Kivipino kosken edustalla.

OP-Finland

Placera i inhemska företag
1

De intressantaste inhemska företagen med en enda placering

Till portföljen i OP-Finland plockar vi de intressantaste företagen med den attraktivaste avkastningspotentialen, oavsett företagets storlek.

2

Den lokala portföljförvaltaren känner den inhemska marknaden

OP Kapitalförvaltning, som ansvarar för fondens placeringar, har en lång och gedigen erfarenhet av placering på den inhemska aktiemarknaden.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du avgiftsfria fondteckningar och OP-bonus.

De intressantaste inhemska företagen

OP-Finland är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina tillgångar på den finländska aktiemarknaden, i företag med en avkastningspotential som består av utdelning och värdeutveckling.

Placeringarna sprids på 30–50 finländska företag som till sin potential sett har en förmånlig värdering, är strukturella vinnare eller lockar med god utdelning. Fondens största placeringsobjekt ser du i fondens månadsöversikt, som finns under Dokument och tilläggsinformation på den här sidan.

Portföljförvaltaren känner den inhemska marknaden

Vid placering i inhemska aktier är OP Kapitalförvaltnings långa erfarenhet av placering på den inhemska aktiemarknaden en stabil trygghet och bestående resurs. Fondens portföljförvaltare ser till att portföljen innehåller de intressantaste finländska företagen med den attraktivaste avkastningspotentialen.

De finländska börsbolagen betalar i allmänhet god utdelning, och en långsiktig fondplacerare betalar skatt på utdelningen först vid vinsthemtagningen. Genom en välspridd fond äger du med stor sannolikhet de bästa aktierna varje börsdag.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,60 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Placeringsfonden OP-Finland är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina tillgångar på den finländska aktiemarknaden i företag vars avkastningspotential består av utdelning och värdestegring. Placeringsobjekten är med tanke på sin potential företag med förmånlig värdering, strukturella vinnare och/eller de lockar med traditionellt god utdelning.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringar kan också koncentreras branschvis, vilket betyder att framgången inom branscherna i fråga kan påverka fondens värdeutveckling.

Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Benchmark Cap. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Jämförelseindex
OMX Helsinki Benchmark Cap
Begynnelsedag
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
824 Meur
Andelens värde (03.12.)
374,44 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Finland A +7,17 % +7,75 % +15,05 % +17,39 % +7,08 % +8,39 %
Jämförelseindex +6,85 % +6,77 % +11,62 % +16,94 % +9,04 % +9,90 %

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Finland A +16,54 % +18,37 % +5,34 % -11,82 % +23,09 % +10,80 %
Jämförelseindex +15,92 % +13,28 % +11,54 % -3,89 % +20,64 % +10,68 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Finland A 26,70 % 0,67 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.