Inlåningsränta på konto

Hur bestäms räntan på kontot och vilken är den bästa inlåningsräntan? Bekanta dig med basfakta om räntorna på kontona.

Inlåningsräntan gör det möjligt att få avkastning på dina besparingar

Inlåningsräntan på kontot är en kreditering som betalas till dig för den tid som det har funnits pengar på ditt konto. Med andra ord betalar andelsbanken ersättning till dig för att du sätter in och förvarar dina pengar på konton hos andelsbanken. Det här gör kontosparande till ett enkelt och räntabelt sätt att spara.

Inlåningsräntan beskrivs med den procent, med vilken pengarna på kontot växer med avkastning per år. Om till exempel årsräntan på kontot är fasta 2 procent, på kontot deponeras i början av året 1 000 euro och besparingarna på kontot inte ändras under året, betalas på kontot efter ett år 20 euro i avkastning.

Inlåningsräntan på kontot baserar sig alltid på marknadsläget, det vill säga när marknadsläget förändras kan också räntan ändras. Räntan på kontot kan också vara 0 procent, och då löper ingen ränta.

Hur ränta bestäms – fast, rörlig och differentierad

De konton som riktar sig till OP:s privatkunder kan ha fast ränta, rörlig ränta eller en kombination av fast och rörlig ränta. Fast ränta betyder att på insättningen betalas ränta enligt en fast ränteprocent. Rörlig ränta åter ändras med tiden, eftersom den till exempel är bunden till referensräntan och följer förändringarna i referensräntan.

Om du önskar en stabil avkastning på dina besparingar, kan ett konto med fast ränta vara ett lämpligare alternativ för dig än ett konto med rörlig ränta. En rörlig ränta däremot reagerar på höjningar av referensräntan, varvid du i enlighet med referensräntan får en högre ränta. Å andra sidan reagerar en rörlig ränta lika snabbt också på nedgångar i räntorna. 

Inlåningsräntan på kontot kan också vara differentierad, varvid den består av olika räntesteg och varje steg har en egen ränta. Du kan nå ett nytt räntesteg genom att spara mer på kontot, eftersom räntestegen baserar sig på besparingarna på kontot. Du får för hela inlåningsbeloppet på kontot alltid räntan för det steg som du har nått. Differentierad ränta sporrar alltså att spara mer, då du får en högre ränta på kontot när du når ett högre räntesteg för dina besparingar.

Sättet att beräkna räntan inverkar också på ränteavkastningen

Den ränteavkastning som ska betalas på ditt konto påverkas av om räntan beräknas separat för varje dag, för medelinsättningen eller enligt det lägsta saldot för månaden. Med kontots saldo avses beloppet av de besparingar som har satts in på kontot.

Man kan få bättre ränta på kontot om kontot beräknas enligt det dagliga saldot eller medelinsättningen, eftersom beräkningssättet bättre beaktar fluktuationer i de besparingar som har satts in på kontot.

Det lönar sig att jämföra inlåningsräntor innan du öppnar ett sparkonto. Kom också ihåg att jämföra andra kontoegenskaper, såsom insättningstidens längd.

Vilket konto har den bästa inlåningsräntan?

Inlåningsräntorna på andelsbankens konton bestäms på olika sätt. Mellan kontona finns också andra skillnader som inverkar på vilket konto som lämpar sig bäst för dina behov. Allmänt taget passar Brukskonto för dagliga penningärenden medan besparingar lönar sig att överföra till sparkonton. 

Ju mer du sparar på ett Tillväxträntekonto, desto högre blir räntan. Räntan baserar sig på tre räntesteg. På det första steget är räntan fast, och på det andra och tredje steget växer räntan och är bunden till referensräntan 3 mån. euribor. Genom att spara mer på kontot kan du uppnå ett högre räntesteg.

Ett Tillväxträntekonto är ett flexibelt sparkonto för fortlöpande, långvarigt sparande. Du kan spara på kontot i din egen takt och använda besparingar på kontot vid behov. 

