Mies istuu pöydän ääressä ja katsoo puhelintaan hymyillen, sillä hänellä on laitevakuutus.

Försäkring för maskiner och anordningar

Skyddar medföljande redskap och anordningar

Omfattande försäkringsskydd för apparater och små maskiner

Försäkringen för maskiner och anordningar ersätter plötsliga och oförutsägbara skador som uppkommer genom yttre åverkan, exempelvis vältning eller fall.

Skydd överallt i världen

Försäkringen gäller överallt i världen, dock inte arbetsredskap som används vid installations- och byggnadsarbeten samt materialförråd som medförs.

Inget långt avbrott i arbetet

Efter inträffad skada kan du återuppta arbetet så snabbt som möjligt. Pohjola Skadehjälpen ger dig klara instruktioner, och du hittar behändigt våra servicepartner.

Försäkra anordningar som dina anställda har med sig

En egendomsförsäkring för lösegendom gäller vanligen på ett avtalat och i försäkringsbrevet definierat försäkringsställe, såsom företagets verksamhetslokaler. Om den lösa egendomen till sin natur är sådan, att den också används utanför försäkringsstället, är det lönt att se närmare på vår Försäkring för maskiner och anordningar.

Med en Försäkring för maskiner och anordningar får du ett omfattande skydd för alla de anordningar och maskiner i ditt företag som de anställda har med sig. Samtidigt förbättrar du företagets hantering av egendomsrisker och säkerställer verksamhetens kontinuitet om en skada inträffar.

Med försäkringen för maskiner och anordningar kan man försäkra exempelvis:

•   telefoner, datorer, betalterminaler, mät- och undersökningsinstrument, audiovisuella apparater

•   arbetsredskap som används vid installations- och byggnadsarbeten samt materialförråd som medförs i bilar.

Allt kan hända under en jäktig arbetsdag. Med rätt slags försäkringsskydd går det avsevärt lättare att ersätta anordningar som gått sönder. En smidig ersättningsverksamhet säkerställer att arbetet snabbt kan fortsätta utan att företagsverksamheten störs.

Vad ersätter en Försäkring för maskiner och anordningar?

Försäkringen för maskiner och anordningar ersätter en skada på en medföljande anordning, som har förorsakats av en plötslig och oförutsägbar yttre åverkan. Skadan kan ha uppkommit exempelvis genom fall eller vältning.

Om den skadade anordningen kan repareras, ersätter vi reparationskostnaden, dock högst till försäkringsbeloppet.

Skador som inte omfattas av försäkringen är bland annat slitage, underhållskostnader samt program- och datafel.

Skydda företagets maskiner och anordningar överallt i världen

Försäkringen för maskiner och anordningar gäller i hela världen, om inte annat anges i försäkringsbrevet. För verktyg som används vid installations- och byggverksamhet och materialförråd som transporteras med i bilar gäller försäkringen endast i Finland.

Vare sig du är i hemlandet eller exempelvis reser i arbetet ska du se till att anordningarna transporteras och förvaras ändamålsenligt.

Kom också ihåg Pohjola Skadehjälpen, vår tjänst, som ger råd till ditt företag och dina anställda, om en skada inträffar. Du får klara anvisningar och hittar exempelvis närbelägna servicepartner.

Maximiersättningsbelopp och självrisk

Försäkringsbeloppet för en anordning som försäkras är värdet på en motsvarande ny anordning (återanskaffningsvärdet). Beräkningen av ersättningen baserar sig i regel på försäkringsobjektets återanskaffningsvärde, från vilket avdras de i försäkringsbrevet fastställda åldersavdragen och självrisken.

Maximibeloppet på den skada som ersätts fås genom att man från försäkringsobjektets återanskaffningsvärde gör de årliga åldersavdragen från och med det andra användningsåret.

Försäkringens självrisk nämns i försäkringsbrevet. Självrisken vid skada på grund av stöld från ett låst fordon är 25 procent av skadebeloppet, dock minst den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet.

Vad inverkar på priset?

På premien inverkar bland annat typen av instrument, försäkringsbeloppet och den självrisk som valts. Premien för försäkring för maskiner och anordningar för ditt företag får du veta genom att be om en offert av oss varefter våra experter kontaktar dig!

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Miehet hymyilevät, koska omaisuusvakuutus on kunnossa.
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.