Avioero-muistilista kuva

Överföring av lån

Överför dina lån till ett lån hos OP. Du kan också slå samman många krediter till ett större lån.

Ett lån – kostnader för ett enda lån

Du betalar kostnader för ett lån med moderat ränta.

Du förstår och kan hantera dina penningaffärer enklare

Då du har koncentrerat dina lån till en bank hålls du enklare uppdaterad om din ekonomi.

Det är förnuftigt att koncentrera sina bankärenden

Har du renoveringslån, billån eller lån för andra större inköp på annat håll än hos OP? Vill du överföra alla dina lån till OP? I allmänhet är det förnuftigt att koncentrera sina lån och det gör också hanteringen av penningaffärer enklare. 

Det lönar sig att överföra lånen till en bank. Du får en klarare bild av din ekonomi och det är lättare att sköta lånen på samma ställe. 

I regel blir ett större lån förmånligare än många små lån. Du betalar månatliga utgifter såsom serviceavgifter för lån endast för ett lån. Det lönar sig således att slå samman små krediter till ett lån. 

 

Exempel:

  1. Jaakko har bytt bil och tagit ett billån på 15 000 euro från bilaffären. Dessutom har han tagit ett renoveringslån utan säkerhet. Nu vill han överföra billånet till OP och förena det med renoveringslånet.
  2. Jaakko ansöker om ett banklån med säkerhet. Han bor i en ägarbostad och han har betalat tillbaka på bolånet i ett par år och tror att bostaden nu duger som säkerhet för banklånet. 
  3. Jaakko får en offert på banklånet och godkänner den. Med banklånet betalar han sina nuvarande lån.
  4. Jaakko är nöjd. Nu är hans lånekostnader lägre och räntan förmånligare.

 

Den förmånligaste räntan - välj ett banklån med säkerhet

Genom att utnyttja säkerheter får du den förmånligaste räntan på ditt lån. Som säkerhet duger t.ex. en ägarbostad vars bolån har amorterats eller en bostad som du köpt delvis eller helt med dina besparingar. Också annan egendom såsom placeringar eller skog duger som säkerhet för lånet.

Det lönar sig att ta ett banklån med säkerhet för att förena eller överföra lån, eftersom det är OP:s förmånligaste lånealternativ. För skötseln av betalningssvårigheter beviljar vi i regel inte banklån.

 

Hurdana lån eller krediter kan du överföra till OP?

Alltid då vi beviljar lån ser vi över din ekonomi och erbjuder endast sådant lån som är lämpligt för din situation. För överföring eller sammanslagning av lån beviljar vi lån enligt samma kriterier som för andra användningsändamål. 
Beviljandet av lån beror på dina existerande lån, inkomster och tillgängliga säkerheter. Om du har en betalningsanmärkning beviljar vi inte lån. 

Du kan överföra vilken typ av lån som helst till OP, men du måste uppfylla kriterierna för beviljande av lån. Sådana är bl.a. regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, tillräckliga säkerheter och att du inte har betalningsanmärkningar. 

Du kan också ansöka om ett lån med säkerhet tillsammans med någon annan.

 

Hjälp vid betalningssvårigheter?

I stället för att ansöka om ett nytt lån kan du förhandla om andra alternativ med din bank. Boka tid till din bank eller läs mer om lånearrangemang.

 

Låneansökan och säkerheter Beviljande av lån, säkerheter

Fyll i ansökan i vår nättjänst. 

Du kan fylla i en låneansökan på nätet även om du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt hur mycket lån du behöver. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

Du kan beviljas banklån med säkerhet, om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, tillräcklig betalningsförmåga, säkerheter och har skött dina penningaffärer väl.

För vad behövs säkerheter?

Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid. Också du har nytta av säkerheter, eftersom ett lån med säkerhet är förmånligare än ett lån utan säkerhet. 
 
Vad kan användas som säkerhet? 

Som säkerhet kan du använda till exempel en ägarbostad, en stuga, insättningar, värdepapper eller en skogslägenhet. De vanligaste säkerheterna är bostäder. Om du har amorterat lån som du har tagit tidigare, till exempel ett bolån, kan du ha en ledig säkerhet som du nu kan använda som säkerhet för ditt nya lån. 
  
Hur mycket säkerheter behövs det? 

Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika kalkylerade säkerhetsvärden.
 
Fråga mer om säkerheter 

Då du fyller i låneansökan behöver du inte ännu veta exakt vilken säkerhet du kommer att använda. Du kan förhandla om det med vår expert efter det att du lämnat in din ansökan. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

 

Återbetalning av lånet Amorteringssätt, månadsbetalning, förfallodag

Du avtalar om amorteringssättet och månadsbetalningen i din bank. Du kan välja den förfallodag som passar dig bäst. Den rekommenderade lånetiden för ett banklån med säkerhet är högst 5 år. Du kan diskutera lånetiden med banken om 5 år känns som en alltför kort tid.

Lånet upphör då den sista posten har betalats på det.

Lånekostnader Ränta, effektiv ränta, marginal, lånebetalningskostnader

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. För ibruktagningen av lånet och eventuella uttag av låneposter debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.

Marginalen på ett banklån avtalas kundvis, och den påverkas bl.a. av säkerheterna för lånet, återbetalningsförmågan och kundrelationen i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.

För ett banklån debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift på högst 120 euro då lånet tas ut. Räntan på lånet är 12 månaders euribor + en marginal som avtalats med banken. 

Ett banklån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 20 000 euro med en betalningstid på 10 år är 3,77 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 3,85 % (3,36 % 11/2020) och för lånet debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 120 euro då lånet tas ut. 

Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 3 940 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas tillbaka med jämna poster på 200 euro med en månads mellanrum. Krediten beviljas av Andelsbanken.

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

I OP-nättjänsten kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt banklån, och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan också ansöka om en ändring av betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiteras en avgift enligt bankens servicetariff.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till Dagliga penningaffärer, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp eller andelsbanken beroende på finansieringsprodukten.