Jäätikköä

OP-Klimatet

Placera och dämpa klimatförändringen
1

De globala klimatmålen ökar fondens avkastningsmöjligheter

Den stramare regleringen av växthusgasutsläpp och staternas klimatneutrala mål gynnar efterfrågan på produkter och tjänster som utgör fondens placeringsobjekt. 

2

Genom att placera förebygger du klimatförändringen

OP-Klimatet placerar i företag vilkas produkter och tjänster motverkar klimatförändringen eller vilkas affärsrörelse påverkas positivt av att klimatförändringen dämpas.

3

Avkastning på aktiemarknaden genom ansvarsfull placering

Fonden lämpar sig för kunder som vill placera globalt på aktiemarknaderna i både utvecklade länder och tillväxtländer och i företag vilkas produkter och tjänster står i nyckelposition i förebyggandet av klimatförändringen.

OP-Klimatet placerar i företag som står i nyckelposition i förebyggandet av klimatförändringen

Förebyggandet av klimatförändringen är lönsam affärsrörelse för många företag. OP-Klimatet placerar sina tillgångar i sådana företag där produkter och tjänster som hör ihop med klimatförändringen utgör en avsevärd del av affärsrörelsen. Till fonden väljs företag som t.ex. kan utveckla eller tillhandahålla energisparande teknik, förnybara energikällor samt lösningar för avfallshantering eller vattenförsörjning och återvinning.

Företagen som valts till OP-Klimatet innehar en god position och drar nytta av kampen mot klimatförändringen, eftersom de tar fram produkter och tjänster med vilka man kan dämpa klimatförändringen. Efterfrågan på företag som utgör placeringsobjekt ökar i framtiden då regleringen av växthusgasutsläpp stramas åt och staterna ställer upp klimatneutrala utsläppsmål för att avvärja klimatförändringen.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Klimatet?

  • Fonden lämpar sig för placerare som vill placera i företag vilkas produkter och tjänster förebygger klimatförändringens framfart. 
  • Du riktar finansiering till företag som främjar lösningen av problem i anslutningen till klimatförändringen. 
  • Fonden lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning, eftersom den placerar globalt på marknaderna i både utvecklade länder och tillväxtländer.

Fonden OP-Klimatet är avsedd för långfristiga placeringar. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sju år.

Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Klimatet utan kostnader.

OP-Klimatet

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,80 % 0,75 %
Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Klimatet är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader men placeringarna fokuseras till Europa och Förenta staterna.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med tyngd på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras i huvudsak på sektorer som enligt bedömningarna har den största positiva inverkan på klimatförändringen och förberedelserna inför den. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt innehar typiskt en god ställning i kampen mot en uppvärmning av klimatet och deras affärsrörelse förknippas med t.ex. Energieffektivitet och -teknik, återvinning, vatten- och avloppsförsörjning samt infrastrukturen i anslutning till dessa.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50 till 80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI Global Environment Net Return Index USD. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
157 Meur
Andelens värde (28.05.)
37,87 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.05)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Klimatet A +2,13 % -3,52 % -4,27 % +6,05 % +1,38 % +2,47 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Klimatet A +8,11 % +10,01 % +8,31 % -10,32 % +20,85 % -5,58 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Klimatet A 25,44 % 0,25
Jämförelseindex - -

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.