Mies ja nainen sateenvarjon alla huonekasvin kanssa

OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring

Engångsersättning upp till 100 000 euro

Omfattande skydd

OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring är ett skydd för allvarlig sjukdom. Försäkringen täcker upp till 17 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland.

Du får ersättning också för bestående men som förorsakats av ett olycksfall.

Försäkringen täcker även bestående men på grund av olycksfall från invaliditetsgrad 8. Invaliditetsklassen bedöms enligt skalan 0–20, och med bestående men avses olycksfall som försvårar en persons allmänna funktionsförmåga.

Livförsäkring

Vid ersättning ur livförsäkringen är det egalt om dödsfallet förorsakats av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen tryggar också den försäkrades närstående. Om den försäkrade avlider betalas livförsäkringsersättningen till hens förmånstagare.

Ersättningen ur försäkringen betalas på en gång.

Ersättningen ur försäkringen betalas på en gång, och du kan använda den som du själv vill. Engångsersättningen vid allvarlig sjukdom och bestående men på grund av olycksfall betalas till den försäkrade, livförsäkringsersättningen till hens närstående.

Försäkringen gäller alltid och överallt.

Försäkringen gäller i hela världen, på arbetstid och fritid utan begränsningar i samband med sport och idrott.

Den mest täckande försäkringen vid allvarlig sjukdom, försäkringen vid bestående men på grund av olycksfall och livförsäkringen i Finland i samma paket

Vi kan inte undvika motgångar i livet, men till all tur kan vi gardera oss mot dem. Du har en sak mindre att bekymra dig för, då du får ekonomiskt tilläggsskydd av OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring i händelse av motgångar. Försäkringen består av tre delområden:

1. Skydd vid allvarlig sjukdom

2. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall

3. Skydd vid dödsfall, dvs. en livförsäkring

Om du redan har andelsbankens koder:

Fyll i blanketten

Om du inte ännu har andelsbankens koder:

Boka tid för ett möte

Engångsersättningen hjälper dig och dina närstående vidare i vardagen

  • Du kan själv välja engångsersättningens storlek. Den kan vara hela 100 000 euro.
  • Ersättningen för en allvarlig sjukdom eller ett bestående men på grund av olycksfall utbetalas till den försäkrade. Ersättningen är inkomstskattefri.
  • Livförsäkringsersättningen betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren har valt.

Ersättningen för en allvarlig sjukdom betalas genast när en ersättningsgill allvarlig sjukdom har konstaterats. Ersättningen för bestående men kan betalas inom ett år efter olycksfallet, eller redan tidigare, om man kan konstatera att menet är bestående och oåterkalleligt.

Ersättningen behöver inte nödvändigtvis användas till vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall, utan du kan använda ersättningen som du själv vill. Du kan använda ersättningen till att exempelvis skaffa bästa möjliga vård, nödvändiga hjälpmedel eller renovera hemmet på det sätt som sjukdomen eller olycksfallet kräver. Eller till exempel bara åka på semester för att återhämta dig.

Livförsäkringsersättningen hjälper dina närstående. De får tilläggsskydd för sin utkomst och hjälp med att till exempel betala arvsskatt.

En del kanske tror att försäkringen vid allvarlig sjukdom bara är en cancerförsäkring, men den är också mycket annat. OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring ersätter följande allvarliga sjukdomar:

  1. Cancer
  2. Hjärtinfarkt
  3. Bypassoperation av kransartärer
  4. Aorta- och mitralisklaffoperation
  5. Ballongdilatation av kransartärer
  6. Njurinsufficiens
  7. Slaganfall
  8. Organ- och benmärgstransplantation
  9. Förlamning
  10. MS
  11. Stor brännskada
  12. Blindhet
  13. Koma
  14. Motorneuronsjukdomen ALS
  15. Alzheimers sjukdom
  16. Parkinsons sjukdom
  17. Godartad hjärntumör

Vem kan får försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring?

Du kan trygga dig själv med försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring om

  • du är 18–64 år
  • du är frisk och
  • din hemort har varit i Finland de senaste 12 månaderna.

Innan kunden tecknar en försäkring ska hen fylla i en hälsodeklaration. Försäkringen kan beviljas alla bankers kunder.

Vad kostar försäkringen?

På premien för försäkringen inverkar ålder, rökning och det försäkringsbelopp som valts. En prislista finns nere på den här sidan.

Om du redan har andelsbankens koder:

Fyll i blanketten

Om du inte ännu har andelsbankens koder:

Boka tid för ett möte

Tjänsten Pohjola Skadehjälpen hjälper dig att ansöka om försäkringsersättning. Tjänsten hjälper dig med alla skadefall i Pohjola Försäkring och OP-Livförsäkring.

Skydd vid allvarlig sjukdom är en försäkring vid allvarlig sjukdom. Försäljningen av nya avtal upphörde 21.9.2021.

Guldtrygg är en försäkring vid allvarlig sjukdom. Försäljningen av nya avtal upphörde 30.9.2017.

Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring påverkar inte tidigare sålda försäkringars giltighet. Dina egna försäkringars egenskaper framgår av ditt försäkringsbrev.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än exempelvis testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan anmäla ett återkallande eller en ändring med vidstående blankett.

Skriv på blanketten det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd ditt nya förmånstagarförordnandet per post eller med fax till AXA. Kontaktinformation finns i nedre kanten av blanketten.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbanken fungerar som ombud för försäkringsbolagen.

AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna.