Jäätikköä

OP-Klimatet

Placera och dämpa klimatförändringen

OP-Klimatet placerar i företag som står i nyckelposition i förebyggandet av klimatförändringen

Förebyggandet av klimatförändringen är lönsam affärsrörelse för många företag. OP-Klimatet placerar sina tillgångar i sådana företag där produkter och tjänster som hör ihop med klimatförändringen utgör en avsevärd del av affärsrörelsen. Till fonden väljs företag som t.ex. kan utveckla eller tillhandahålla energisparande teknik, förnybara energikällor samt lösningar för avfallshantering eller vattenförsörjning och återvinning.

Företagen som valts till OP-Klimatet innehar en god position och drar nytta av kampen mot klimatförändringen, eftersom de tar fram produkter och tjänster med vilka man kan dämpa klimatförändringen. Efterfrågan på företag som utgör placeringsobjekt ökar i framtiden då regleringen av växthusgasutsläpp stramas åt och staterna ställer upp klimatneutrala utsläppsmål för att avvärja klimatförändringen.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Klimatet?

 • Fonden lämpar sig för placerare som vill placera i företag vilkas produkter och tjänster förebygger klimatförändringens framfart. 
 • Du riktar finansiering till företag som främjar lösningen av problem i anslutningen till klimatförändringen. 
 • Fonden lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning, eftersom den placerar globalt på marknaderna i både utvecklade länder och tillväxtländer.

Fonden OP-Klimatet är avsedd för långfristiga placeringar. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sju år.

Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Klimatet utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %
Det samlas OP-bonus för fondandelarna.
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Klimatet är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader men placeringarna fokuseras till Europa och Förenta staterna.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med tyngd på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras i huvudsak på sektorer som enligt bedömningarna har den största positiva inverkan på klimatförändringen och förberedelserna inför den. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt innehar typiskt en god ställning i kampen mot en uppvärmning av klimatet och deras affärsrörelse förknippas med t.ex. Energieffektivitet och -teknik, återvinning, vatten- och avloppsförsörjning samt infrastrukturen i anslutning till dessa.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50 till 80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Climate Paris Aligned Net. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader, men placeringarna fokuseras till Europa och Förenta staterna.

Hållbara investeringar: Fondens tillgångar placeras i huvudsak på sektorer på vilka klimatförändringen och klimatanpassningen enligt bedömningarna har den största positiva effekten. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt innehar typiskt en god ställning i kampen mot en uppvärmning av klimatet och deras affärsrörelse förknippas med t.ex. energieffektivitet och -teknik, återvinning, vatten- och avloppsförsörjning samt infrastrukturen i anslutning till dessa. Portföljbolagen analyseras med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata. Som hållbara placeringar ses sådana bolag vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen.

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat.  Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonden inte i bolag som huvudsakligen bedriver produktion av okonventionell olja eller naturgas eller av andra fossila bränslen (om omsättningen är 50 % eller mer).

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för bedömning av praxis för god stryning: Analys av portföljbolagets förvaltningssed är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av en god förvaltningssed är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av förvaltningsseden beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av god förvaltningssed använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för god förvaltningssed som har angivna minimigränser.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen
Jämförelseindex
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Begynnelsedag
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
421 Meur
Andelens värde (20.06.)
65,82 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (19.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Klimatet A +5,13 % +7,43 % +20,25 % +16,24 % +6,01 % +12,50 %
Jämförelseindex +3,26 % +5,59 % +14,28 % +22,03 % +10,26 % +24,67 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Klimatet A +20,85 % +28,35 % +27,51 % −20,32 % +6,96 % +17,66 %
Jämförelseindex +26,27 % +79,64 % +31,12 % −16,43 % +21,08 % +14,06 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Klimatet A 12,90 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.