OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto

Specialplaceringsfonden OP-Private Equity

Sök lockande avkastning från onoterade bolag.
1

Placera enkelt i onoterade företag

Genom en fond kan du placera i den största alternativa tillgångsklassen, det vill säga onoterade bolag. Tidigare har den här tillgångsklassen erbjudits endast professionella placerare.

2

En placering, global spridning

Fonden placerar i onoterade företag huvudsakligen genom fonder som är ledande aktörer i tillgångsklassen Private Equity.

3

Sprid placeringarna på den största alternativa tillgångsklassen

Den alternativa tillgångsklassen passar bra vid sidan av aktie- och ränteplaceringar för att sprida din placeringsportfölj. Avkastningen från tillgångsklassen Private Equity är historiskt sett lockande och du kan sträva efter en högre avkastning än avkastningen på börsaktier.

Private Equity

Private Equity är den största tillgångsklassen för alternativa placeringar och utgör cirka 40 procent av hela den alternativa tillgångsklassen. Du kan nu placera i den allt populärare tillgångsklassen genom specialplaceringsfonden OP Private Equity. Tillgångsklassen har tidigare erbjudits endast professionella placerare.

Specialplaceringsfonden OP Private Equity placerar i globalt onoterade bolags eget kapital huvudsakligen genom andra fonder. Med hjälp av fonden får du en väldiversifierad och effektivt hanterad lösning i ett och samma paket.

Så här tecknar du fondandelar

Fonden är öppen för teckningar månatligen och för inlösen kvartalsvis. Inlösen sker efter de två följande hela kvartalen räknat från ögonblicket för inlösen. Minimibeloppet för den första teckningen är 10 000 euro.

Fondens placeringsobjekt är illikvida och med dem handlas inte dagligen. Den rekommenderade placeringstiden för fonden är minst fem år.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
1,00 % 1,50 % 1,00 %

Om placeringstiden är kortare än 4 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placering som är kortare än 2 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas månatligen och fondandelarna ger OP-bonus till ägarkunder i andelsbanken. Minimibeloppet för den första teckningen i fonden är 10 000 euro.

Fondens köporder utförs månatligen den sista dagen i månaden. Säljorder utförs fyra gånger per år till värdet den sista dagen i respektive kvartal.

Om dagen i fråga inte är en vardag, utförs ordern den föregående vardagen. Efter det tar fondens värdeberäkning vanligen 45 dagar, varefter verkställda köp och försäljningar syns i din portfölj.

Tecknande av fondandelar

Då du lägger en köporder utförs den till värdet den sista vardagen samma månad. Om du till exempel lägger en köporder 31.3 före klockan 16, utförs den 31.3.

Köporder Utförs
1–31 januari​​ 31 januari​​​
1–28 februari 28 februari
1–31 mars 31 mars
1–30 april 30 april
1–31 maj 31 maj
1–30 juni 30 juni
1–31 juli 31 juli
1–31 augusti 31 augusti
1–30 september 30 september
1–31 oktober 31 oktober
1–30 november 30 november
1–31 december 31 december

Försäljning av fondandelar

Då du lägger en säljorder utförs den till värdet den sista vardagen följande kvartal. Om du till exempel lägger en säljorder 31.3 före klockan 16, utförs den 30.9.

Säljorder Utförs
1 januari–31 mars 30 september​​​
1 april–30 juni 31 december
1 juli–30 september 31 mars
1 oktober–31 december 30 juni

I OP Kapitalförvaltning har samlats ett brett kontaktnät av allt mellan tidigare placeringar till alternativa placeringar. Vi får nya fondtips från vårt kontaktnät genom att dra nytta av våra tidigare erfarenheter.

Vi väljer placeringsobjekt som uppfyller våra kvalitetskriterier på placeringsverksamhet, operationer och praxis för ansvarsfull placering.

Vi gör en grundlig analys av varje nytt placeringsobjekt. Vid analysen bedömer vi placeringens lämplighet i portföljen genom att särskilt fästa uppmärksamhet vid likviditeten och hållbarhetsanalysen. Vid analyser anlitar vi även utomstående experter.

Vid placeringsbeslut strävar vi efter att maximera hela fondens avkastning, dock med beaktande av riskprofilen för målfonder, spridning och likviditetsvillkor.

Vi följer placeringsobjekten fortlöpande med hjälp av rapportering och regelbundna möten.

OP-Private Equity är en fond vars aktiva placeringsverksamhet har som mål att på lång sikt nå en god avkastning i relation till Fondens risker genom att placera tillgångarna i enlighet med Fondens stadgar. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Fonden är en i lagen om AIF-fonder avsedd specialplaceringsfond, vilket betyder att den bland annat i sin placeringsverksamhet, kredittagning och öppettider för order kan avvika från normala placeringsfonder.

Fonden placerar sina tillgångar huvudsakligen i onoterade bolags eget kapital med hjälp av andra fonder som specialiserar sig på denna tillgångsklass. Fonder som väljs till portföljen är huvudsakligen öppna fonder där man kan göra tilläggsplaceringar och som erbjuder möjlighet att lösa in tillgångar på vissa villkor. Placeringar kan även göras direkt i onoterade bolag inom de gränser som tillåts av fondens stadgar. Typiskt för dessa objekt är att de saknar en likvid sekundärmarknad och att placeringarna således är olikvida till sin natur. Fonden kan placera en del av sina tillgångar i likvida ränteplaceringar, men man strävar efter att minimera beloppet av kontanter i portföljen.

Fondens mål är att på sikt nå en bättre avkastning än avkastningen på den noterade aktiemarknaden. Placeringsuniversumet är globalt. I regel används inget valutaskydd. Vid hanteringen av fondens kassaflöde kan man temporärt använda skuldfinansiering. I fonden kan man på samma sätt som i normal portföljförvaltning huvudsakligen använda standardiserade derivat i hanteringen av såväl aktie-, ränte- som valutarisken. I placeringar som ingår i den här fonden beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska verksamheter från miljösynpunkt. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet. Fonden tillämpar en absolut Value at Risk (VaR)-metod i uppföljningen av den totala risken. Fondens VaR-värde får inte överstiga 20 procent av fondens värde. Ytterligare information om VaR-kalkyleringen finns i OP-Fondbolagets fondprospekt.

Avkastningen som fonden får från placeringsobjekten omplaceras i fonden.

Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom fem år.

OP Kapitalförvaltning tar reda på externa aktiva kapitalförvaltares rutiner för ansvarsfulla placeringar innan placeringsbeslut tas och följer sedan upp dem regelbundet. Redogörelsen om ansvarsfulla placeringar omfattar synpunkter på policy och resurser för och uttalanden om ansvarsfulla placeringar samt verksamhetssätt, uteslutningar, ägarpåverkan och rapportering. Vi bedömer därefter nivån på de externa kapitalförvaltarnas ansvarsfulla placeringar utgående från redogörelsen. Vi har slagit fast minimikriterier som nya aktiva externa kapitalförvaltare måste uppfylla. De ovannämnda principerna och verksamhetssätten gäller också fonder som är inriktade på externa kapitalförvaltares alternativa placeringar.

Du kan läsa en hållbarhetsanalys av fonden i fondens månadsöversikt.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
01.03.2023
ISIN
FI4000530860
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
20 Meur
Andelens värde (29.02.)
109,47 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (29.02)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Equity A +1,78 % +4,35 % +6,28 % +9,47 % - -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Private Equity A - - - - +7,56 % +1,78 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Equity A 2,11 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Fondserien 2A där minimiteckningsbeloppet är 1 000 000 e

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst,OP-Alternative Portfolio och OP-Prviate Equity.