Andelsbankernas fullmäktigeval

För en del av andelsbankerna väljs ett nytt fullmäktige normalt vart fjärde år så att andelsbankens ägarkunder ska ha möjlighet att påverka.

Ägarkunderna har möjlighet att medverka i beslutet om hurdant fullmäktige andelsbanken ska ha och hur ägarkundernas röst hörs i den egna andelsbankens förvaltning.  

Ett bra fullmäktige representerar alla bankens ägarkunder på ett mångsidigt sätt. I andelsbankernas fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap.  

Rätt att rösta hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5. och som ännu när röstningen börjad var ägarkunder. Också minderåriga, intressebevakade och företag eller organisationer kan vara ägarkunder i andelsbanken.  

De ägarkunder som använder nättjänster fick ett meddelande om sin rösträtt som kunde läsas i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. De ägarkunder som inte har nättjänster fick information om sin rösträtt, röstningsanvisningar och annat material för röstningen med ett brev per post. Också minderåriga, intressebevakade och företag eller organisationer fick röstningsmaterialet per post. 

Varje röstberättigad ägarkund hade en röst i valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat. 

Minderåriga ägarkunder kunde också rösta. Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. 
Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt. 

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

 

I andelsbankernas fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör. 

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5. och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.  
Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.  

Dessutom ska alla ägarkunder som anmält sig som kandidat ha understöd av en anhängare som är ägarkund i kandidatens andelsbank.

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen. 

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Inte heller verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågår och de fem år som följer efter att uppdraget upphört. 

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller haft rätt att anmäla sig som kandidat. 

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt.