OP-Koldioxidsnål Värld

Avkastning på aktiemarknaden med klart mindre koldioxidavtryck

De klimatneutrala målen blir allt vanligare – beroendet av fossila bränslen kan utgöra en risk

Globala klimatmål har uppställts för att råda bot på klimatförändringen. Syftet med målen är bl.a. att minimera användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser genom att ändra lagar och beskattning. I och med förändringarna kan placeringar i företag med stora utsläpp av växthusgaser eller som har stora reserver av fossila bränslen bli ekonomiskt oattraktiva.

P-Koldioxidsnål Värld undviker i sin placeringsverksamhet sådana företag vilkas produktion medför stora utsläpp i relation till omsättningen eller vilkas reserver av fossila bränslen är stora i relation till företagets marknadsvärde. Fonden strävar efter avkastning på den diversifierade aktiemarknaden till ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck.**

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Koldioxidsnål Värld?

 • Du tryggar en konkurrenskraftig avkastning även om regleringen av koldioxidutsläpp skulle stramas åt.
 • Fonden placerar globalt på aktiemarknaderna, vilket innebär att den lämpar sig för placerare som är ute efter hög avkastning.
 • OP-Koldioxidsnål Värld strävar efter ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck, vilket innebär att du då du placerar i fonden får ett väldiversifierat, koldioxidsnålt placeringsobjekt som täcker alla sektorer inom ekonomin.**

Vi rekommenderar OP-Koldioxidsnål Värld i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sex år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Koldioxidsnål Värld utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

* Fondens koldioxidavtryck: Portföljens koldioxidavtryck är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar). Nivå 1 inbegriper direkta utsläpp från företagets egna verksamhet. Nivå 2 inbegriper utsläpp förorsakade av produktionen av den el och värme som köps in av företaget.

**Ett väldiversifierat globalt aktieindex: MSCI All World.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. I fondens placeringsverksamhet beaktas särskilt den hållbara utvecklingen med tanke på utsläpp av växthusgaser och fossila energitillgångar.

Fonden kan placera på aktiemarknaden i tillväxtländer och utvecklade länder inom alla olika delområden av ekonomin utan sektorbegränsningar. Inom sektorerna placerar fonden dock inte i företag vilkas utsläpp av växthusgaser i relation till företagets omsättning eller vilkas mängd fossila energitillgångar i den sektorinterna jämförelsen hör till de svagaste med tanke på klimatförändringen. Till fonden väljs således sådana företag som är mer lockande då man med hjälp av lagstiftning eller marknadsmekanismer sporrar företagen att minska utsläppen av växthusgaser.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Jämförelseindex
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Begynnelsedag
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
148 Meur
Andelens värde (14.10.)
148,00 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (14.10)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Koldioxidsnål Värld A +0,51 % +2,25 % +8,50 % +26,71 % +12,28 % +9,75 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Koldioxidsnål Värld A +7,00 % +7,54 % −9,22 % +24,02 % +1,80 % +21,49 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Koldioxidsnål Värld A 11,72 % 2,33 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.