Förmånstagare till livförsäkring

Med en livförsäkring kan du trygga dina anhörigas och andra närståendes ekonomi, om du avlider. Vid ett dödsfall betalas försäkringsersättningen i livförsäkringen i enlighet med den förmånstagarförordning som du har upprättat. Du kan själv välja förmånstagare när du ansöker om livförsäkring och byta ut förmånstagaren när som helst avgiftsfritt.

Förmånstagarförordnandet i livförsäkringen

För en livförsäkring ges alltid ett förmånstagarförordnande, där du kan namnge en eller flera förmånstagare som ersättningsbeloppet i livförsäkringen ska betalas ut till i händelse av dödsfall. När man upprättar ett förmånstagarförordnande är det bra att fundera på till vad det behövs pengar, om du avlider. 

Du ska alltid ge förmånstagarförordnandet i försäkringen till försäkringsbolaget i skriftlig form. Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi.

Som försäkringstagare bestämmer du vem som är förmånstagare, även om den försäkrade skulle vara någon annan än du själv. På så sätt säkerställs att ersättningen betalas ut till de personer som du avsett. Du kanske också funderar på om det kan finnas två livförsäkringar och flera förmånstagare. Om samma försäkrade har flera livförsäkringar, ska förmånstagare förordnas i var och en försäkringsspecifikt. Om du vill kan du välja olika förmånstagare till varje försäkring.

Vem kan vara förmånstagare till en livförsäkring?

Som förmånstagare till sin livförsäkring väljer man oftast de viktigaste människorna i livet, vars framtid man vill trygga. Som förmånstagare kan du om du vill också välja en stiftelse eller förening. Förmånstagarna kan exempelvis vara:

 • anhöriga
 • make, maka eller registrerad partner
 • barn
 • mor, far eller båda föräldrarna
 • särskilt namngivna förmånstagare, såsom sambo
 • dödsboet.

Anhöriga som förmånstagare till livförsäkring

Anhöriga som förmånstagare omfattar både make, maka eller registrerad partner och barn. Om du väljer anhöriga som förmånstagare till livförsäkringen, betalas försäkringsersättningen så att maken, makan får hälften av ersättningen och bröstarvingarna sinsemellan delar den andra hälften av ersättningen. Anhöriga som förmånstagare är ett av de vanligaste förmånstagarförordnandena, med vilket du tryggar din familjs utkomst.

Partner som förmånstagare till livförsäkring

Man kan välja sin make eller maka, sin sambo eller sin registrerade partner som förmånstagare. Försäkringsersättningen betalas då i sin helhet till den personen. Om du vill att din sambo ska vara din förmånstagare bör du vara noggrann med hur du formulerar ditt förmånstagarförordnande.

Ett allmänt förmånstagarförordnande för din make eller maka omfattar inte en sambo, utan endast en äkta make eller maka eller en partner i ett registrerat partnerskap. Om du vill att livförsäkringsersättningen ska gå till din sambo, måste du nämna sambon vid namn i förmånstagarförordnandet.

Om du vill kan du ange i förmånstagarförordnandet för försäkringen att förmånstagarens äkta make eller maka inte ska ha giftorätt till den dödsfallsersättning som betalas till förmånstagaren, till avkastningen av den eller till egendom som trätt i försäkringsersättningens ställe, såsom egendom som eventuellt införskaffats med ersättningen.

I situationer där giftorätten har betydelse, exempelvis vid skilsmässa, är det förmånstagarens uppgift att åberopa förmånstagarförordnandet. Därför rekommenderas det att förmånstagaren förvarar ersättningsbeslutet för eventuella framtida behov.

Barn som förmånstagare till livförsäkring

Om förmånstagarna är barnen, det vill säga bröstarvingarna, fördelas försäkringsersättningen mellan dem. Ett officiellt adopterat barn hör till samma förmånstagarkrets som anhöriga och barn. Fosterbarn ska däremot alltid nämnas vid namn i förmånstagarförordnandet, eftersom de inte är sådana barn som avses i lagen om försäkringsavtal. Minderåriga barn får fri tillgång till försäkringsersättningen när de fyller 18 år. 

Exempelvis i styvfamiljer kan det förekomma situationer där man även vill utse sin partners barn till förmånstagare. I sådana situationer ska partnerns barn namnges separat i förmånstagarförordnandet.

Förmånstagare i parskydd

Parskydd är en gemensam livförsäkring för två personer, där båda parterna har egna förmånstagare. I ett parskydd är makarna ofta varandras förmånstagare. I ett parskydd är emellertid endast den ena av de försäkrade försäkringstagare, som också svarar för förmånstagarförordnandena. 

Om den ena avlider, betalas försäkringsersättningen i parskyddet ut i sin helhet i enlighet med den avlidna personens förmånstagarförordnande. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsersättningen till hälften till vardera partens förmånstagare.

Dödsboet som förmånstagare till livförsäkring

Då ett dödsbo har förordnats till förmånstagare eller förmånstagarförordnandet vid avsaknad av förmånstagare har återgått, betalas försäkringsersättningen till den försäkrades dödsbo. Ersättningen blir då en del av dödsboets tillgångar. Från dödsboet fördelas ersättningsbeloppet mellan de lagstadgade arvingarna eller i enlighet med ärvdabalken.

Man bör observera att dödsboets skulder först dras av från dess tillgångar. Det belopp som eventuellt återstår efter betalningen av skulderna fördelas mellan arvingarna eller testamentstagarna.

Förmånstagarförordnandet i livförsäkringen påverkar beskattningen  

När man upprättar ett förmånstagarförordnande bör man beakta att ersättning från en livförsäkring är skattepliktig inkomst och beskattas genom arvsskatt eller som kapitalinkomst beroende på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Ersättningsbeloppet är arvsbeskattningsbart, om förmånstagaren är en nära anhörig eller dödsboet. En försäkringsersättning som betalas ut till någon annan än en nära anhörig eller dödsboet beskattas som kapitalinkomst. Beskattningen av försäkringsersättning baserar sig alltid på den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt.

Förmånstagarförordnandet i en livförsäkring har högre prioritet än testamenten 

Då ett förmånstagarförordnande är i kraft, betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagarna genast. De kan använda pengarna på det sätt som de finner vara bäst, till exempel till betalning av bolån, löpande utgifter i vardagen eller arvsskatt. Förmånstagaren behöver inte vara delägare i dödsboet efter försäkringstagaren. Förmånstagarförordnandet har högre prioritet än ett eventuellt testamente, det vill säga ett testamente inverkar inte på fördelningen av försäkringsersättningen. 

Till exempel en sambos rättigheter vid ett dödsfall skiljer sig från en makes eller makas rättigheter. Med ett förmånstagarförordnande kan man beakta också sambons möjligheter att klara sig ekonomiskt efter ett dödsfall.

Ändring av förmånstagare

Du kan ändra förmånstagarförordnandet när som helst under livförsäkringens giltighetstid genom att meddela om det skriftligen. Det kan vara nödvändigt att göra ändringar till exempel om ni får barn eller om du skiljer dig. Årligen eller åtminstone alltid när livssituationen ändras, är det skäl att kontrollera att den förmånstagare till livförsäkringen som du har valt fortfarande är lämplig för dig. 

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi.

Vilken är skillnaden mellan förmånstagare till en livförsäkring och en sparlivförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring i händelse av dödsfall, medan sparlivförsäkringen, det vill säga en placeringsförsäkring däremot är en form av sparande och placering, till vilket också hör en livförsäkring. I en livförsäkring får förmånstagaren en försäkringsersättning, om den försäkrade avlider. I en sparlivförsäkring väljs förmånstagaren både i händelse av att spartiden upphör och i händelse av ett dödsfall.

Läs mer om vårt utbud av livförsäkringar!
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
NewLife-livförsäkring
Äiti katsoo lastaan yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.