Förmånstagare till livförsäkring

En livförsäkring ska alltid ha en förmånstagare som ersättningen betalas ut till i händelse av dödsfall. Du kan själv välja förmånstagare när du ansöker om försäkringen och byta ut förmånstagaren när som helst.

Förmånstagarförordnandet i livförsäkringen

För en livförsäkring ges alltid ett förmånstagarförordnande, där du kan namnge en eller flera förmånstagare, som ersättningen ska betalas ut till i händelse av dödsfall. Du ska alltid ge livförsäkringens förmånstagarförordnande till försäkringsbolaget i skriftlig form. Du kan enklast ge eller ändra ett förmånstagarförordnande med ett nätmeddelande i tjänsten Op.fi eller via OP-mobilen.

Som försäkringstagare bestämmer du vem som är förmånstagare, även om den försäkrade skulle vara någon annan än du själv. På så sätt säkerställs att ersättningen betalas ut till de personer som du avsett. Om en och samma försäkrad har flera livförsäkringar, kan olika förmånstagare förordnas för var och en av dem. I sådana fall ska förmånstagarna förordnas specifikt för varje försäkring.

Man bör beakta att ersättning från en livförsäkring beskattas genom arvsskatt eller som kapitalinkomst beroende på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Vem kan vara förmånstagare för en livförsäkring?

Som förmånstagare för sin livförsäkring väljer man oftast de viktigaste människorna i livet, vars framtid man vill trygga. Förmånstagarna kan exempelvis vara:

  • anhöriga
  • make, maka eller registrerad partner
  • barn
  • mor, far eller båda föräldrarna
  • särskilt namngivna förmånstagare, såsom sambo
  • dödsboet.

Partner som förmånstagare till livförsäkring

Man kan välja sin äkta make eller maka, sin sambo eller sin registrerade partner som förmånstagare. Försäkringsersättningen betalas då i sin helhet till den personen. Om du vill att din sambo ska vara din förmånstagare bör du vara noggrann med hur du formulerar ditt förmånstagarförordnande. Ett allmänt förmånstagarförordnande för din make eller maka omfattar inte en sambo, utan endast en äkta make eller maka eller en partner i ett registrerat partnerskap. Om du vill att livförsäkringsersättningen ska gå till din sambo, måste du nämna sambon vid namn i förmånstagarförordnandet.

Om du vill kan du ange i förmånstagarförordnandet för försäkringen att förmånstagarens äkta make eller maka inte ska ha giftorätt till den dödsfallsersättning som betalas till förmånstagaren, till avkastningen av den eller till eventuell egendom som införskaffats med försäkringsersättningen. I situationer där giftorätten har betydelse, exempelvis vid skilsmässa, är det förmånstagarens uppgift att åberopa förmånstagarförordnandet. Därför rekommenderas det att förmånstagaren förvarar ersättningsbeslutet för eventuella framtida behov.

Om förmånstagarna är de anhöriga, det vill säga både en make eller maka eller registrerad partner och barn, betalas försäkringsersättningen så att partnern får hälften av ersättningen och den andra hälften fördelas mellan bröstarvingarna.

Barn som förmånstagare till livförsäkring

Om förmånstagarna är barnen, det vill säga bröstarvingarna, fördelas försäkringsersättningen mellan dem. Ett officiellt adopterat barn hör till samma förmånstagarkrets som anhöriga och barn. Fosterbarn ska däremot alltid nämnas vid namn i förmånstagarförordnandet, eftersom de inte är sådana barn som avses i lagen om försäkringsavtal. Exempelvis i nyfamiljer kan det förekomma situationer där man även vill utse sin partners barn till förmånstagare. I sådana situationer ska partnerns barn namnges separat i förmånstagarförordnandet.

Dödsboet som förmånstagare till livförsäkring

Då ett dödsbo har förordnats till förmånstagare eller förmånstagarförordnandet vid avsaknad av förmånstagare har återgått, betalas försäkringsersättningen till den försäkrades dödsbo. Ersättningen blir då en del av dödsboets tillgångar. Från dödsboet delas ersättningsbeloppet till de lagstadgade arvingarna eller testamentstagarna. Man bör observera att dödsboets skulder först dras av från dess tillgångar. Det belopp som eventuellt återstår efter betalningen av skulderna fördelas mellan arvingarna eller testamentstagarna.

Ändring av förmånstagare

Du kan ändra förmånstagarförordnandet när som helst under livförsäkringens giltighetstid genom att meddela om det skriftligen. Du gör enklast ändringen genom att logga in i tjänsten Op.fi eller i OP-mobilen och skicka ett nätmeddelande till oss. Det är alltså försäkringstagaren som fastställer och kan ändra förmånstagaren för livförsäkringen. Beroende på vilka förmånstagare som valts kan ersättningssumman fördelas på olika sätt i händelse av dödsfall.

Läs mer om vårt utbud av livförsäkringar!

45 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
FÖRSTA ÅRET 0 €
NewLife-livförsäkring
Kaksi miestä istuu huolettomina, koska heidät on turvattu Henkivakuutuksella.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.