OP-EMD Local Currency (SPF)

Globala rutter till avkastning

De relativt svaga ekonomiska tillväxtutsikterna i de västliga länderna, centralbankernas nollräntepolitik och den osäkerhet som skuldkrisen medfört har fått räntorna i de västliga stabila staterna att sjunka till en historiskt sett låg nivå.  Räntefonden OP-EMD Local Currency erbjuder erfarna placerare möjligheter att dra nytta av stärkta valutor och god ränteavkastning på tillväxtmarknader.

 • De centrala marknaderna är Latinamerika, Asien och Mellanöstern.
 • Placeringsobjekt är obligationslån som emitterats i lokal valuta.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,50 % 0,65 % 0,50 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

Som långräntefond har OP-EMD Local Currency som mål god ränteavkastning på lång sikt. Fonden placerar i ränteinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtländernas stater, företag och samfund i synnerhet i Latinamerika, Asien och Mellanöstern. Som namnet säger är OP-EMD Local Currency inriktad på att placera i synnerhet i obligationslån som emitterats i lokal valuta (local currency). Placeraren bär valutakursrisken. Ränteplaceringar emitterade i västvaluta (hard currency, dvs. USD, EUR eller JPY) kan också användas. För deras del bär emittenten kursrisken i förhållande till den lokala valutan.

OP-EMD Local Currency passar som placeringsobjekt för erfarna placerare som strävar efter god ränteavkastning på lång sikt och som är insatta i särdragen hos räntemarknaderna i tillväxtländerna. Det är viktigt för placeraren att observera att prisutvecklingen för ränteinstrument på tillväxtmarknaden normalt varierar kraftigare än i västländerna och avspeglar sig kraftigt på prisutvecklingen för lån. Värdet på fondandelen kan därmed variera betydligt enligt marknadsläget. Om valutakursriskerna inte elimineras med skydd, påverkas fondens avkastning och risk förutom av ränteändringarna också i hög grad av förändringen av tillväxtekonomiernas valutor i relation till euron. Räntemarknader i tillväxtländer passar som tillgångsslag i portföljer också för dem som söker spridningsfördelar. Spridningsfördelen är extra stor jämfört med en finländsk placeringsportfölj. Längden på en genomsnittlig ränteplacering ligger mellan tre och sex år.

OP-EMD Local Currency är en räntefond som placerar alla sina tillgångar, med undantag av de kontanta tillgångarna, i en annan placeringsfond som är Ninety One Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund. Målfonden har registrerats i Luxemburg.

OP-EMD Local Currency är en specialplaceringsfond, eftersom fonden i enlighet med sina stadgar kan placera alla sina tillgångar i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller fonddirektivet. Fonden placerar sina tillgångar via Målfonden i huvudsak i ränteinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtmarknadernas stater, andra offentliga samfund, multinationella samfund och företag.

Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för hanteringen av kontanter samt vid placeringar i andra fonder. De underliggande tillgångarna för de här derivatinstrumenten kan vara valutor eller växlingskurser. Den modifierade durationen som mäter fondens räntekänslighet ligger vanligen mellan 4 och 6.

Målfonden kan i stor utsträckning dra nytta av de olika tillgångsklasserna på de expanderande räntemarknaderna. De centrala marknaderna är Latinamerika, Asien, Östeuropa,Afrika och Mellanöstern. Målfondens placeringar riktas i allmänhet till långfristiga ränteinstrument, vilket betyder att fondens ränterisk motsvarar ränterisken för långräntefonder.

Målfonden strävar efter att i sina placeringar betona ränteinstrument som har emitterats i tillväxtekonomiernas lokala valuta (s.k. local currency). Målfonden kan också utnyttja ränteinstrument emitterade i utvecklade ekonomiers valuta (s.k. hard currency).

Fondens jämförelseindex är JPM GBI-EM Global Diversified. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Fonden utesluter stater med betydelsefulla skadliga samhälleliga verkningar från sina placeringar. Fonden gör inga placeringar i uteslutna stater, och om ett placeringsobjekt i fonden börjar räknas till stater som utesluts, strävar fonden efter att avstå från placeringen inom en skälig tid.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Värdena på de genomsnittliga hållbarhetsindikatorerna för fondens placeringar följs regelbundet. Indikatorvärdena beaktas i placeringsbeslutsfattandet, och portföljens genomsnittliga värden och utvecklingen av dessa i förhållande till fondens jämförelseindex följs.

Fondens placeringsprocess omfattar en analys av placeringsobjektens kreditvärdighet. Vid analysen av kreditvärdigheten granskas vid sidan av övriga faktorer egenskaper som är förknippade med miljön och samhället samt praxis för god styrning.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
NinetyOne
Jämförelseindex
JPM GBI-EM Global Diversified
Begynnelsedag
07.01.2010
ISIN
FI4000008313
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
76 Meur
Andelens värde (24.04.)
139,38 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (23.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-EMD Local Currency A −0,73 % −0,02 % +3,96 % +4,58 % +0,79 % +0,60 %
Jämförelseindex −0,90 % −0,48 % +4,47 % +5,17 % +0,83 % +0,53 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-EMD Local Currency A +16,14 % −4,94 % −1,13 % −5,51 % +7,09 % −1,36 %
Jämförelseindex +15,56 % −5,79 % −1,82 % −5,90 % +8,89 % −0,94 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-EMD Local Currency A 6,94 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.