Andelsbankernas fullmäktigeval

I år har fullmäktigeval förrättats i många andelsbanker och ägarkunderna har fått påverka.

Ägarkunderna har varit med och beslutat hurdant fullmäktige andelsbankerna ska ha och hur ägarkundernas röst hörs i andelsbankernas förvaltning de följande fyra åren.

Tack till alla våra ägarkunder som kandiderade och röstade i fullmäktigevalet. 

Fullmäktigevalets resultat och uppgifterna om de valda kandidaterna har nu offentliggjorts på andelsbankernas egna valsidor. Vi gratulerar andelsbankernas nya fullmäktigeledamöter.

Till valsidorna för de banker som medverkade i valet kommer du via Förteckningen över andelsbanker som deltar i fullmäktigevalet.  

Om du har frågor om valet får du ytterligare information av kontaktpersonen för valet i din andelsbank. Kontaktinformation för valets kontaktpersoner finns på bankernas valsidor.

Röstningen i fullmäktigevalet inföll 4.11 kl. 8.00–17.11 kl. 16.00. 

Rösträtt i det här valet hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen började var ägarkunder.

Om den som röstar är ägarkund i flera andelsbanker, har hen haft rätt att rösta i alla banker som i år förrättade fullmäktigeval.

De ägarkunder som använder nättjänster har fått ett meddelande som berättar om deras rösträtt. De har kunnat läsa meddelandet i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Övriga ägarkunder har fått information om sin rösträtt, röstningsanvisningar och annat material för röstningen med ett brev per post.

Varje röstberättigad ägarkund hade en röst i valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat. 

Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. Därför kunde inte en minderårig rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha haft nättjänstkoder.
Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt. 

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

 

I andelsbankernas fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör. 

Det har varit möjligt att anmäla sig som kandidat på nätet, på andelsbankens kontor eller per post från 16.8 kl. 8.00 till 10.9 kl. 16.00. Kandidatanmälan som sänts per post, ska ha varit framme 10.9 före kl. 16.00.

Dessutom ska alla ägarkunder som anmält sig som kandidat ha understöd av en anhängare som är ägarkund i kandidatens andelsbank. Stödförklaringar har tagits emot från 16.8 klockan 8.00 till 10.9 klockan 16.00.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.  

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.  

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen. 

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Inte heller verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågår och de fem år som följer efter att uppdraget upphört. 

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller haft rätt att anmäla sig som kandidat. 

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt.