OP-Koldioxidsnål Värld

Avkastning på aktiemarknaden med klart mindre koldioxidavtryck

De klimatneutrala målen blir allt vanligare – beroendet av fossila bränslen kan utgöra en risk

Globala klimatmål har uppställts för att råda bot på klimatförändringen. Syftet med målen är bl.a. att minimera användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser genom att ändra lagar och beskattning. I och med förändringarna kan placeringar i företag med stora utsläpp av växthusgaser eller som har stora reserver av fossila bränslen bli ekonomiskt oattraktiva.

P-Koldioxidsnål Värld undviker i sin placeringsverksamhet sådana företag vilkas produktion medför stora utsläpp i relation till omsättningen eller vilkas reserver av fossila bränslen är stora i relation till företagets marknadsvärde. Fonden strävar efter avkastning på den diversifierade aktiemarknaden till ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck.**

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Koldioxidsnål Värld?

 • Du tryggar en konkurrenskraftig avkastning även om regleringen av koldioxidutsläpp skulle stramas åt.
 • Fonden placerar globalt på aktiemarknaderna, vilket innebär att den lämpar sig för placerare som är ute efter hög avkastning.
 • OP-Koldioxidsnål Värld strävar efter ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck, vilket innebär att du då du placerar i fonden får ett väldiversifierat, koldioxidsnålt placeringsobjekt som täcker alla sektorer inom ekonomin.**

Vi rekommenderar OP-Koldioxidsnål Värld i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sex år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Koldioxidsnål Värld utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

* Fondens koldioxidavtryck: Portföljens koldioxidavtryck är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar). Nivå 1 inbegriper direkta utsläpp från företagets egna verksamhet. Nivå 2 inbegriper utsläpp förorsakade av produktionen av den el och värme som köps in av företaget.

**Ett väldiversifierat globalt aktieindex: MSCI All World.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. I fondens placeringsverksamhet beaktas särskilt den hållbara utvecklingen med tanke på utsläpp av växthusgaser och fossila energitillgångar.

Fonden kan placera på aktiemarknaden i tillväxtländer och utvecklade länder inom alla olika delområden av ekonomin utan sektorbegränsningar. Inom sektorerna placerar fonden dock inte i företag vilkas utsläpp av växthusgaser i relation till företagets omsättning eller vilkas mängd fossila energitillgångar i den sektorinterna jämförelsen hör till de svagaste med tanke på klimatförändringen. Till fonden väljs således sådana företag som är mer lockande då man med hjälp av lagstiftning eller marknadsmekanismer sporrar företagen att minska utsläppen av växthusgaser.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat.  Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonden inte i produktion eller användning av fossil energi.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Fonden utnyttjar best-in-class-metoden utifrån portföljbolagens koldioxidintensitet. Till fonden väljs företag vars koldioxidintensitet är lägre än hos företagen inom samma bransch. 

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

Minimiandel hållbara investeringar: Fonden allokerar placeringar enligt nedanstående minimiantal i portföljbolag vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen. Hållbara investeringar fastställs med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata. 

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för bedömning av praxis för god styrning: Analys av portföljbolagets företagsstyrning är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av praxis för god styrning är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av företagsstyrningen beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av praxis för god styrning använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för praxis för god styrning som har angivna minimigränser.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Jukka Ukkonen ja Kristiina Vares-Wartiovaara
Jämförelseindex
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Begynnelsedag
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
131 Meur
Andelens värde (20.06.)
174,02 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (19.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Koldioxidsnål Värld A −2,80 % −1,79 % +4,49 % +14,02 % +7,44 % +8,97 %
Jämförelseindex +2,74 % +5,80 % +14,91 % +21,30 % +9,69 % +11,93 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Koldioxidsnål Värld A +24,02 % +1,80 % +29,43 % −13,07 % +20,07 % +5,74 %
Jämförelseindex +29,11 % +6,86 % +27,71 % −13,00 % +17,62 % +14,63 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Koldioxidsnål Värld A 9,85 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.