Kuvassa isä ja poika seisovat pellolla tutkimassa viljaa.

Maatalousyrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli MYEL-vakuutus

Pakollisen MYEL- ja MATA-vakuutuksen lisäksi sinun kannattaa varmistaa, että riskit on katettu riittävillä vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla.

MYEL-vakuutus on eläketurvan perusta

Viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien työeläkevakuuttamisen perusta on MYEL-vakuutus, jota hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. 

Lisäturvaa henki- ja sairauskuluvakuutuksilla

Henkivakuutuksella yrittäjä turvaa läheistensä taloutta, jos pahin tapahtuu. Terveysturva-vakuutus puolestaan nopeuttaa hoitoon pääsyä ja töihin paluuta. 

Taloudellista tukea keskeytyksiin

Henkilökeskeytysvakuutuksella maatalousyrittäjä voi korvata sijaisten palkkaamiseen liittyviä kuluja työkyvyttömyyden aikana.

Mitä MYEL-vakuutus kattaa?

Maatalousyrittäjän sairaus-, tapaturma- ja eläketurvan perusta on MYEL-eläkevakuutus. Maatalousyrittäjän eläkelain mukaista MYEL-vakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. 

MYEL-vakuutus koskee viljelijöitä, metsänomistajia, kalastajia ja poronhoitajia sekä tieteen ja taiteen apurahan saajia. Lisäksi tilan töihin osallistuva perheenjäsen saa vakuutuksen Melasta.
Maatalousyrittäjän eläkevakuutus antaa toimeentulon turvaa vanhuuden, työttömyyden, työkyvyttömyyden ja osa-aikaisen työkyvyttömyyden varalle. 

MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä tai apurahansaaja voi sairastuessaan saada Melasta MYEL-sairauspäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta. Lisäksi MYEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjän perheelle, jos yrittäjä menehtyy.

MYEL-vakuutuksessa työeläkettä karttuu muiden työeläkkeiden tapaan. Maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL nostaa vakuutetun kokonaiseläketurvaa silloinkin, kun hän muussa yrittäjä- tai palkkatyössä.

Onko MYEL-vakuutus pakollinen?

MYEL-vakuutuksen ottaminen on pakollista useimmille maatalousyrittäjille. 

MYEL-vakuutus on pakollinen, jos olet 18-67-vuotias ja sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria. Lisäksi tilasi toiminnan on oltava maatalousverotettua ja työskentelyn kestettävä vähintään neljä kuukautta. Vuotuisen MYEL-tulosi on oltava vähintään 4 131 euroa (2022).

MYEL-vakuutus on pakollinen myös silloin, jos harjoitat maataloutta kuolinpesän tai yhtymän osakkaana ja edellä mainitut ehdot täyttyvät. 

Jos et kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin, voit ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen. Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen voit ottaa, jos edellä esitetyt pakollisen MYEL-vakuutuksen edellytykset eivät täyty. 
Millaisissa tilanteissa maatalousyrittäjän pitäisi ottaa yrittäjän eläkevakuutus YEL? Kysymys ei ole halusta, eikä kyse ole aina joko tai, vaan molemmat voivat tulla kyseeseen, kertoo Pohjola Vakuutuksen henkilöriskien asiantuntija Sirpa Arffman.

- Maatalousyrittäjän työtulo määritellään maatalouden tuloverolain mukaisen työtulon perusteella, esimerkiksi maataloustyön, metsätyön, ja maatilatalouden tuloverolain mukaan harjoitettavien liitännäiselinkeinojen mukaan. Nämä työt kuuluvat MYEL-vakuutuksen piiriin.

Jos maataloutta harjoitetaan yhtiömuotoisena, vaikuttaa omistusosuus ja asema henkilövakuuttamiseen. Johtavassa asemassa oleva, tilalla työskentelevä osakas vakuutetaan MYEL-vakuutuksella, jos tietyt ehdot täyttyvät. 

- Jos maatalousyrittäjä harjoittaa lisäksi elinkeinoverolain mukaisia sivuelinkeinoja, täytyy hänen vakuuttaa itsensä näiltä osin YEL-vakuutuksella. Maatiloilla voidaan harjoittaa ainoastaan elinkeinoverolain mukaista elinkeinotoimintaa, kuten kasvihuoneviljelyä, jolloin yrittäjä vakuutetaan YEL-vakuutuksella.

