Jäätikköä

OP-Klimatet

Placera och dämpa klimatförändringen

OP-Klimatet placerar i företag som står i nyckelposition i förebyggandet av klimatförändringen

Förebyggandet av klimatförändringen är lönsam affärsrörelse för många företag. OP-Klimatet placerar sina tillgångar i sådana företag där produkter och tjänster som hör ihop med klimatförändringen utgör en avsevärd del av affärsrörelsen. Till fonden väljs företag som t.ex. kan utveckla eller tillhandahålla energisparande teknik, förnybara energikällor samt lösningar för avfallshantering eller vattenförsörjning och återvinning.

Företagen som valts till OP-Klimatet innehar en god position och drar nytta av kampen mot klimatförändringen, eftersom de tar fram produkter och tjänster med vilka man kan dämpa klimatförändringen. Efterfrågan på företag som utgör placeringsobjekt ökar i framtiden då regleringen av växthusgasutsläpp stramas åt och staterna ställer upp klimatneutrala utsläppsmål för att avvärja klimatförändringen.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Klimatet?

 • Fonden lämpar sig för placerare som vill placera i företag vilkas produkter och tjänster förebygger klimatförändringens framfart. 
 • Du riktar finansiering till företag som främjar lösningen av problem i anslutningen till klimatförändringen. 
 • Fonden lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning, eftersom den placerar globalt på marknaderna i både utvecklade länder och tillväxtländer.

Fonden OP-Klimatet är avsedd för långfristiga placeringar. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sju år.

Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Klimatet utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %
Det samlas OP-bonus för fondandelarna.
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Klimatet är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader men placeringarna fokuseras till Europa och Förenta staterna.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med tyngd på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras i huvudsak på sektorer som enligt bedömningarna har den största positiva inverkan på klimatförändringen och förberedelserna inför den. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt innehar typiskt en god ställning i kampen mot en uppvärmning av klimatet och deras affärsrörelse förknippas med t.ex. Energieffektivitet och -teknik, återvinning, vatten- och avloppsförsörjning samt infrastrukturen i anslutning till dessa.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50 till 80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Climate Paris Aligned Net. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Kristiina Vares-Wartiovaara
Jämförelseindex
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Begynnelsedag
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
383 Meur
Andelens värde (14.10.)
59,82 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (14.10)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Klimatet A −1,43 % +3,10 % +5,75 % +29,73 % +20,41 % +13,33 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Klimatet A +10,01 % +8,31 % −10,32 % +20,85 % +28,35 % +16,20 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Klimatet A 15,47 % 1,96 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.