Nainen ripustaa taulua seinälle.

Räntor och avgifter

Lånekostnaderna består av den ränta och marginal som du valt samt av kostnader i anslutning till debiteringen. Räntorna på bolån är avdragsgilla i beskattningen, vilket minskar ränteutgifterna avsevärt.

Största delen av lånen binds i dagens läge till en rörlig euriborränta

Euribor (Euro interbank offered rate) är en referensränta för penningmarknaden inom euroområdet som utvisar till vilket pris som de stora bankerna beviljar varandra krediter i euro. Euribor noteras dagligen kl. 12 finsk tid för perioder med olika längd (till exempel 12 mån., 6 mån., 3 mån. och 1 mån. euribor).

Namnet på euriborräntan utvisar för hur lång tid låneräntan är oförändrad. Till exempel justeras räntan på ett lån som är bundet till 12 mån. euribor med 12 månaders intervall från kredituttaget. Kreditens totala ränta ändras lika mycket som referensräntans värde har ändrats. Till referensräntan läggs marginalen för krediten.
Lån med euriborränta kan förses med ett räntetak.

Marginalen är bankens andel av räntan

Med marginalen täcker banken bland annat sina rörelsekostnader och den risk som beviljandet av krediten medför.
I lån med säkerhet, såsom bolån, är marginalen kundspecifik och beror bland annat på hurdana säkerheter som ställs för krediten, kredittagarens betalningsförmåga och kundförhållande i övrigt. I låneofferten kan du se lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter.
Krediter utan säkerhet, t.ex. Flexkredit och Specialkredit, har däremot alltid samma marginal.

Den effektiva räntan omfattar alla lånekostnader

Utöver räntan tas avgifter ut för uttag och skötsel av lånet. Den så kallade effektiva räntan innehåller alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta. Med den kan du jämföra hur förmånliga olika krediter är.

Beräkningen av den effektiva räntan baserar sig på räntorna vid beräkningstidpunkten. Då man jämför priset på olika krediter är det viktigt att de beräkningar som man jämför baserar sig på samma tidpunkt.

Då du jämför låneofferter från olika banker lönar det sig att komma ihåg att du får OP-bonus för lån i OP Gruppen. OP-bonus beaktas inte då den effektiva räntan beräknas, men de kan sänka lånekostnaderna avsevärt. Bonus används för lånebetalningskostnaderna och till exempel för att betala hela hemförsäkringen.

Räntorna på bolånet kan dras av i beskattningen

Räntorna på ett personligt lån för köp och grundlig renovering av den egna stadigvarande bostaden är avdragsgilla i beskattningen. Ränteavdraget minskar ränteutgifterna med nästan en tredjedel.

Den ränta som ingår i bolagslånets finansieringsvederlag kan inte dras av i den egna beskattningen. Det lönar sig för dig att överväga att byta ut bolagslåneandelen mot ett personligt lån, om ett bolagslån ansluter sig till din bostad.

Testar effekten av ränta och marginal på bolåns belopp