Miten MYEL-työtulo määräytyy?

MYEL-vakuutus perustuu MYEL-työtuloon. Maatalousyrittäjän vakuuttamisessa MYEL-työtulo arvioidaan vastaamaan työpanoksesi arvoa yrityksessäsi. Se ei ole sama kuin yrityksesi tulos, vaan arvio työsi arvosta.

Maatalousyrittäjän eläkkeen ja korvausten taso määrittyy MYEL-työtulon perusteella. Työtulo vaikuttaa esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin ja vakuutusmaksuihin. 

Tilan työtulo lasketaan maatilakohtaisesti viljellyn pellon pinta-alasta (maatalouden työtulo), metsän pinta-alasta (metsän työtulo) ja tilan liitännäistoiminnasta. Liitännäistoimintaa ovat esimerkiksi konetyöt, mehiläishoito, puiden sahaus, kasvihuoneviljely, maatilamatkailu ja polttopuiden myynti. Maataloyrittäjän eläkemaksuihin vaikuttaa siis muun muassa hehtaarien määrä. 

Henkilökohtainen MYEL-työtulosi määrä lasketaan koko tilan työtulosta. Mikäli tilalla on useita yrittäjiä, työtulo jaetaan yrittäjien työpanosten mukaan.

Tutustu MYEL-työtulon määräytymiseen ja laske työtulosi laskurilla Melan verkkosivuilla.

Henkivakuutus auttaa yrittäjän läheisiä selviämään taloudellisesti

MYEL-vakuutus ei ole ainoa tärkeä maatalousyrittäjän vakuutus. Maatalousyrittäjän vakuuttaminen MYEL-eläkevakuutuksella kattaa vain osan yrittäjän riskeistä.

Jotta kaikki toiminnan riskit tulisivat huomioiduiksi, sinun on kannattaa täydentää turvaasi vapaaehtoisilla vakuutuksilla. 

Yksi maatalousyrittäjien suosituimmista vapaaehtoisista vakuutuksista on henkivakuutus.

Henkivakuutus auttaa yrittäjän läheisiä taloudellisesti, jos pahin tapahtuu. Henkivakuutus auttaa läheisiä maksamaan yrityksen velkoja. Henkivakuutuksen olisi hyvä kattaa yrityksen velat ja yrittäjän yhden vuoden palkan. 

Sairauskuluvakuutus auttaa hoidossa ja töihin palaamisessa

Yrittäjäkin sairastaa. Onkin tärkeää, että yrittäjä pääsee sairastuttuaan tai tapaturman jälkeen nopeasti hyvään hoitoon ja takaisin töihin.

Lakisääteisestä MATA-vakuutuksesta sinulle korvataan työtapaturmien ja ammattitautien hoidosta aiheutuneita kuluja. MATA-tapaturmavakuutus on automaattisesti voimassa MYEL-vakuutuksen kanssa. MATA-vakuutus korvaa maatalousyrittäjän töissä sattuneet tapaturmat ja aiheutuneet ammattitaudit. Se ei kuitenkaan korvaa sairauksia. Sinun kannattaakin turvata elämäsi erilaiset tilanteet sairauskuluvakuutuksella.

Pohjola Vakuutuksen Terveysturva-vakuutuksen ottamalla pääset hoitoon nopeasti, esimerkiksi suoraan yleis- ja erikoislääkärin vastaanotolle. Lisäksi saat avuksesi Pohjola Terveysmestarin, joka arvioi oireesi ja ohjaa tarvittaessa hoitoon.

Henkilökeskeytysvakuutus varmistaa, että työt hoituvat

Maatilayrittäjän työt ovat usein sesonkeihin sidottuja. Yrittäjän sairastuminen tai tapaturma parhaan sesongin aikana voi merkittävästi vaikeuttaa tilan elämää. 

Henkilökeskeytysvakuutuksen avulla huolehdit siitä, että sairastuminen tai tapaturma eivät aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia. 

Henkilökeskeytysvakuutuksen avulla voit esimerkiksi ostaa työt toiselta yritykseltä tai palkata sijaisen hoitamaan työt. Henkilökeskeytysvakuutuksella voit vakuuttaa itsesi lisäksi myös muita yrityksen avainhenkilöitä. 

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. Henkivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Pohjola Vakuutus toimii.

MYEL-vakuutuksen myöntää Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.