Företagets försäkringar

Vanliga frågor

Hur kan jag säga upp en försäkring?

En uppsägning ska göras skriftligen. Du kan göra en uppsägning av en försäkring med stark autentisering elektroniskt i tjänsten op.fi genom att sända ett fritt formulerat nätmeddelande som innehåller alla uppgifter som behövs för uppsägningen.

Du behöver de här uppgifterna för att säga upp försäkringen:

- Företagets namn
- FO-nummer eller kundkod
- Försäkringsbeteckning
- Försäkring eller skydd som avslutas
- Uppsägningsdatum
- Orsak till uppsägning
- Företagets kontonummer för eventuella återbetalningar
- Fordonets registreringstecken vid uppsägning av trafikförsäkring

Den som säger upp försäkringen ska vara en person med firmateckningsrätt i försäkringstagarföretaget eller med fullmakt av en person som har rätt att ge fullmakt.

Vi ber dig observera följande innan du säger upp försäkringar som dessa:

  • Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring: Om företaget har anställda, måste försäkringen vara i kraft. Godtagbara skäl för att säga upp försäkringen är att företagets verksamhet upphör, företaget inte har några anställda eller företagets lönebetalning är under 1 500 euro om året.
  • Trafikförsäkring: En trafikförsäkring kan sägas upp om fordonet byter ägare, avförs ur registret med ett skrotningsintyg eller på grund av en skada eller om fordonet har avställts. Det lönar sig att säga upp försäkringen endast när fordonet är avställt en längre tid. När fordonet har avställts kan du säga upp trafikförsäkringen.
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring: Ur ansvars- och rättsskyddsförsäkringen ersätts endast försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om företagets rättsskyddsförsäkring har varit i kraft under en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska även skadan ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Om du nu säger upp rättsskyddsförsäkringen men senare vill sätta den i kraft på nytt, börjar tvåårsperioden från början.

Vilka försäkringar ska jag teckna, när jag har startat ett nytt företag?

Som företagare måste du teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) när årsarbetsinkomsten överstiger 9 010,28 euro (2024). Du gör klokt i att också sörja för ditt eget försäkringsskydd i händelse av eventuella olycksfall eller sjukdomar.  

Om ditt företag har anställda förpliktar lagen företaget att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) och en lagstadgad olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dem.   

Företag behöver också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar samt ett täckande skydd för företagets egendom.    

Som vår partner i pensionsförsäkringsärenden fungerar Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, vars försäkringsärenden du kan sköta hos oss.

Läs mer om försäkringar för ett nystartat företag

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Vilka försäkringsärenden ska jag beakta när jag anställer nya arbetstagare?

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagaren när den årliga löneutbetalningen överstiger 1 500 euro, och en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) när lönen överstiger 68,57 euro i månaden (2024).

Som vår partner i pensionsförsäkringsärenden fungerar Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, vars försäkringsärenden du kan sköta hos oss.

Det är bra att försäkra de anställda också med en sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring för fritiden. Med frivilliga försäkringar går det att få vård snabbare så att man tillfrisknar och kan återvända till arbetet. Dessutom engagerar det personalen till ditt företag.  

När ett hushåll fungerar som arbetsgivare, är lönebetalaren skyldig att teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för arbetstagaren. Försäkringstagaren ska anmäla löner som betalats ut till inkomstregistret.

Läs mer om försäkring av arbetstagare

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Hur tar jag emot företagets fakturor elektroniskt?

Du kan sända oss företagets uppgifter för e-fakturering med ett meddelande i tjänsten op.fi eller per e-post till adressen verkkolasku@pohjola.fi.  

För att vi ska kunna aktivera e-faktureringen behöver vi följande uppgifter:

- företagets namn och FO-nummer 
- företagets e-fakturaadress (i OVT- eller IBAN-format) och operatör 
- företagets kontaktperson i e-fakturaärenden 
- e-faktureringens begynnelsedatum (om det är ett annat än anmälningsdagen)  

Om ditt företag använder flera e-fakturaadresser behöver vi för varje försäkringsavtal uppgift om till vilken adress fakturorna ska skickas. Om försäkringsavtalet sköts av en mäklare, sänder vi fakturorna till mäklaren.   

Uppgiften om e-fakturering uppdateras inom cirka en vecka från anmälan, och det kan därför hända att du får ännu den senaste fakturan på papper.

Läs mer om fakturering

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Hur kan mitt företag börja använda nättjänsten för försäkringar?

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbare genom att ingå ett avtal om digital kommunikation i tjänsten op.fi. I tjänsten op.fi kan du kontrollera gällande försäkringar, skriva ut försäkringsintyg, sända oss nätmeddelanden och sköta skadeärenden.

Registrera avtalet om digital kommunikation för ditt företag

Avtalet kan endast undertecknas elektroniskt av en person som har firmateckningsrätt i företaget. I tjänsten kan du utse ditt företags systemadministratörer och deras behörigheter.

Om du har frågor som gäller digitala försäkringstjänster för företag eller om det finns störningar i dem, ber vi dig kontakta Pohjola Försäkrings nätstöd 010 253 6198 (mån.–fre. kl. 8.30–16).

