OP-Private Räntestrategi

Placera på räntemarknaden med måttlig risk
1

Enkel kapitalförvaltning för våra Private-kunder

Specialplaceringsfonden OP-Private Räntestrategi lämpar sig för placerare som vill ha jämn avkastning med måttlig risk.

2

En aktivt förvaltad placeringsportfölj

OP-Private Räntestrategi är en medellång räntefond som placerar i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag i Europa och i OECD-länderna.

3

Placeringarna har en bred spridning på olika räntemarknader

Fondens placeringar genomförs i regel via andra fonder, vilket betyder att spridningen på olika ränteklasser och emittenter är effektiv.

Enkel och vältäckande kapitalförvaltning

Specialplaceringsfonden OP-Private Räntestrategi erbjuder en enkel och omfattande samt aktivt förvaltad kapitalförvaltningslösning där portföljförvaltaren följer upp och bedömer möjligheterna på marknaden och fattar placeringsbesluten.

Fonden placerar på räntemarknaden i europeiska länder och i OECD-länder.

Fondens ränterisk kan mätt med den modifierade durationen vara högst 10,0.

Kompetent och ansvarsfull kapitalförvaltning

Fondens portförvaltning sköts av OP Kapitalförvaltning som har lång erfarenhet av och gedigna kunskaper om olika placeringsprodukter.

Placeringsverksamheten bedömer utöver de ekonomiska kriterierna ansvaret hos placeringsobjekten och strävar som ägare efter att främja ansvarsfull verksamhet hos målbolagen.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,75 % 0,50 %

Fondens minimiteckningsbelopp är 1.000.000 euro. Det samlas OP-bonus för fondandelarna. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

Fondens avkastning i mars var +1,11 % och avkastningen sedan årets början var -0,02 %

Början av våren har fortsatt vara mycket positiv för placerare och sparare, eftersom avkastningen på aktie- och räntemarknaden fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Avkastningen på aktiemarknaden har under början av året varit god, och även räntemarknaden har sett en vändning efter att räntehöjningar nu har börjat sjunka något samtidigt som den löpande räntan skapar avkastning för ränteplacerare.

Mars var en bra månad på räntemarknaden med en positiv avkastning i alla marknadssegment. Bäst gick det för lånen i tillväxtländer som hade en avkastning på över 2 %. High Yield-marknaden gick sämst med lägst avkastning, men även den var positiv. Räntorna sjönk en aning efter att ha stigit kontinuerligt i början av året efter den kraftiga nedgången i slutet på förra året.

En ändring gjordes i placeringarna där lånen med statsborgen från tyska staten som emitterats av KfW ändrades till något längre tyska statslån. Ändringen innebär en något högre ränterisk och att KfW:s striktare riskpremie realiseras. Fondens viktningar mellan olika räntetillgångsslag är för närvarande oansenliga eftersom ränteplaceringar överlag är intressanta och inom räntetillgångsklassen sticker inte något delområde ut som bättre än de övriga. Ränterisken i fonden är något högre än normalt, men den kan ökas ytterligare om räntenivån eventuellt stiger.

Inflationen fortsätter att vara i fokus för ränteplaceringarna. Centralbankerna väntar fortfarande på säkrare besked om den sjunkande inflationens varaktighet, men i mars var det något mjukare tongångar från centralbankscheferna, vilket kan innebära att åtminstone Europeiska centralbanken är beredd att sänka räntan redan i sommar. Styrräntorna kan sänkas när svagare data om ekonomin inkommer, särskilt från USA.

Harri Kojonen
portföljförvaltare

OP-Private Räntestrategi är en räntefond som placerar sina tillgångar i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens placeringar genomförs i regel via andra fonder, vilket betyder att placeringarna sprids väl på olika ränteklasser och emittenter. Fonden kan i sin placeringsverksamhet också använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens andra placeringar än placeringarna i euro kan skyddas eller lämnas oskyddade mot valutakursrisken enligt portföljförvaltarens bedömning. Den modifierade durationen som mäter fondens räntekänslighet ligger vanligen mellan 4.5 och 6.5 vilket anger en negativ förändring i fondens värde i procent om räntorna stiger med en procentenhet. Om räntorna sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt. Fonden är en aktiv räntekapitalförvaltningsfond som är ute efter god avkastning med moderat risk under alla marknadsförhållanden. Placeringsobjekten varierar beroende på marknadsläget. I placeringsbesluten accentueras särskilt viktningarna mellan olika ränteklasser (t.ex. penningmarknadsinstrument, statslån, företagslån med god och sämre rating, konvertibla skuldebrev) samt regleringen av fondens ränterisk. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom den kan placera i sådana objekt som inte är möjliga för fonder i enlighet med fonddirektivet.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120639
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
46 Meur
Andelens värde (24.04.)
100,96 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (23.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Räntestrategi −0,93 % +0,24 % +6,16 % +4,04 % −3,20 % −1,42 %
Jämförelseindex −0,56 % +0,76 % +6,42 % +6,00 % −2,89 % −0,60 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Private Räntestrategi +5,30 % +1,30 % −1,19 % −14,38 % +7,02 % −1,44 %
Jämförelseindex +7,06 % +3,68 % −1,18 % −15,02 % +8,32 % −0,47 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Räntestrategi 4,15 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

 

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab