Skogsförsäkring

Trygga värdet och avkastningen på din skog
1

En skogsförsäkring efter dina behov

Du kan välja den skogsförsäkring som passar din skog.

2

Vi ersätter också skador på förväntat värde

Om trädbeståndet skadas får du ersättning också för förlorad framtida avkastning.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

En skogsförsäkring skyddar din egendom

Skogen är värdefull egendom, och det är skäl att med en skogsförsäkring gardera sig mot risker som hotar den. Av de skogsskador som ersätts har nästan 80 % förorsakats av storm, men också andelen insektskador ökar stadigt.

Vår mest omfattande skogsförsäkring ersätter storm-, snö-, brand- och översvämningsskador samt skador som förorsakas av åsknedslag, insekter, stöld och skadegörelse. Vi ersätter för plantbestånd eller plantor som är avsedda att planteras ut även skador som har förorsakats av rådjur, harar, gnagare, fåglar och de flesta svampsjukdomarna Om du så önskar kan du också välja en mer begränsad skogsförsäkring eller enbart en skogsbrandförsäkring.

Med en skogsförsäkring kan du skydda
  • trädbestånd, plantbestånd och plantor som är avsedda att planteras ut
  • timmer och massaved som avverkats samt virke
  • avverkningsrester som är avsedda som bioenergi.

Man tänker inte nödvändigtvis på den egna skogens värde, men ett betydande kapital kan vara bundet i skogen. Du kan kontrollera en uppskattning av din skogslägenhets värde med OP Skogs avgiftsfria snabbanalys.

Den mest omfattande skogsförsäkringen ger det bästa skyddet

Den mest omfattande skogsförsäkringen behövs särskilt för avverkningsmogna skogar samt för skogar som håller på att växa och skogar där plantbestånd dominerar. Avverkningsmogen skog är särskilt hotad av storm och insekter. Efter en stormskada kan det återstå säljbart trädbestånd, därför rekommenderar vi att välja en maximiersättning som är 23 eller 32 euro per fast kubikmeter.

För odlad skog är de största hoten storm- och snöskador. Den största risken för skador föreligger då skogen nyligen har gallrats. Trädbeståndet har ännu ett väntevärde, alltså kan du i fall av en skada även få ersättning för att trädbeståndet måste avverkas före slutavverkningsåldern. Den rekommenderade maximiersättningen vid stormskador är för odlad skog 32 euro per kubikmeter fast mått.

Ett av de största hoten för en skog som i huvudsak består av plantor är sorkar. Av insekterna kan snytbaggen förorsaka omfattande skador i planterade plantbestånd under åren efter förnyandet. För stormskador räcker det med en maximiersättning på 16 euro per fast kubikmeter.

Förändringar i klimatet ökar extrema väderfenomen och mängden skadeinsekter. Du kan förebygga risker som hotar skogen genom skogsvård vid rätt tidpunkt. Man kan ändå inte förbereda sig på alla fenomen genom skogsvård, så det lönar sig att trygga skogens avkastning även med en försäkring.

Laura Vähä Skogsexpert

En skogsförsäkring ersätter skador och förlorad avkastning

Du får ersättning ur skogsförsäkringen, då av trädbeståndet har minst 15 kubikmeter fast mått eller ett plantbestånd på minst 0,5 hektar har förstörts. Skador ersätts utifrån skadevärderingen – stormskador högst upp till den maximiersättning som du valt. Vid andra skador än stormskador ersätts förlusten utifrån en av vår skogspartner utförd skadebedömning och enligt försäkringsvillkoren.

Om en ung skog blir underproduktiv på grund av skadan och det blir nödvändigt att förnya skogen för tidigt, ersätter försäkringen det förväntade värdet på det skadade trädbeståndet. Vi ersätter också kostnader för efterbevakning vid skogsbrand.

Du kan försäkra en tomtskog på högst 5 hektar eller en landskapsmässigt värdefull skog med ett skydd som är mer omfattande än normalt. Till exempel, ersättningar för stormskador har inte någon övre gräns. Vi ersätter skador, även om det skadade trädbeståndet är mindre än 15 kubikmeter fast mått och det område där plantbeståndet förstörts understiger 0,5 hektar.

Hur mycket kostar en skogsförsäkring? 

 

Faktorer som inverkar på premien för en skogsförsäkring är 

  • skogslägenhetens areal
  • skogslägenhetens plats
  • skyddsnivån i den försäkring du har valt
  • det maximiersättningsbelopp vid stormskador som du har valt
  • självriskens storlek
 

Skogsförsäkringen görs separat för varje skogslägenhet. Du kan alltså för varje skogslägenhet välja den skyddsnivå och självrisk som du vill ha. Om du höjer på självrisken kan du minska på premien utan att omfattningen på skyddet försvagas. För plantbestånd lönar det sig att välja en mindre självrisk än för odlad skog eller föryngringsmogen skog.

Även omfattningen av dina bank- och försäkringsärenden kan påverka skogsförsäkringens premie. Som ägarkund i andelsbanken får du OP-bonus för dina försäkringar och som preferenskund i Pohjola Försäkring får du rabatt på dina försäkringar. Premien för skogsförsäkringen är avdragbar i skogsbeskattningen.

 

 

Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Hälsoförsäkring för vuxen

Välj lämplig omfattning på din skogsförsäkring eller enbart en skogsbrandförsäkring.

I händelse av stormskador kan du välja ett maximiersättningsbelopp, som kan vara 16, 23 eller 32 euro per fast kubikmeter. Vid andra skador än stormskador ersätts förlusten utifrån en skadebedömning eller enligt försäkringsvillkoren.

Om du höjer på självrisken kan du minska på premien utan att omfattningen på skyddet försvagas. För plantbestånd lönar det sig att välja en mindre självrisk än för odlade eller avverkningsmogna skogar.

Skogsförsäkring

Skyddsnivåer

Skogsbrandförsäkring

 

 

Storm

x

x

x

x

x

 

Snö

x

x

 

x

 

 

Brand, blixtnedslag och efterbevakning

x

x

x

 

 

x

Insekter

x

 

 

 

 

 

Översvämning

x

 

 

 

 

 

Stöld eller skadegörelse

x

 

 

 

 

 

Svampsjukdomar

xx

 

 

 

 

 

Rådjur *

xx

 

 

 

 

 

Harar, gnagare och fåglar

xx

 

 

 

 

 

* Staten betalar ersättning för älgskador till privatpersoner.

xx Ersätter endast skador på plantbestånd och plantor som är avsedda att planteras ut.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.