Vakuutusasiakirjat_kuva

Försäkringsintyg

Du kan behöva ett intyg över företagets försäkringar för olika situationer. Vi berättar här om de vanligaste försäkringsintygen som behövs. Du kan skriva ut eller beställa intyget genom att logga in på tjänsten op.fi. Du hittar det försäkringsintyg du behöver på sidan Försäkringar i uppgifterna för försäkringen i fråga.

Fordonsförsäkringar

Om du ska resa utomlands med bil och behöver ett Green Card, läs anvisningarna här.

Med ett intyg över kaskoförsäkring påvisar du för finansieringsbolaget att du försäkrat fordonet med ett försäkringsskydd i enlighet med deras krav.

Kasko är en frivillig försäkring, som ersätter skador på ditt eget fordon. Eftersom den för samtliga motorfordon obligatoriska trafikförsäkringen ersätter endast personskador samt de skador som drabbat motpartens fordon och egendom, behövs en kaskoförsäkring som i en skadesituation ersätter de skador som förorsakas fordonet.

Kaskoförsäkringen gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om grönt kort, dvs. Green Card, med vissa undantag. Observera att utomlands är kaskoförsäkringens självrisk större. Avvikelser i giltigheten som gäller kaskoförsäkringen och dess olika skydd samt självrisker per land hittar du i försäkringsvillkoren och produktguiden.

Person- och reseförsäkringar

Reseskyddet erbjuder ett heltäckande skydd för din resande personal och med ett reseförsäkringsintyg kan personalen påvisa den behandlande parten att de har en giltig försäkring ifall de inte har ett reseförsäkringskort. Du behöver ett reseförsäkringsintyg ofta också som bilaga till en visumansökan.

Försäkringen ersätter utöver läkarkostnader t.ex. sjuktransport till hemlandet eller tjänstgöringslandet samt rese- och inkvarteringskostnader till följd av en plötslig naturkatastrof.

När en sjukdom eller ett olycksfall inträffar plötsligt utomlands får du personligt stöd och rådgivning vid val av en pålitlig läkare eller ett sjukhus från Larmtjänsten vid resor dygnet runt. Du sköter även ärenden i samband med betalningsförbindelser på numret +358 102 530 011.

>> Den närmaste samarbetsläkaren och tilläggsinformation hittar du i Pohjola Skadehjälpen på adressen skadehjalpen.op.fi och i OP-företagsmobilen.

Med ett intyg över arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring påvisar du t.ex. i en tävlingssituation att företaget skött sina lagstadgade skyldigheter och försäkrat arbetstagarna.

Arbetsolycksfallsförsäkringen är en lagstadgad olycksfallsförsäkring med vilken arbetstagaren försäkras i händelse av olycksfall eller yrkessjukdom i arbetet och i samband med direkta arbetsrelaterade resor. Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Försäkringar för egendom och verksamhet

Ett intyg över ansvarsförsäkring behöver du ofta vid en konkurrensutsättning av tjänster och entreprenader samt för tjänsten Pålitlig Partner.

Ansvarsförsäkringen är företagarens basförsäkring, den ersätter person- och sakskador som orsakats av företagets verksamhet. Samtidigt reder vi ut om företaget har ersättningsansvar och förhandlar vid behov med den skadelidande.

I din företagsverksamhet kan det uppkomma situationer i vilka företaget är skyldigt att ersätta en skada som drabbat en annan part. Ersättningsansvaret kan exempelvis anknyta till en vattenskada som uppstår till följd av felaktig installation eller en kund som snavar på en upprispad dörrmatta i butiken.

Ett intyg över konsultansvarsförsäkring behöver du ofta vid konkurrensutsättning av branschens tjänster och entreprenader samt för tjänsten Pålitlig Partner.

Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ger skydd om ditt företag som idkar planerings- och konsultverksamhet blir ersättningsansvarigt för skador som ett planeringsfel har förorsakat.

Ett intyg över förmögenhetsansvarsförsäkring behöver du ofta vid en konkurrensutsättning av branschens tjänster och entreprenader samt för tjänsten Pålitlig Partner.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av ekonomiska skador som förorsakas andra, och är nödvändig exempelvis för företag som tillhandahåller bokföringstjänster och juridiska tjänster.

Med ett intyg över speditionsförsäkring påvisar du att ditt företag förberett sig för skador som kan uppkomma hos varor som tagits för förvar eller för lagring. Skador kan också var extra kostnader som orsakas av sändning av varor till fel ställe samt skäliga kostnader för att begränsa eller avvärja skada.

Speditionsförsäkringen är avsedd för speditionsfirmor som ordnar speditionsuppdrag samt sjö-, flyg- och järnvägstransporter samt för företag som utövar terminal- och lagringsverksamhet.

Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser vid sak- och förmögenhetsskador som förorsakats av speditionsverksamhet.

Med försäkringsintyget påvisar du att ditt företag förberett sig för skador som orsakas av lyfttjänstverksamhet.

Lastförsäkringen är avsedd för företag som bedriver lyfttjänstverksamhet med lastbil, bilkran eller arbetsmaskin. Försäkringen kan också beviljas lastbilar som försetts med lastkran. Försäkringen ersätter skador på last i samband med lyftning, för vilka försäkringstagaren är ersättningsskyldig.