Euribor och övriga referensräntor

Referensränta är en marknadsränta som bankerna använder för prissättning av lån, såsom bolån eller studielån. Referensräntans värde finns alltid offentligt tillgängligt och kan kontrolleras av alla. Euroområdets egen referensränta är Euribor. Andelsbankerna erbjuder 3, 6 och 12 månaders Euribor samt OP-Prime som referensränta beroende på lånets typ.

Euribor är den vanligaste referensräntan

Euribor (Euro interbank offered rate) är referensräntan för penningmarknaden inom euroområdet. Den används allmänt som referensränta på lån och insättningar. Namnet på räntan anger den tid då räntan på lånet förblir oförändrad: antingen 3, 6 eller 12 månader. Till exempel 12 månaders Euribor förblir oförändrad i ett år, medan räntan på ett lån som är bundet till 6 månaders Euribor justeras med sex månaders mellanrum från uttagsdagen.

Euribor noteras dagligen kl. 12 finsk tid. En ny ränteperiod börjar på räntejusteringsdagen. Den nya totalräntan består av en marginal och referensräntans värde på räntebestämningsdagen. Räntebestämningsdagen är bankdagen före räntejusteringsdagen.  

Aktuell information om Euriborräntorna finns på Finlands Banks webbplats.

12 månaders Euribor och dess fördelar

12 månaders Euribor är den populäraste referensräntan på bolån i Finland. Fördelen med den här referensräntan är dess förutsägbarhet. Det är lättare att planera sin ekonomi då man vet räntan på lånet ett år framåt.

12 månaders Euribor reagerar långsammare på ändringarna – räntestegringarna och räntesänkningarna – än de kortare räntorna. Det här innebär att om räntorna börjar stiga strax efter räntejusteringen, skyddar 12 månaders Euribor en längre tid för en räntehöjning. På motsvarande sätt kan fördelen med en låg ränta fås först med dröjsmål om räntorna sänks.

Hur de kortare Euriborräntorna beter sig

3 månaders och 6 månaders Euribor reagerar snabbare på ränteändringar än 12 månaders Euribor. Värdet på dessa referensräntor justeras enligt namnen med tre och sex månaders mellanrum. Det betyder att lånetiden eller storleken på betalningsposten kan ändras med tre eller sex månaders mellanrum.

Vad är OP-Prime?

OP-Prime är andelsbankens egen referensränta. Den påverkas av bland annat den allmänna ränteutvecklingen och de ekonomiska utsikterna. OP-Prime är stabilare än Euribor och den följer marknadsräntorna i lugn takt.

Räntejusteringsdagen för OP-Prime fastställs inte i förväg, utan det är OP Andelslags direktion som beslutar om justeringarna. Då OP-Prime ändras informerar vi om det i tjänsten op.fi under Aktuellt samt med ett mediemeddelande.

Så här påverkar räntejustering betalningsposten eller lånetiden

Lånetiden eller storleken på betalningsposten kan ändras vid räntejusteringstidpunkten. Detta beror på ändringar i referensräntans värde. Påverkan beror på amorteringssättet du valt:

  • Vid ändrad annuitet kan betalningsposten bli större eller mindre.
  • Vid bibehållen annuitet hålls betalningsposten oförändrad, men lånetiden kan bli längre eller kortare.
  • Vid jämn amortering kan räntan som betalas på amorteringen variera, betalningsposten kan alltså ändras.

Vad är referensräntorna och referensvärdena?

Referensräntor är t.ex. euribor och eonia, som används i kredit- och finansieringsavtal samt kontoavtal. Andra referensvärden är olika index, som kan användas för att fastställa beloppet som betalas på basis av ett finansiellt instrument eller värdet av ett finansiellt instrument. Index kan också användas som jämförelseindex för fonder.

Vilka referensräntor och referensvärden kan OP använda?

Vid användningen av referensräntor och referensvärden beaktar OP förpliktelserna i EU:s referensvärdesförordning. Om en referensränta inte uppfyller kraven i förordningen, kan den inte längre användas, utan måste bytas ut mot en annan referensränta eller ett referensvärde. Det är också möjligt att en referensränta eller ett referensvärde upphör eller ändras väsentligt. 

Vad är EU:s referensvärdesförordning?

Avsikten med EU:s referensvärdesförordning (2016/1011) är att harmonisera regleringen av referensvärden i EU och på så sätt bidra till en väl fungerande finansbransch. Det är väsentligt för konsument- och investerarskyddet att referensräntorna och referensvärdena fastställs tillförlitligt. Med förordningen fastställs hur indexen (t.ex. referensräntorna) som används som referensvärden administreras, rapporteras och används.

Vad händer, om en referensränta upphör?

Om en referensränta upphör påverkar det avtalet som du ingått med banken och då ska referensräntan bytas. Om en alternativ referensränta redan har fastställts i avtalsvillkoren, använder vi i första hand den. Det kan också hända att det i avtalsvillkoren har fastställts andra sätt att fastställa en ny referensränta i stället för den som upphör och i vissa fall kan vi fastställa en ny referensränta som ett anmälningsförfarande. Då referensräntor som används i stor utsträckning ändras innebär det ofta att det sker efter en övergångsperiod under vilken vi kan genomföra nödvändiga ändringar. Vi informerar om ändringarna i OP:s nättjänst och per post.

Hur har banken förberett sig på ändringar i referensvärdena?

OP har gjort upp en kontinuitetsplan för referensvärden ifall den referensränta eller det referensvärde som vi använder upphör eller ändras väsentligt. I planen beskriver vi vår process vid ändringar i referensvärdena och vilka produktbestämda åtgärder vi vidtar. Fastställningen av ett alternativt referensvärde kräver grundad bedömning av hur lämpligt det är som ersättning för ett visst referensvärde. Det är inte möjligt att för alla referensvärden i alla situationer uppge ett alternativt referensvärde, utan det kräver mer omfattande marknadspraxis eller myndighetsrekommendationer. Som ett led i fastställningsprocessen följer vi aktivt upp internationell marknadspraxis och myndighetsrekommendationer. Vi uppdaterar vår kontinuitetsplan vid behov.