OP-Private Aktiestrategi

Avkastning på aktiemarknaden med internationell diversifiering
1

Enkel kapitalförvaltning för våra Private-kunder

Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi lämpar sig för placerare som vill ha hög avkastning och är redo att placera långsiktigt på aktiemarknaden.

2

Placeringarna har en bred spridning på olika placeringsmarknader

Fonden placerar på de internationella aktiemarknaderna samt i fastighets- och skogsegendom via andra fonder.

3

En ypperlig stenfot för en täckande placeringsportfölj

Fonden lämpar sig som kärnplacering i placeringsportföljen och kan kompletteras med lämpliga tilläggsplaceringar enligt marknadsläget.

Enkel och vältäckande kapitalförvaltning

Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi erbjuder en enkel och omfattande samt aktivt förvaltad kapitalförvaltningslösning där portföljförvaltaren följer upp och bedömer möjligheterna på marknaden och fattar placeringsbesluten.

Fonden placerar globalt på aktiemarknaden.

De aktierelaterade placeringarnas andel kan variera mellan 80 och 105 %.

Kompetent och ansvarsfull kapitalförvaltning

Fondens portförvaltning sköts av OP Kapitalförvaltning som har lång erfarenhet av och gedigna kunskaper om olika placeringsprodukter.

Placeringsverksamheten bedömer utöver de ekonomiska kriterierna också ansvaret hos placeringsobjekten och strävar som ägare efter att främja ansvarsfull verksamhet hos sina målbolag.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,15 % 0,50 %

Fondens minimiteckningsbelopp är 1.000.000 euro. II-serien ger inte OP-bonus. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

Fondens avkastning i mars var +3,07 %, och avkastningen sedan årets början var +8,65 %

I mars nådde fonden en ny högstanivå någonsin. Början av våren har fortsatt vara mycket positiv för placerare och sparare, eftersom avkastningen på aktie- och räntemarknaden fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Avkastningen på aktiemarknaden har under början av året varit god, och även räntemarknaden har sett en vändning efter att räntehöjningar nu har börjat sjunka något samtidigt som den löpande räntan skapar avkastning för ränteplacerare.

Alla områden på aktiemarknaden gav mycket bra avkastning i mars, nästan samma avkastning på alla områden. Om man mäter från början av året har den amerikanska marknaden en ledande position tillsammans med den japanska marknaden, men den mer omfattande Asien-Stillahavsregionen, som inkluderar Japan, har hamnat efter den amerikanska marknaden med sämre resultat i de övriga länderna i regionen. Aktierna på tillväxtmarknader har gått sämre än på övriga marknader, men även de har tagit fart i takt med att den kinesiska marknaden har återhämtat sig något efter en lång period med svaga resultat.

Bland aktieplaceringar har fonden Granahan som placerar på den amerikanska marknaden sålts. Fonden har länge gått dåligt, och innehavet hade redan tidigare minskats. Tillgångarna har istället placerats i en ETF som placerar med lika vikt i en amerikansk index. Bland de globala aktierna såldes den tidigare köpta mindre ETF:en som placerar i guldproducenter som hade ökat snabbt i takt med det stigande guldpriset.

Aktiemarknaden har haft en mycket snabb uppgång i början av året och kräver nog nu en andningspaus. Uppgången började redan i oktober när räntorna började sjunka kraftigt och därefter har förtroendet för den ekonomiska tillväxten, som verkar bli bättre än förväntat, stärkts ytterligare. Dessutom har intresset för AI lett till en kursutveckling hos vissa företag. Även de förväntade lättnaderna i penningpolitiken från centralbankernas sida har gynnat marknaden, även om det ännu är för tidigt att med säkerhet säga om de kan genomföras.

Harri Kojonen
portföljförvaltare

OP-Private Aktiestrategi är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. Fondens placeringar genomförs i huvudsak genom att placera fondens tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag (Målfonder).

De aktiebundna placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 80 och 105 %. Fonden kan i liten utsträckning också placera i alternativa placeringsformer (t.ex. fastighetsfonder, råvarufonder och fonder med absolut avkastning). Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens aktieplaceringar sprids brett på aktier i olika företag, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden kan placeringar i sådana placeringsobjekt som inte är möjliga för fonder i enlighet med fonddirektivet.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120712
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
187 Meur
Andelens värde (24.04.)
261,71 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (23.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Aktiestrategi −2,03 % +4,94 % +16,33 % +14,89 % +5,39 % +7,23 %
Jämförelseindex −2,11 % +6,03 % +19,40 % +20,17 % +8,81 % +11,23 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Private Aktiestrategi +26,78 % +1,25 % +23,90 % −13,28 % +13,35 % +6,43 %
Jämförelseindex +29,70 % +8,57 % +26,68 % −11,26 % +17,93 % +8,07 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Aktiestrategi 8,30 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

 

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab