisille metsästysseuroille ja tarjoamalla mahdollisuuksia rakentaa retkeily- ja vaellusreittejä rahaston omistamille maille.

​Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: hiilinielun määrä; sertifioitujen kohteiden määrä; talouskäytön ulkopuolella olevien kohteiden määrä; metsästysvuokraussopimusten määrä; tuulivoimaloiden vuokrasopimusten määrä.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
319 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
136,02 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,16 % +2,16 % +5,30 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +4,16 % +5,61 % +7,44 % +4,55 % +4,60 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 3,57 % 1,64 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.