Nainen hymyilee turvanaan yrittäjän sairausvakuutus.

Sjukförsäkring för företagare

Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas.

Du är företagets viktigaste kapital

Om du blir sjuk eller skadas vid en olyckshändelse, ersätter försäkringen dina vårdkostnader och tryggar din utkomst, så att du i lugn och ro kan fokusera på att återhämta dig.

Snabbt i skick och tillbaka på jobb

En sakkunnig vård som ges i rättan tid påskyndar tillfrisknandet och återgången till arbetet, vilket ger ditt företag lägre kostnader.

En försäkring som också täcker företagarens existerande sjukdomar

Du kan försäkra dig oberoende av ditt hälsotillstånd, eftersom sjukförsäkringen för företagare också täcker tidigare sjukdomar.

Sjukkostnadsförsäkring ger företagaren trygghet

Om företagaren blir sjuk eller skadas vid en olyckshändelse, påverkar det alltid företagets verksamhet. I synnerhet om företagaren är den enda arbetstagaren i företaget. Redan en kort frånvaro förorsakar företaget stora kostnader. Sjukledighet för företagare kan låta som en myt, men med en lämplig försäkring ser du till att du kan fokusera på att tillfriskna utan att behöva oroa dig.

Sjukkostnadsförsäkringen för företagare, Hälsoskyddet, täcker insjuknande eller olycksfall som inträffat på såväl arbetstid som fritiden. Med försäkringen kompletterar du företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och säkerställer en smidig ersättning av vårdkostnader. Om du blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall, kan du tack vare hälsoförsäkringen för företagare snabbt få vård, återhämta dig och åter bli arbetsför.

Hälsoskyddsförsäkringen ersätter undersöknings- och vårdkostnader för sjukdomar och olyckor och är ett kompletterande skydd till olycksfallsförsäkringen för företagare.

Hälsoförsäkring skräddarsydd enligt företagarens behov

Pohjola Hälsoskydd lämpar sig för alla företagare och företag, oberoende av bransch. En lagstadgad olycksfallsförsäkring för företagare från Pohjola Försäkring är en förutsättning för att försäkringen ska kunna beviljas. Hälsoskyddsförsäkringarna, frånsett försäkringen Super Hälsoskydd, är i regel skattefria.

Om företagaren blir sjuk eller personalen är frånvarande kan det bromsa företagsverksamheten. Om du vill erbjuda dina anställda en sjukkostnadsförsäkring, kan försäkringen också skräddarsys för hela personalen. Fråga mer av våra experter och lämna kontaktbegäran.

Det finns fyra olika alternativ, som ger dig och ditt företag den lämpligaste sjukkostnadsförsäkringen:

  GRUND OMFATTANDE EXTRA SUPER
Kompletterar ditt avtal om företagshälsovård Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Beviljas utan hälsouppgifter Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Arbetstagarens försäkringskort Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Operationerna hos vår läkarpartner eller vid en offentlig vårdinrättning Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Fysioterapin som återhämtningen från en operation kräver Ei Kyllä Kyllä Kyllä
Undersökningar och behandlingar av specialistläkare Ei Kyllä Kyllä Kyllä
Psykoterapi som ordinerats av läkare Ei Kyllä Kyllä Kyllä
Fysioterapi som ordinerats av läkare Ei Ei Ei Kyllä
Direkt tillgång till vårdande allmän- eller specialläkare utan remiss från företagshälsovården Ei Ei Kyllä Kyllä
Du kan fritt välja vårdinrättning Ei Ei Ei Kyllä
Läkemedel Ei Ei Ei Kyllä

Snabb vård främjar återställd arbetsförmåga

Största delen av all sjukfrånvaro beror på sjukdom och inte olycksfall i arbetet, så det är bra att vara beredd också på sjukdomar. Det är svårt att förebygga sjukfrånvaro, men god vård och ett täckande försäkringsskydd hjälper företagaren att snabbt återgå till arbetet. 

Med sjukförsäkringen för företagare kan du få skydd som täcker hela vårdkedjan – från diagnos och vård till rehabilitering. Med hjälp av vårt omfattande nätverk av samarbetsläkare säkerställer vi högklassig vård i rätt tid samt stöder din återgång till arbetet.

Våra läkarpartner har förbundit sig att snabbt ge vård, så du återhämtar dig och åter blir arbetsför så snart som möjligt. Vare sig du har skadats vid ett olycksfall eller insjuknat allvarligt, får du situationsanpassad hjälp, vilket gör att situationen blir enklare att hantera och kostnadseffektivare. Med försäkringen kan du undvika överraskande och stora kostnader som t.ex. en operation kan medföra. Försäkringen underlättar också din vardag, för våra läkarpartner kan fakturera oss direkt för de kostnader som försäkringen ersätter, och då behövs inga separata ersättningsansökningar.

Tillsammans kommer vi fram till de lämpligaste försäkringarna för ditt företag

Med sjukförsäkringen för företagare tryggar du ditt välbefinnande och stöder företagsverksamhetens kontinuitet. Oberoende av om du är en ny eller sedan länge verksam företagare, skräddarsyr våra experter en försäkring som passar företaget. Då försäkringarna är i ordning, kan du lugnt koncentrera dig på företagets verksamhet.

Begär offert på en sjukkostnadsförsäkring för dig själv eller företagets personal genom att lämna kontaktuppgifterna via den nedanstående knappen! Vi kontaktar dig senast nästa vardag.

Sjukkostnadsförsäkringen för företag är inte obligatorisk. Många företagare skaffar ändå en sjukkostnadsförsäkring för sig själv och sina anställda; den kompletterar företagshälsovårdens tjänster och påskyndar tillgången till vård. Du kan tillsammans med vår expert gå igenom vilka skydd det vore lönt för företaget att ta som trygghet för dig och dina anställda.

Priset på sjukförsäkringen för företagare påverkas av företagarens ålder och kön. Försäkringens pris ändras årligen i takt med att företagaren åldras. Lämna oss dina kontaktuppgifter, så får du veta hur mycket sjukförsäkringen för företagare, dvs. Hälsoskyddet kostar dig.

Vårdkostnadsförsäkringen för företag är en sjukkostnadsförsäkring som arbetsgivaren tar och som kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet och företagshälsovårdens tjänster. Den täcker undersöknings- och vårdkostnader i Finland till följd av sjukdom eller olycksfall. Med rätt försäkringsskydd kan företagaren och de anställda snabbt få ändamålsenlig vård, vilket sänker kostnaderna.

Ur Hälsoskyddsförsäkringen betalas ingen sjukdagpenning.

Som företagare har du rätt till FPA:s sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning. Om sjukdomen blir långvarig kan du få rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

Om du blir sjuk kan du ansöka om företagarens sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga under mindre än ett år och sjukdom under mindre än 10 dagar ersätts med FöPL-dagpenning. För att få FöPL-dagpenning ska FöPL-försäkringen vara i kraft det datum när du blir sjuk.

Beloppet av sjukdagpenningen beräknas utifrån årsinkomsten, som för företagare grundas på FöPL-arbetsinkomsten.

Läs mera om när och hur du kan ansöka om sjukdagpenning för företagare.

Kela.fi - Om företagaren blir sjuk

Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.