Bekämpning av ekobrott

OP Gruppen har som Finlands största aktör i finansbranschen en viktig samhällelig roll i bekämpningen av ekobrott. OP Gruppen tar det här ansvaret på allvar.

Ekobrottslighet har betydande negativa effekter på samhället. OP Gruppen och övriga aktörer i finansbranschen har en viktig ställning när det gäller att bekämpa ekobrottslighet.

OP Gruppen har förbundit sig till att skydda kunderna och samhället mot ekobrottslighet. Vårt uppdrag är att se till att våra produkter eller tjänster inte utnyttjas för kriminell verksamhet. Vårt arbete med bekämpning av ekobrottslighet styrs av strikta riskhanteringsprinciper och riskhanteringspraxis. 

Vi satsar på bekämpning av ekobrott

Vi förhåller oss mycket allvarligt till bekämpning av ekobrott. Vi har redan i flera år utvecklat våra processer, verksamhetssätt, interna kontroll och våra system för bekämpning av ekobrottslighet.

Inom OP Gruppen behandlas varje år miljarder transaktioner, som övervakas med olika system samt med expertkrafter. Vi investerar ständigt i både bekämpning av ekobrott både via personalen och via systemutveckling.

I OP Gruppens centralinstitut jobbar med bekämpning av ekobrott hundratals experter. Dessutom har personalen i andelsbankerna och OP Gruppens övriga bolag en viktig roll i kundkännedomen, administration av kunduppgifter, följning av kundernas kontotransaktioner och identifiering av misstänkta transaktioner.

Alla arbetstagare i OP Gruppen deltar regelbundet i utbildning som handlar om bland annat upptäckande av misstänkta transaktioner och rapportering. Med utbildningen säkerställs insikter hos OP Gruppens personal angående hindrande av penningtvätt och reglering, anvisningar och förfarandesätt som gäller sanktioner.

Allmänna principer för bekämpning av ekobrott

OP Gruppen följer i sin verksamhet Principerna för god affärssed  (Code of Business Ethics) som utgör en etisk grund enligt vilken alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar inom gruppens förvaltning ska handla. OP Gruppen har enhetliga principer för riskhantering och förfarandesätt som förpliktigar alla arbetstagare. Vi har förbundit oss att följa lokal lagstiftning och bestämmelser i all vår verksamhet.
 
Våra principer, anvisningar och kontrollåtgärder är under ständig intern kontroll. Vi vidtar omedelbart förbättringsåtgärder, om vi upptäcker ens små brister i vår verksamhet.
 

Vårt arbete för bekämpning av ekobrottslighet styrs av våra allmänna principer:

  • Vi främjar med vår verksamhet våra ägarkunders och vår omvärlds hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
  • Vårt dagliga arbete styrs av våra starka värden: människonärhet, hållbarhet och framgång tillsammans.
Var och en hos OP Gruppen ska dra sitt strå till stacken i att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt iaktta sanktioner.

 

Våra tre försvarslinjer

 

Inom OP Gruppen har hanteringen av penningtvätt- och sanktionsriskerna organiserats enligt principen om tre försvarslinjer.

I OP Gruppens affärsrörelser (till exempel Andelsbankerna) beaktar vi riskerna för penningtvätt i vår dagliga verksamhet som en del av kundservicen samt bland annat genom att ta fram nya produkter och tjänster. 
 
Merparten av arbetet som gäller kundkännedom utförs inom andelsbankerna. Det här arbetet stöds av OP Gruppens affärsrörelser samt den centraliserade funktionen Bekämpning av ekobrott, som tillsammans med andelsbankerna tryggar hela gruppens och dess kunders verksamhetsomgivning:
 
  • genom att identifiera de kundrelationer som kan vara förknippade med risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism och se till att vi har tillräckligt med information om våra kunder.
  • se till att vi inte förmedlar betalningar till parter som finns på sanktionslistor.
  • genom att följa riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism i kundbeteendet och i uppdrag, samt genom att utreda dem och vid behov behov meddela om dem.
  • genom att se till att det är tryggt att använda OP Gruppens tjänster genom att förebygga bedrägerier och missbruk, och reagera omedelbart på dessa.
  • identifiera och förebygga missbruksfenomen som förändras.
  • genom att ge anvisningar, utbilda, vägleda och stöda andelsbankerna och hela OP Gruppen i förhindrande av penningtvätt och terrorism.
  • genom att utveckla de tekniska lösningarna så att de stöder de ovannämnda åtgärderna.
OP Gruppens centralinstitut, det vill säga OP Andelslags Compliance-funktion övervakar att den externa regleringen, de interna anvisningarna och etiska principerna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism iakttas inom OP Gruppen och dess bolag. Funktionen följer regelbundet upp hur åtgärderna för att korrigera upptäckta brister framskrider och rapporterar resultaten av uppföljningen till såväl gruppens som företagens högsta och operativa ledning. Compliance-funktionen ansvarar även för gemensamma anvisningar och principer på gruppnivå.
OP Gruppens internrevision genomför oberoende av gruppens övriga funktioner och andelsbanker granskning av processerna och de fastställda förfaringssätten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt hanteringen av sanktionsrisker och hur dessa följs utifrån en egen riskbaserad bedömning. Internrevisionen bedömer hur den interna kontrollen fungerar vid sina inspektioner och rapporterar sina observationer regelbundet till centralinstitutets direktion samt till styrelsens revisionskommitté.
 

Det är viktigt för oss att vi känner våra kunder

 

Bankerna måste ha tillräckliga uppgifter om arten och omfattningen av kundernas verksamhet, om kundens finansiella ställning samt grunderna för användningen av tjänster. Vi frågar våra kunder olika person- och kunduppgifter när kundrelationen inleds och uppdaterar dem regelbundet till exempel när kunden tar i bruk nya tjänster. 

Genom att be om uppgifter och redogörelser kan banken identifiera grunderna för kundens normala transaktioner samt upptäcka och reda ut avvikande agerande. På så sätt uppfyller vi de krav som bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ställer och samtidigt ger vi bättre betjäning till våra kunder.

Läs mer: 

Kundkännedom - Varför frågar banken?

Kundkontroll av företagskunder

 

Termer som gäller bekämpning av ekobrott


 
Med penningtvätt avses åtgärder i syfte att föra in medel som förvärvats genom brott eller vinning genom brott i det lagliga finansiella systemet så att medlens eller vinningens olagliga ursprung döljs eller maskeras.

Finansiering av terrorism avser verksamhet i vilken man direkt eller indirekt ger eller insamlar medel för terrorismanknuten verksamhet. Till skillnad från penningtvätt kan de medel som används för finansiering av terrorism även komma från lagliga källor.

Internationella sanktioner kan begränsa det ekonomiska eller kommersiella samarbetet eller påverka till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser. Sanktionerna kan riktas mot exempelvis vissa personer, organisationer eller stater. Sanktionerna baserar sig på internationell lagstiftning eller på den nationella lagstiftningen i den stat som påför sanktioner. Målet med sanktionerna är att påverka verksamhet som anses hota den internationella freden och säkerheten. Det kan handla om till exempel spridning av massförstörelsevapen, internationell terrorism eller omfattande kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Bankverksamheter påverkas framför allt av finansiella sanktioner och export- och importrestriktioner. Förutom sanktioner som införs av FN, EU och internationella myndigheter påverkas OP Gruppens verksamhet av sanktioner som införs av vissa andra länder.

Korruption avser situationer där en person försöker missbruka sin position eller befogenheter för att få en förmån från företaget, antingen för sig själv eller för en tredje part.

Mutor är en form av korruption, där någon lovar, erbjuder eller tar emot sådana monetära eller icke-monetära prestationer som syftar till att på ett osakligt sätt påverka en persons eller personers verksamhet som en del av dennes/deras roll eller organisation.

 

Skatteflykt avser försök att undvika skatter med olagliga metoder, till exempel genom att betala för lite skatt eller ingen skatt alls. Privatpersoner, företag eller annan sammanslutning kan göra sig skyldig till skatteflykt.
Whistleblowing-förfarandet handlar om att de som har misstankar om missbruk, observerar överträdelser eller verksamhet som strider mot bestämmelserna har tillgång till en tillförlitlig kanal via vilken de når en oberoende funktion. I OP Gruppen tar vi misstankar om missbruk på stort allvar och vi vill erbjuda en enkel och konfidentiell kanal för att föra fram dem.
Bedrägeribrottslighet som riktas mot OP Gruppens och övriga finansbranschens aktörers kunder är ett komplext fenomen i snabb förändring, och kan ses som bland annat bedrägerier som gäller betalningsinstrument, beställningsbedrägerier, bluffakturering, bluffar som gäller verkställande direktörer och nätkriminalitet