Läs mer och öppna ett Tillväxträntekonto

Med ett Tidsbundet räntekonto får du en fast inlåningsränta för besparingar som du sätter in på kontot för en viss tid. Räntan på din insättning förblir således likadan under hela den insättningstid som du har valt. Du ser räntan på kontot innan du öppnar kontot. När insättningstiden upphör får du tillgång till dina besparingar och den ränteavkastning son har ackumulerats.

Ett Tidsbundet räntekonto passar för korttidssparande i maximalt ett år. Om du har besparingar som du inte behöver använda vid en viss tidpunkt, kan ett Tidsbundet räntekonto vara ett gott val för dig.

Läs mer och öppna ett Tidsbundet räntekonto

På ett Brukskonto betalas ränta till andelsbankens ägarkunder som har ett konto och ägarkundskap i en och samma bank.

Brukskontot rekommenderas emellertid inte för att sätta in större belopp, eftersom du kan få bättre ränta på dina pengar på sparkonton. Kontot lämpar sig däremot till att sköta dagliga penningärenden, såsom betalning av fakturor.

Läs mer och öppna ett Brukskonto

Referensräntan är en offentlig marknadsränta, till vilken den rörliga räntan på kontot kan bindas. När referensräntan ändras, ändras också de räntor som är bundna till kontona.

Till exempel räntorna för det andra och tredje räntesteget i Tillväxträntekontot är bundna till referensräntan 3 mån. euribor. Månaderna i referensräntan anger hur ofta referensräntan kontrolleras och kontots ränta uppdateras. När räntan är bunden till referensräntan 3 mån. euribor, kan räntan ändras med 3 månaders intervall i enlighet med referensräntan.

Du ser aktuella euribor-räntor och euribors utveckling på webbplatsen för Finlands Bank.

Till Finlands Banks webbplats

I allmänhet betalas räntan på ditt konto årligen antingen i december eller januari, men till exempel på ett Tidsbundet räntekonto betalas den när den fastställda tiden har löpt ut. Du kan kontrollera den exakta räntebetalningsdagen i kontoavtalet.

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Räntorna på konton ändras enligt räntemarknaden. När till exempel referensräntorna är låga, kan räntan på kontot vara 0 procent, varvid ingen ränta betalas.

I regel har olika konton olika räntor, och till exempel räntan på ett konto som är avsett för sparande är ofta högre än på ett Brukskonto. Om du inte har fått ränta på de pengar som du har satt in på kontot, kontrollera räntan på ditt konto och beräkningsgrunderna för räntan i dina uppgifter om kontot.

 

Om du håller på att öppna ett nytt konto, berättas mer om räntebestämningsgrunderna på webbplatsen för kontot och i kontoavtalet, som vi sänder dig efter det att kontot öppnats till Mitt arkiv.

Du kan kontrollera räntan för ditt gällande konto i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, då du loggar in med dina OP-koder. Om du inte har OP-koder kan du ringa vår kundtjänst på nummer 0100 0500 (mån–fre 8–16). Kundtjänsten berättar hur du enklast kan kontrollera räntan för ditt konto.

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via tjänsten op.fi:

  1. Logga in i tjänsten op.fi.
  2. Välj Pengar i huvudmenyn och sedan Konton, Mina konton.
  3. Välj sedan Kontouppgifter och ändring av uppgifterna.
  4. Välj därefter det konto som du vill se uppgifterna för.

Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via OP-mobilen:

  1. Logga in i OP-mobilen.
  2. Välj det konto vars ränteuppgifter du vill se.
  3. Gå till Kontoinställningar via kugghjulet.
  4. Välj Kontots ränta. 
Kontona tillhandahålls av andelsbanken. Sparbössan tillhandahålls av andelsbanken. Det kort som ansluts till Sparbössan tillhandahålls av OP Detaljkunder Abp. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.