Metsävakuutus sopii niin talous- kuin tonttimetsälle.

Skogsförsäkring

Trygga värdet och avkastningen på din skog
1

En skogsförsäkring efter dina behov

Bland de olika alternativen kan du välja den skogsförsäkring som passar dig.

2

Vi ersätter också skador på förväntat värde

Om trädbeståndet skadas får du ersättning också för förlorad framtida avkastning.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

En skogsförsäkring skyddar din egendom

Skogen är värdefull egendom, och det är skäl att med en skogsförsäkring gardera sig mot risker som hotar den. Av de skogsskador som ersätts har nästan 80 % förorsakats av storm, men också andelen insektskador ökar stadigt.

Vår mest omfattande skogsförsäkring ersätter storm-, snö-, brand- och översvämningsskador samt skador som förorsakas av åsknedslag, insekter, stöld och skadegörelse. Vi ersätter också skador som orsakats av svampsjukdomar, rådjur, harar, gnagare och fåglar på plantbestånd eller plantor som är avsedda att planteras ut. Om du så önskar kan du också välja en mer begränsad skogsförsäkring eller enbart en skogsbrandförsäkring.

Med en skogsförsäkring kan du skydda
  • trädbestånd, plantbestånd och plantor som är avsedda att planteras ut
  • timmer och massaved som avverkats samt virke
  • avverkningsrester som är avsedda som bioenergi.
Metsävakuutus suojaa arvokasta omaisuuttasi.

Den mest omfattande skogsförsäkringen ger det bästa skyddet

Den mest omfattande skogsförsäkringen behövs särskilt för avverkningsmogna skogar samt för skogar som håller på att växa och skogar där plantbestånd dominerar. Avverkningsmogen skog är särskilt hotad av storm och insekter. Efter en stormskada kan det återstå säljbart trädbestånd, därför rekommenderar vi att välja en maximiersättning som är 23 eller 32 euro per fast kubikmeter.

Skogar som håller på att växa kan skadas särskilt av storm eller snö. Andelen som beräknas utifrån förväntningsvärdet kan utgöra en stor del av ersättningen, därför är den rekommenderade maximiersättningen 32 euro per fast kubikmeter.

I skogar där plantbestånd dominerar utgör sorkar det största hotet. För stormskador räcker det med en maximiersättning på 16 euro per fast kubikmeter.

Klimatförändringar leder till en ökning av stormar och skadeinsekter. Enda sättet att säkerställa avkastningen från skogen i framtiden är att försäkra den väl.

Matti Skogsägare

En skogsförsäkring ersätter skador och förlorad avkastning

Du får ersättning ur skogsförsäkringen, då av trädbeståndet minst 15 kubikmeter fast mått eller ett plantbestånd på minst 0,5 hektar har förstörts. Skador ersätts utifrån skadevärderingen – stormskador högst upp till den maximiersättning som du valt.

Du får också ersättning för förväntningsvärdet, det vill säga för de ekonomiska förluster som uppkommer genom att en skada kräver avverkning tidigare än planerat. Vi ersätter utöver förväntningsvärdet för ett förstört trädbestånd eller plantbestånd också kostnader för sådd och plantering samt för efterbevakning efter skogsbrand.

Du kan försäkra en tomtskog på högst 5 hektar eller en landskapsmässigt värdefull skog med ett skydd som är mer omfattande än normalt. Då kan exempelvis ersättningen fås som trefaldig och ersättningar för stormskador har inte någon övre gräns. Vi ersätter skador, även om det skadade trädbeståndet är mindre än 15 kubikmeter fast mått och det område där plantbeståndet förstörts understiger 0,5 hektar.

Nainen nauraa terveysvakuutuksen turvin
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen

Välj lämplig omfattning på din skogsförsäkring eller enbart en skogsbrandförsäkring.

I händelse av stormskador kan du välja ett maximiersättningsbelopp, som kan vara 16, 23 eller 32 euro per fast kubikmeter. Vid andra skador än stormskador ersätts förlusten utifrån en skadebedömning eller enligt försäkringsvillkoren.

Om du höjer på självrisken kan du minska på premien utan att omfattningen på skyddet försvagas. För plantbestånd lönar det sig att välja en mindre självrisk än för odlade eller avverkningsmogna skogar.

Skogsförsäkring

Skyddsnivåer

Skogsbrandförsäkring

 

 

Storm

x

x

x

x

x

 

Snö

x

x

 

x

 

 

Brand, blixtnedslag och efterbevakning

x

x

x

 

 

x

Insekter

x

 

 

 

 

 

Översvämning

x

 

 

 

 

 

Stöld eller skadegörelse

x

 

 

 

 

 

Svampsjukdomar

xx

 

 

 

 

 

Rådjur *

xx

 

 

 

 

 

Harar, gnagare och fåglar

xx

 

 

 

 

 

* Staten betalar ersättning för älgskador till privatpersoner.

xx Ersätter endast skador på plantbestånd och plantor som är avsedda att planteras ut.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.