OP-Private Strategi 50

Möjlighet till god avkastning med rimlig risk

Enkel och vältäckande kapitalförvaltning

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 50 erbjuder en enkel och omfattande samt aktivt förvaltad kapitalförvaltningslösning där portföljförvaltaren följer upp och bedömer möjligheterna på marknaden och fattar placeringsbesluten.

Fonden placerar globalt både på ränte- och aktiemarknaden.

I utgångsläget placeras hälften av fondens tillgångar på aktiemarknaden och hälften på räntemarknaden.

Kompetent och ansvarsfull kapitalförvaltning

Fondens portförvaltning sköts av OP Kapitalförvaltning som har lång erfarenhet av och gedigna kunskaper om olika placeringsprodukter.

Vår placeringsverksamhet bedömer utöver de ekonomiska kriterierna också ansvaret hos placeringsobjekten och strävar som ägare efter att främja ansvarsfull verksamhet hos målbolagen.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Fondens minimiteckningsbelopp är 1.000.000 euro. II-serien ger inte OP-bonus. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

Fondens avkastning i mars var +2,21 % och avkastningen sedan årets början var +4,73 %

I mars nådde fonden en ny högstanivå någonsin. Början av våren har fortsatt vara mycket positiv för placerare och sparare, eftersom avkastningen på aktie- och räntemarknaden fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Aktiemarknaderna har haft en stark avkastning i början av året och även räntemarknaderna har vänt i och med att räntehöjningarna började vända nedåt en aning samtidigt som den faktiska räntan skapar avkastning för ränteplacerare.

Mars var en bra månad på räntemarknaden med en positiv avkastning i alla marknadssegment. Bäst gick det för lånen i tillväxtländer som hade en avkastning på över 2 %. High Yield-marknaden gick sämst med lägst avkastning, men även den var positiv. Räntorna sjönk en aning efter att ha stigit kontinuerligt i början av året efter den kraftiga nedgången i slutet på förra året. En ändring gjordes i placeringarna där lånen med statsborgen från tyska staten som emitterats av KfW ändrades till något längre tyska statslån. Ändringen innebär en något högre ränterisk och att KfW:s striktare riskpremie realiseras. Fondens viktningar mellan olika räntetillgångsslag är för närvarande oansenliga eftersom ränteplaceringar överlag är intressanta och inom räntetillgångsklassen sticker inte något delområde ut som bättre än de övriga. Ränterisken i fonden är något högre än normalt, men den kan ökas ytterligare om räntenivån eventuellt stiger.

Alla områden på aktiemarknaden gav mycket bra avkastning i mars, nästan samma avkastning på alla områden. Om man mäter från början av året har den amerikanska marknaden en ledande position tillsammans med den japanska marknaden, men den mer omfattande Asien-Stillahavsregionen, som inkluderar Japan, har hamnat efter den amerikanska marknaden med sämre resultat i de övriga länderna i regionen. Aktierna på tillväxtmarknader har gått sämre än på övriga marknader, men även de har tagit fart i takt med att den kinesiska marknaden har återhämtat sig något efter en lång period med svaga resultat. Bland aktieplaceringar har fonden Granahan som placerar på den amerikanska marknaden sålts. Fonden har länge gått dåligt, och innehavet hade redan tidigare minskats. Tillgångarna har istället placerats i en ETF som placerar med lika vikt i en amerikansk index. Bland de globala aktierna såldes den tidigare köpta mindre ETF:en som placerar i guldproducenter som hade ökat snabbt i takt med det stigande guldpriset. Även avkastningen från alternativa placeringar har varit positiv under mars, särskilt ETF:erna som placerar i guld som hade en avkastning på upp till +7,3 %. I placeringarna utökades placeringen i OP Tonttirahasto eftersom utsikterna för den ser fortsatt bra ut.

Inflationen fortsätter att vara i fokus för ränteplaceringarna. Centralbankerna väntar fortfarande på säkrare besked om den sjunkande inflationens varaktighet, men i mars var det något mjukare tongångar från centralbankscheferna, vilket kan innebära att åtminstone Europeiska centralbanken är beredd att sänka räntan redan i sommar. Styrräntorna kan sänkas när svagare data om ekonomin inkommer, särskilt från USA. Aktiemarknaden har haft en mycket snabb uppgång i början av året och kräver nog nu en andningspaus. Uppgången började redan i oktober när räntorna började sjunka kraftigt och därefter har förtroendet för den ekonomiska tillväxten, som verkar bli bättre än förväntat, stärkts ytterligare. Dessutom har intresset för AI lett till en kursutveckling hos vissa företag. Även de förväntade lättnaderna i penningpolitiken från centralbankernas sida har gynnat marknaden, även om det ännu är för tidigt att med säkerhet säga om de kan genomföras.

Vi fortsätter att satsa mer än normalt på aktieplaceringar, vilket innebär att aktiernas andel i portföljerna är högre än normalt och ränteplaceringarna andel är lägre än normalt. Vi riktar fortfarande underviktningen av aktieplaceringar på finländska och europeiska aktier, och på motsvarande sätt riktas överviktningen på övriga områden, särskilt USA. I ränteplaceringarna är andelen företagslån med hög risk mindre än normalt och andelen statslån högre än normalt. Vi försöker hålla ränterisken något högre än normalt och söker en möjlighet att öka den från nuvarande nivå.

Harri Kojonen
​portföljförvaltare

OP-Private Strategi 50 är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i liten utsträckning också placera i alternativa placeringsformer (t.ex. fastighetsfonder, råvarufonder och fonder med absolut avkastning). Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna. Fondens aktieplaceringar och placeringar i obligationer sprids brett på emittenter av olika företag, eftersom fondens placeringar i huvudsak genomförs via fonder. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden kan placeringar i sådana placeringsobjekt som inte är möjliga för fonder i enlighet med fonddirektivet.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
2802 Meur
Andelens värde (24.04.)
196,67 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (23.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Strategi 50 −1,45 % +2,89 % +11,16 % +9,50 % +1,99 % +3,66 %
Jämförelseindex −1,23 % +3,41 % +12,32 % +12,64 % +2,87 % +5,37 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Private Strategi 50 +16,04 % +1,56 % +11,97 % −11,73 % +9,66 % +2,95 %
Jämförelseindex +18,00 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +12,60 % +3,95 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Strategi 50 4,87 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

 

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab