Andelsbankernas fullmäktigeval

I år förrättas fullmäktigeval i många andelsbanker. Valet förrättas med fyra års intervall så att alla ägarkunder i andelsbanken ska ha möjlighet att påverka.

Ägarkunderna medverkar i beslutet om hurdant fullmäktige andelsbanken ska ha och hur ägarkundernas röst hörs i den egna andelsbankens förvaltning. 

Påverka genom att rösta

Röstningen i fullmäktigevalet sker 4.11. kl. 8.00 - 17.11. kl. 16.00. Varje ägarkund information om sin rösträtt elektroniskt i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller i ett brev per post.

Rösträtt har alla ägarkunder som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021.

Redan före röstningen börjar kan du bekanta dig med kandidaterna via kandidattestet. Kandidattestet öppnas 1.11 kl. 8.00 och efter det kommer du till testet via den här sidan. 

Dessutom kan du följa fullmäktigevalet i sociala medier genom att följa hashtaggen #OPfullmaktigeval2021. 

Du kan läsa mer om valet på din andelsbanks egen webbplats. Nedan finns alla banker som förrättar fullmäktigeval 2021.

Om du har frågor om valet, kan du ställa dem till kontaktpersonen för valet i din. Kontaktinformationen finns på bankens sidor.

Röstningen i fullmäktigevalet sker från 4.11 kl. 8.00 till 17.11 kl. 16.00. 

Rösträtt har alla ägarkunder som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen börjar är ägarkunder.

De ägarkunder som använder nättjänster får ett meddelande som berättar om deras rösträtt. Meddelandet kan läsas i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Övriga ägarkunder får information om sin rösträtt, röstningsanvisningar och annat material för röstningen med ett brev per post.

Varje röstberättigad ägarkund har vid ett val en röst och ägarkunden kan rösta på endast en kandidat. 

Om du är ägarkund i flera andelsbanker, har du rätt att rösta i alla banker som i år förrättar fullmäktigeval. I den elektroniska valtjänsten ser du i vilken banks val och i vilken valkrets du kan rösta.

Vårdnadshavarna utövar tillsammans en minderårigs rösträtt. Därför kan en minderårig inte rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha nättjänstkoder.

Intressebevakaren utövar en intressebevakads rösträtt. 

Rösträtten för ett företag eller samfund utövas av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

Vi hoppas att så många av våra ägarkunder som möjligt ska göra sin röst hörd i det här valet. 

I andelsbankernas fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör. 

Det har varit möjligt att anmäla sig som kandidat på nätet, på andelsbankens kontor eller per post från 16.8 kl. 8.00 till 10.9 kl. 16.00. Kandidatanmälan som sänts per post, ska ha varit framme 10.9 före kl. 16.00.

Dessutom ska alla ägarkunder som anmält sig som kandidat ha understöd av en anhängare som är ägarkund i kandidatens andelsbank. Stödförklaringar har tagits emot från 16.8 klockan 8.00 till 10.9 klockan 16.00.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.  

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.  

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen. 

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Inte heller verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågår och de fem år som följer efter att uppdraget upphört. 

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller haft rätt att anmäla sig som kandidat. 

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt.