Nainen syöttää tietoja koneelle laboratoriossa.

Trygga kontinuiteten i din affärsrörelse

Olycksfall, sjukdomar och invaliditet medför inkomstförluster och kan hota affärsrörelsens kontinuitet och familjens utkomst. Också fluktuationerna på ränte- och valutamarknaden kan medföra överraskande kostnader och påverka ditt företags resultat. Hur har du förberett dig på överraskande situationer?

"Förbered dig på överraskande situationer som kan hota kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse. Från oss får du vältäckande lösningar för hanteringen av person-, ränte- och valutariskerna." Paula Ahonen, säljchef, OP

Till företagsverksamhet hör alltid risker. En räntestegring kan ha en betydande inverkan på låns räntekostnader. Personriskerna kan också försvaga företagets verksamhet, om företagarens eller en nyckelpersons arbetsinsats går förlorad.

Man kan skydda sig mot ränteändringar hos de krediter som använts för att finansiera företagsverksamheten med olika ränteskydd eller olika räntederivat.

Företag som bedriver internationell handel har skäl att beakta ändringar i valutakurserna och skydda sig mot dem.

OP erbjuder ditt företag många alternativ för skydd mot risker.  Närmare information finns längre ner på sidan.

Med återbetalningsskyddet för företagskredit klarar du av lånebetalningen och tryggar kontinuiteten i företagsverksamheten, om en nyckelpersons arbetsinsats går förlorad till följd av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall.  

Fördelar:

  • Du behöver inte i all hast sälja egendom som står som säkerhet för lånet.
  • Ditt företag har råd att anställa en vikarie för att slutföra halvfärdiga projekt och för annat nödvändigt.
  • Ditt företag bibehåller sin kreditvärdighet.
  • Försäkringsersättningen kompletterar ditt socialskydd och övriga personförsäkringsskydd.
  • Med ersättningen från återbetalningsskyddet för företagskredit kan du återbetala ditt lån. Med andra personförsäkringar sköter du dig själv, dina anställda och tryggar till exempel framtiden för din familj.

Med Skydd vid allvarlig sjukdom tryggar du ekonomin för ditt företags nyckelpersoner då en allvarlig sjukdom eller skada överraskar. Du kan välja ersättningsbelopp enligt ditt företags och de anställdas behov och enligt behov använda den engångsersättning som betalas ut för vård, att anställa en vikarie eller för att återbetala krediten.

Fördelar:

  • Under sjukdomstiden hålls den privata ekonomin i balans.
  • Du eller dina anställda behöver inte ta lån för att klara av vardagen och överraskande utgifter.
  • Försäkringen kompletterar ditt och dina anställdas socialskydd och frivilliga försäkringsskydd.
Målet för hanteringen av ränterisker är att reducera osäkerheten i anslutning till räntekostnaderna och minska räntekostnaderna i anslutning till ofördelaktiga ränterörelser. Du kan smidigt och effektivt hantera ditt företags ränterisker med hjälp av ränteskydd.
Du kommer väl ihåg att försäkra också dina personliga krediter!

En valutarisk uppkommer alltid då ditt företag ingår ett köpeavtal i utländsk valuta. Valutarisken uppkommer då ett bindande avtal uppkommer eller en bindande offert avges och den upphör då valutaväxlingen eller valutaskyddet har skett.

Vi erbjuder ditt företag smidiga och effektiva alternativ för valutahandel och skydd mot kursriskerna i den.