Edustajiston vaalit

Andelsbankernas fullmäktigeval

Andelsbankerna förrättar fullmäktigeval med fyra års intervall så att alla ägarkunder ska få sin röst hörd i OP. Bara ägarkunderna kan kandidera i fullmäktigevalet.

De invalda fullmäktigeledamöterna deltar i bankens beslutsfattande.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över utvecklingen av den egna banken, OP Gruppen och finansvärlden som förnyas med fart. I fullmäktige kan du också skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.

Läs mer om fullmäktigeverksamheten och valet av fullmäktige:

I andelsbanken utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. Det godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet.

Fullmäktige sammanträder stadgeenligt i andelsbanken en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar. Fullmäktigeledamöterna bjuds in till en digital ägarkundsgemenskap där de kan ta ställning till aktuella frågor i banken. Fullmäktigeledamöterna kan också påverka OP:s produkt- och tjänsteutveckling.

I en del andelsbanker representeras ägarkunderna av en andelsstämma men i merparten av fullmäktige. Ägarkunderna utövar sin beslutanderätt enligt principen en medlem - en röst antingen genom att delta i andelsstämman eller genom att välja sina företrädare till andelsbankens fullmäktige. Fullmäktigesammanträdet har i andelsbankerna samma beslutanderätt och uppgifter som andelsstämman.

Fullmäktige väljs genom val bland ägarkunderna. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i valet. Alla ägarkunder röstar fram fullmäktige. Valet förrättas enligt principen en medlem en röst. Till fullmäktige väljs de kandidater som får flest röster. Fullmäktige väljs för en mandattid på fyra år.

Fullmäktigeval förrättas i allmänhet på hösten. Först ställer ägarkunderna upp som kandidater. Var och en som kandiderar behöver tre ägarkunder som anhängare. Nomineringen av kandidater pågår i fyra veckor.

När kandidaternas anmälningstid är slut fastställs kandidaterna av andelsbankens valnämnd. Sedan är det dags för det egentliga valet, dvs. röstningen. Röstningen pågår i två veckor och infaller vanligen i början av november. Efter det offentliggörs de kandidater som valts till fullmäktige.

Kandidera kan varje ägarkund som har gott anseende, som är myndig, som använder andelsbankens tjänster, som har anslutit sig som ägarkund inom den tidsfrist som anges i andelsbankens valordning och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen. Anställda hos andelsbanken eller ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd kan inte kandidera.

Ägarkunderna hos den andelsbank som deltar i fullmäktigevalet informeras före röstningen om sin rösträtt antingen elektroniskt i nättjänsten eller per post med brev.

Du kan lätt rösta på din kandidat antingen i nättjänsten, OP-mobilen, genom att posta röstsedeln i returkuvertet eller genom att returnera returkuvertet till andelsbankens kontor.