Harrasteajoneuvon vakuutus sopii sekä harrasteautoille että -moottoripyörille.

Försäkring för hobbyfordon

Försäkring tecknas för minst 20 år gamla hobbybilar och andra hobbyfordon
1

Bra bonus

Du får försäkringen för hobbybil med samma trafikförsäkringsbonus som till dina andra bilar.

2

Liten självrisk

Självrisken i kaskoförsäkringen för hobbyfordon är endast 150 euro.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

En egen försäkring för hobbybilar och andra hobbyfordon

Det kan kräva mycket tid och besvär att renovera ett hobbyfordon, därför lönar det sig försäkra hobbybilar och -motorcyklar i händelse av skador. Ta kontakt med vår kundtjänst och försäkra ditt hobbyfordon utöver med en trafikförsäkring också med Hobbykasko.

Ett hobbyfordon kan vara en motorcykel, en person- eller skåpbil eller en lastbil som väger högst 6 000 kg. En husbil kan inte försäkras som ett hobbyfordon.

Ett hobbyfordon ska vara minst 20 år gammalt, registrerat och vanligen ur trafik i minst 5 månader per år.
Harrasteajoneuvon vakuutus on tarkoitettu vähintään 20 vuotta vanhoille ajoneuvoille.

Hobbykasko ersätter om en skada inträffar

Hobbykasko ersätter skador som drabbar ditt hobbyfordon. Vi rekommenderar Omfattande Hobbykasko, som ersätter utöver skador vid kollisioner och krockar också exempelvis stöld-, brand- och skadegörelseskador. Vi ersätter ur Omfattande Hobbykasko också bogsering, om din resa avbryts på grund av ett fel i eller en skada på fordonet.

För hobbybilar och motorcyklar som är över 25 år gamla kan du också välja Begränsad Hobbykasko. Begränsad Hobbykasko ersätter inte skador som uppkommit genom kollision eller skadegörelse, men ger ändå skydd exempelvis mot stöld- och brandskador.

Ägaren har ofta lagt ner mycket pengar och många arbetstimmar på att köpa och renovera ett hobby- och museifordon. Därför lönar det sig att försäkra dem ordentligt.

Jukka Nykänen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Teckna försäkring för hobbyfordon via vår kundtjänst

Du kan teckna en försäkring för en hobbybil eller annat hobbyfordon genom att kontakta vår kundtjänst. Premien för en hobbybil eller annat hobbyfordon beror bland annat på fordonets märke, ålder och värde. Dessutom inverkar på premien exempelvis bonus i din individuella trafikförsäkring samt omfattningen och självrisken i den kasko du valt.

För att försäkra ditt hobbyfordon behöver vi dessutom alltid foton på ditt fordon. Av bilar räcker det med fyra foton: vänster sida snett framifrån, höger sida snett bakifrån, interiören fotad genom öppnad förardörr och foto av motorrummet med öppnad motorhuv. Av motorcyklar ska tas två foton – en från vardera sidan.

Museoajoneuvo kannattaa vakuuttaa huolella.
Försäkring för museifordon
Omfattande skydd för museibilar och andra museifordon.

Kollisionsskyddet ersätter en skada som direkt förorsakats fordonet av en plötslig händelse genom yttre åverkan.

Stöldskyddet ersätter, om någon har brutit sig in i ett låst fordon eller tagit i bruk det olovligt. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att en polisanmälan gjorts.

Djurkollisionsskyddet ersätter, om fordonet kolliderar med ett hjortdjur eller något annat djur.

Brandskyddet ersätter, om fordonet brinner till exempel till följd av kortslutning i en elanordning.

Skadegörelseskyddet ersätter, om en utomstående person skadar fordonet avsiktligen.

Rättsskyddet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader i anslutning till tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Bilräddningsskyddet ersätter kostnader för bogsering eller reparation samt övriga kostnader.

Ansvarsskydd för utlandet ersätter, om en trafikskada inträffar i ett land utanför EES och som undertecknat avtalet om Grönt kort, om du som den skyldiga parten blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som betalas enligt landets trafikförsäkringslag.

Du får nu till en hobbybil samma trafikförsäkringsbonus som till dina andra bilar. I vår nya trafikförsäkring är bonusförlusten måttligare än förut. Är du en långvarigt bra bilförare kan du genast få samma bonusskydd till ditt hobbyfordon, varvid en enskild skada inte sänker maxbonusen på 80 %. Startbonus i trafikförsäkring för hobbybil är 40 %, om du inte tidigare har försäkrat någon bil.

Utifrån din försäkrings- och skadehistoria som du kört med motorcykel får du samma trafikförsäkringshobby till alla dina motorcyklar, också till din hobbymotorcykel. Om du inte har någon tidigare historia, är startbonus för trafikförsäkring för hobbymotorcyklar 20 %. Om det inte inträffar några skador, stiger din bonus i trafikförsäkringen för motorcykel med 5 % per år.

Till kaskoförsäkringarna för alla hobbyfordon får du alltid en startbonus på 70 %. Om kaskon är i kraft fem på varandra följande år i OP utan skador, minskar en bonus på 70 % vid en skada till 60 %, medan en skada i normala fall minskar bonus med 20 %.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.