Mies ja nainen hyppivät sängyllä

Pensionsförsäkring – gör så här då pensionstiden rycker närmare

Med din frivilliga pensionsförsäkring kompletterar du din lagstadgade pension och kan trygga din inkomstnivå som pensionär. Läs tips om hur man ska göra inför pensionsåldern och under pensionstiden.

Då du har nått pensionsåldern kan du börja ta ut pensionen när det passar dig. Om du vill kan du också skjuta upp uttaget. Du ska ändå börja ta ut pension senast när du nått den i försäkringsvillkoren angivna pensionsåldern.

Så här börjar du ta ut pension

Vi skickar dig i god tid innan pensionen börjar ett brev med din pensionsplan. Du ser samma uppgifter också som inloggad på tjänsten op.fi.

För att du ska kunna börja ta ut pension:

  • fyll i Meddelande för betalning av pension som kommer per post.
  • posta det till försäkringsbolaget eller närmaste andelsbank.
  • be Skatteförvaltningen skicka skattekortet till OP-Livförsäkring, om pension som beskattas som förvärvsinkomst ingår i din pension.

Så här skjuter du upp uttag av pensionen

Du kan skjuta upp början och slutet av pensionen med ett eller två år från början av din pensionsålder. Efter uppskovet kan du åter skjuta upp uttaget av pensionen med ett eller två år.

Om du vill skjuta upp uttaget av din pension:

  • fyll i Meddelande för uppskov i betalning av pension som kommer per post.
  • posta bilagan till försäkringsbolaget eller närmaste andelsbank.

Observera att blanketten ska vara mottagaren tillhanda senast två veckor före pensionstidens början.

Beskattning av pensionen – som kapital- eller förvärvsinkomst?

En frivillig pension är alltid beskattningsbar inkomst. Pensionen beskattas som förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. Vilket skatteslag som tillämpas på din pension ser du i brevet vi skickade eller genom att logga in i tjänsten op.fi.

För pension som beskattas som kapitalinkomst behöver du inte lämna något skattekort. Då verkställs automatiskt en förskottsinnehållning på 30 % på pensionen.

Skicka också ditt skattekort till oss, om din pension beskattas som förvärvsinkomst. Meddela pensionsplanen som du har fått till Skatteförvaltningen då du anhåller om skattekort för pensionen. Du kan också be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till OP-Livförsäkring.

Om du inte lämnar ett skattekort, innehålls skatt på pensionen enligt den i lag bestämda förskottsinnehållningen (40 %).

Du kan ändra förmånstagare och placeringsobjekt för pensionsbesparingarna

Du kan ändra förmånstagare för dödsfallsersättningen och placeringsobjekten för pensionsbesparingarna i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

Du kan göra ändringarna genom att logga in i:

  • tjänsten op.fi: Privatkunder > Sparande och placering > Försäkringssparande > Välj avtalet i vilket du vill göra ändringar.
  • OP-mobilen: Placeringar > Försäkringssparande > Välj avtalet i vilket du vill göra ändringar.

Vill du göra ändringar i din pensionsplan?

Ditt pensionsbelopp justeras antingen månatligen eller årligen, beroende på de försäkringsvillkor som tillämpas. Om pensionen betalas ut i jämnstora poster, betalas dessa så länge dina försäkringsbesparingar räcker. Kontakta oss innan utbetalningen av din pension börjar, om du vill göra ändringar i din försäkringsplan.

Om du har till placeringar bundna besparingar i din pensionsförsäkring, kan placeringsobjektens värde stiga och sjunka medan pensionen tas ut, och därför kan också pensionens storlek eller betaltid variera.