Utkomstförsäkring

Ett olycksfall kan leda till invaliditet, tillfällig arbetsoförmåga eller till frånfälle. Som tur är kan du ekonomiskt gardera dig mot dessa.

Utkomstförsäkringen ger dig och dina anhöriga ekonomiskt skydd, om du skadas eller dör till följd av ett olycksfall.  Försäkringen gäller också då du reser eller idrottar.

Valbara skydd i Utkomstförsäkringen

  Upp till vilken ålder kan du ansöka om skydd? Till vilken ålder gäller skyddet? När behövs en hälsodeklaration?

Invaliditetsskyddet ger dig ekonomiskt stöd, om du till följd av ett olycksfall invalidiseras

99 100 över 69 år

Dödsfallsskydd hjälper dina närstående med ekonomin, om du avlider genom ett olycksfall

99 100 över 69 år

Dagpenningsskyddet ger dig ekonomiskt stöd, om du till följd av ett olycksfall tillfälligt förlorar arbetsförmågan

69 70 över 64 år

OP-bonus samlas för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon liksom för Hälsoförsäkringen. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Den normala vardagen kan plötsligt förändras. Utkomstförsäkringen tryggar kontinuiteten i vardagen, om du exempelvis skadas allvarligt vid ett olycksfall.
Ville Lampinen‚ försäkringschef. Pohjola Försäkring.
Hurdana ersättningar kan du få? ersättningsbelopp, invaliditetsklass, dagpenningsersättning

Invaliditetsskydd

  • Som ersättningsbelopp kan du välja upp till 500 000 euro.
  • En läkare fastställer exempelvis menets omfattning till följd av en skada eller ett olycksfall i enlighet med förordningen om invaliditetsklassificering.
  • Skadorna har indelats i 20 invaliditetsklasser. Invaliditetsklass 20 motsvarar det största menet, för vilket betalas full ersättning. För en mindre invaliditetsklass t.ex. förlust av en stortå betalas en ersättning på 5 procent.
  • En läkare kan fastställa invaliditeten tidigast tre månader och senast tre år efter olycksfallet.

Dödsfallsskydd

  • Som ersättningsbelopp kan du välja upp till 500 000 euro.

Dagpenningsskydd

  • Som ersättningsbelopp kan du välja högst 200 euro per dag för en vald period, som kan vara upp till 365 dagar. Du är berättigad till dagpenningsersättning, om du på grund av olycksfallet är helt arbetsoförmögen för det arbete, som du normalt utför i din anställning eller tjänst.Om du är partiellt arbetsoförmögen till detta arbete, ersätter vi i dagpenning den del som motsvarar förlusten av arbetsförmågan.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.