Sademetsää

OP-Koldioxidsnål Värld

Avkastning på aktiemarknaden med klart mindre koldioxidavtryck
1

Litet koldioxidavtryck ger konkurrensfördel

Fonden utesluter från sina placeringar företag som är beroende av fossila bränslen, har ett stort koldioxidavtryck eller stora reserver av fossila bränslen. Fonden tryggar en konkurrenskraftig avkastning även om regleringen av koldioxidutsläpp skulle stramas åt.

2

En fond för placerare som söker ett koldioxidsnålt alternativ

OP-Koldioxidsnål Värld strävar efter ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck.*

3

Avkastning på aktiemarknaden genom ansvarsfull placering

Fonden lämpar sig för kunder som vill placera diversifierat på den globala aktiemarknaden med ett litet koldioxidavtryck.

De klimatneutrala målen blir allt vanligare – beroendet av fossila bränslen kan utgöra en risk

Globala klimatmål har uppställts för att råda bot på klimatförändringen. Syftet med målen är bl.a. att minimera användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser genom att ändra lagar och beskattning. I och med förändringarna kan placeringar i företag med stora utsläpp av växthusgaser eller som har stora reserver av fossila bränslen bli ekonomiskt oattraktiva.

P-Koldioxidsnål Värld undviker i sin placeringsverksamhet sådana företag vilkas produktion medför stora utsläpp i relation till omsättningen eller vilkas reserver av fossila bränslen är stora i relation till företagets marknadsvärde. Fonden strävar efter avkastning på den diversifierade aktiemarknaden till ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck.**

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Koldioxidsnål Värld?

 • Du tryggar en konkurrenskraftig avkastning även om regleringen av koldioxidutsläpp skulle stramas åt.
 • Fonden placerar globalt på aktiemarknaderna, vilket innebär att den lämpar sig för placerare som är ute efter hög avkastning.
 • OP-Koldioxidsnål Värld strävar efter ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck, vilket innebär att du då du placerar i fonden får ett väldiversifierat, koldioxidsnålt placeringsobjekt som täcker alla sektorer inom ekonomin.**

Vi rekommenderar OP-Koldioxidsnål Värld i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om sex år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Koldioxidsnål Värld utan kostnader.

OP-Koldioxidsnål Värld

Provisioner på nätet


 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

* Fondens koldioxidavtryck: Portföljens koldioxidavtryck är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar). Nivå 1 inbegriper direkta utsläpp från företagets egna verksamhet. Nivå 2 inbegriper utsläpp förorsakade av produktionen av den el och värme som köps in av företaget.

**Ett väldiversifierat globalt aktieindex: MSCI All World.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. I fondens placeringsverksamhet beaktas särskilt den hållbara utvecklingen med tanke på utsläpp av växthusgaser och fossila energitillgångar.

Fonden kan placera på aktiemarknaden i tillväxtländer och utvecklade länder inom alla olika delområden av ekonomin utan sektorbegränsningar. Inom sektorerna placerar fonden dock inte i företag vilkas utsläpp av växthusgaser i relation till företagets omsättning eller vilkas mängd fossila energitillgångar i den sektorinterna jämförelsen hör till de svagaste med tanke på klimatförändringen. Till fonden väljs således sådana företag som är mer lockande då man med hjälp av lagstiftning eller marknadsmekanismer sporrar företagen att minska utsläppen av växthusgaser.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Jämförelseindex
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Begynnelsedag
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
122 Meur
Andelens värde (29.09.)
112,97 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (28.09)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Koldioxidsnål Värld A -1,27 % +3,74 % +23,09 % 0,00 % +3,67 % +6,06 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Koldioxidsnål Värld A -7,63 % +7,00 % +7,54 % -9,22 % +24,02 % -5,60 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Koldioxidsnål Värld A 27,28 % 0,02
Jämförelseindex - -

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.