Hur får jag längre betaltid för fakturan?

Du kan be om mer betaltid för fakturan genom att sända ett meddelande i tjänsten op.fi eller ringa vårt servicenummer. Vi bekräftar om den betalningsdag som du önskat är möjlig.  

Om du ber om betaltid elektroniskt, behöver vi följande uppgifter:

- avtalskod 
- fakturans belopp 
- förfallodag 
- den betalningsdag som du önskat  

För de dagar som följer efter den ursprungliga förfallodagen tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen i samband med följande faktura.

Läs mer om fakturering

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

 

Hur anmäler jag en skada och inom vilken tid ska ersättning sökas?

I Pohjola Skadehjälpen hittar du också enkla anvisningar för olika skadesituationer och för skadeanmälan. Där finns också kontaktinformation till våra skadepartner som kan hjälpa dig att sköta skadeärendet.

Bekanta dig med Skadehjälpen på adressen vahinkoapu.pohjola.fi

Ju snabbare du anmäler en skada till oss, desto lättare är det att reda ut skadeärendet.

Läs mer om anmälning av skador

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

En arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet – vad ska jag göra?

Hänvisa den skadade arbetstagaren till en läkare som vi samarbetar med för att säkerställa att arbetstagaren snabbt kan återgå till arbetet. Fyll i en olycksfallsanmälan i vår nättjänst eller via den länktjänst som ditt företag använder utan dröjsmål, dock senast inom 10 vardagar efter att du fått kännedom om skadan.

Läs mer om anmälning av skador

Hur får jag försäkringsintygen över företagets gällande försäkringar utskrivna?

Du kan skriva ut bekräftelserna för innevarande försäkringsperiod genom att logga in i tjänsten op.fi. För att logga in behöver du personliga nätbankskoder eller företagstjänstkoder. När du loggar in med personliga nätbankskoder i tjänsten op.fi, välj kundprofil, det vill säga huruvida du sköter dina egna eller företagets försäkrings- och bankärenden. Du kan byta kundprofil medan du sköter ett ärende. 

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Ska jag meddela om adressen till företaget ändras?

En ändring av postadressen uppdateras inte automatiskt i uppgifterna om företaget om du gör en adressändring till handelsregistret eller Posten. Vi ber dig meddela oss om företagets postadress eller försäkringsställe ändras. Du kan anmäla en ny adress genom att sända ett meddelande i tjänsten op.fi eller ringa vårt servicenummer.

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Behöver jag kontakta er om verksamheten i mitt företag ändras?

När verksamheten i ditt företag ändras, kan även företagets försäkringsbehov ändras. Vi rekommenderar att du kontaktar oss vid alla ändringar, så att vi kan kontrollera att försäkringarna är uppdaterade.  

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Vad händer med försäkringarna när jag säljer fordonet?

Trafikförsäkringen och eventuella frivilliga försäkringar för fordonet upphör automatiskt i enlighet med uppgifterna i Traficom när:

- ägaren till fordonet byts ut 
- fordonet avförs slutgiltigt ur registret.  

Ändringen uppdateras i försäkringsuppgifterna om ditt företag med en liten fördröjning. När vi har fått kännedom om ändringen sänder vi till ditt företag det nya försäkringsbrevet och fakturan, i vilka upphörandet av försäkringarna för fordonet har beaktats.  

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Hur påverkar avställning och påställning av fordon försäkringarna för fordon i mitt företag?

Du kan sköta avställning och påställning av fordonet i Traficoms nättjänst eller på närmaste besiktningskontor som gör registreringar. Ändringarna uppdateras automatiskt i uppgifterna för dina försäkringar.  

Försäkringspremien för trafikförsäkringen är 14 euro för avställningstiden. I fråga om kaskoförsäkringen betalar du för skadegörelse-, brand-, stöld- och rättsskydd som skyddar fordonet också under avställningstiden.  

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på

Gäller mina reseförsäkringar i riskområden?

Resenärförsäkringen gäller inte i sådana riskområden som Utrikesministeriet i Finland rekommenderar att man inte ska resa till eller som det rekommenderar att man ska avlägsna sig från. Om du har anlänt till ett riskområde innan rekommendationen utfärdades, gäller försäkringen under 10 dagar från det att Utrikesministeriet i Finland gav rekommendationen.   

Vi rekommenderar ett tilläggsskydd om du reser till ett land eller område som omfattas av en rekommendation från Utrikesministeriet i Finland. Ett tilläggsskydd utvidgar försäkringens giltighet också till skador, som förorsakas av en orsak som gjorde att Utrikesministeriet i Finland utfärdade sin varning. Det är möjligt att teckna en utvidgning för en viss tid.   

Kontrollera riskområden i Utrikesministeriets resemeddelande på webbplatsen um.fi/resemeddelanden-a-o. 

Om du har frågor kring försäkringsärenden, står vi gärna till tjänst. Du kan kontakta oss genom att ringa eller sända ett meddelande i tjänsten op.fi. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst för företagskunder på