Invaliditetsförsäkring

Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller skada
1

Engångsersättning efter dina behov

Välj till försäkringen upp till 300 000 euro i försäkringsersättning i händelse av arbetsoförmåga.

2

Gäller upp till 63 års ålder

Du kan teckna en invaliditetsförsäkring vid 18–58 års ålder, och försäkringen gäller till 63 års ålder.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Så här begär du offert på en invaliditetsförsäkring:

1. Gå till offertbegäran.

2. Välj försäkringsobjekt: person.

3. Klicka på fortsätt och välj hälsoförsäkring.

4. Fyll i dina uppgifter och nämn i fältet för tilläggsuppgifter att du vill ha en offert endast på invaliditetsförsäkring.

5. Sänd offertbegäran och vänta på att bli kontaktad. Vi kontaktar dig och går igenom offerten tillsammans med dig.

Invaliditetsförsäkring som skydd för ekonomin

Förlust av arbetsförmågan kan göra det avsevärt svårare att få vardagen att gå ihop, i synnerhet om hushållets utgifter har dimensionerats enligt de löneinkomster som man vant sig vid. Den lagstadgade invalidpension som betalas vid plötslig arbetsoförmåga fastställs enligt lönen och är som bäst endast 60 % av lönen. Det lönar sig alltså att överväga ett tilläggsskydd i händelse av arbetsoförmåga. Med en engångsersättning som betalas från invaliditetsförsäkringen försäkrar du dig om att vardagen löper så smidigt som möjligt trots att du förlorat arbetsförmågan bestående.

Invaliditetsförsäkringen ger skydd om du till följd av sjukdom eller skada förlorar bestående din förmåga att utföra ditt tidigare arbete eller annat arbete, som med beaktande av din ålder och din yrkesskicklighet är lämpligt för dig och som ger dig en skälig utkomst. Från försäkringen betalas en engångsersättning enligt ditt val, då den bestående arbetsoförmågan har fortgått i minst tre månader och försäkringen är i kraft.

Invaliditetsförsäkring beviljas utgående från den hälsodeklaration som du har fyllt i. Vi sänder dig en elektronisk hälsodeklaration för att fyllas i när du har ansökt om försäkring på nätet.

Invaliditetsförsäkringen anpassar sig efter dina behov

Du kan skräddarsy försäkringsskyddet i invaliditetsförsäkringen efter din livssituation och dina behov. Du kan välja invaliditetsförsäkringen med antingen ett fast eller sjunkande skydd. Om du har valt ett fast skydd förblir ersättningsbeloppet som du har valt detsamma från år till år medan priset på försäkringen stiger på motsvarande sätt årligen. Ett fast skydd är bra i synnerhet om du vill vara säker på ersättningsbeloppet oberoende av livssituation.

När lånen minskar och barnen blir större kan det hända att också behovet av skydd i händelse av arbetsoförmåga minskar. I så fall är en invaliditetsförsäkring med ett sjunkande skydd ett naturligt alternativ. Det sjunkande ersättningsbeloppet i försäkringen minskar årligen samtidigt som priset på invaliditetsförsäkringen förblir oförändrat. Du betalar samma pris för försäkringen årligen medan försäkringsersättningen samtidigt minskar. Med ett sjunkande skydd är försäkringsersättningen dock minst 10 000 euro.

Den lagstadgade invalidpensionen är som bäst bara 60 % av lönen. En frivillig invaliditetsförsäkring ger ett tilläggsskydd.

Heidi Savolainen Riskförsäkringsexpert, Pohjola Försäkring

Sjukdom eller skada som orsak till arbetsoförmåga

Invaliditetsförsäkringen ersätter, om du till följd av sjukdom eller skada förlorar bestående din förmåga att arbeta. Försäkringsersättning betalas emellertid inte om den bestående arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol eller läkemedel. Försäkringen ersätter inte heller om arbetsoförmågan beror på användning av narkotika eller försök till självmord under det första året efter att försäkringen trätt i kraft.

Det är möjligt att utvidga invaliditetsförsäkringen så att den gäller då du tävlingsidrottar, är aktiv inom någon specialidrottsgren eller en riskutsatt idrottsgren. Om du vill ha en mer omfattande försäkring ska du emellertid avtala om detta separat, så kom ihåg att nämna saken då du ansöker om försäkringen.

Hälsoförsäkring för vuxen
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.