Ihminen pesee käsiä luonnossa

OP-Rent Vatten

Placera i tillgången på rent vatten

OP-Rent Vatten placerar i företag som tryggar en tillräcklig tillgång på rent vatten i framtiden

Mängden drickbart vatten minskar hela tiden till följd av föroreningar, att grundvattnet minskar och klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enligt FN:s och Världsbankens uppskattning bor det 2,5 miljarder människor inom områden som lider brist på rent vatten och fram till 2050 lider rent av hälften av hela världens befolkning av vattenbrist. Förutom hushållen behövs det vatten inom många branscher såsom livsmedelsproduktionen och läkemedelsindustrin. Lösningen på vattenproblemen finns att söka i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion.

OP-Rent Vatten placerar sina tillgångar i företag som verkar inom vattenbranschen och av vilkas affärsrörelse en betydande del hör ihop med att trygga tillgången på rent vatten också i framtiden. Till fonden väljs i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik och flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen. Företagen som utgör placeringsobjekt har ett bättre utgångsläge än andra då priset på rent vatten stiger och efterfrågan på vattenexpertis ökar.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Rent Vatten?

 • Du placerar i företag som bidrar till att lösa det globala vattenproblemet.
 • Genom att placera i fonden allokerar du finansiering till företag vilkas produkter främjar tillgången på rent vatten.
 • Fonden ger möjlighet till global spridning samt att beakta tillväxt- och värdeföretag. Den lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning

Fonden OP-Rent Vatten rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om nio år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Rent Vatten utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Man kan inte leva utan vatten och vatten går inte att ersätta. Trots att vatten i sig inte är en icke förnyelsebar naturtillgång, kan människorna endast utnyttja mindre än en procent av världens vattentillgångar. Mängden drickbart vatten minskar också hela tiden till följd av föroreningar, av att grundvattnet minskar och av klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enbart i Förenta staterna har behovet av rent vatten tredubblats på 30 år, trots att befolkningen endast har ökat med hälften. I Kina lider redan en tredjedel av städerna av brist på rent vatten och den kraftiga tillväxten förvärrar vattenbristen. Vattnet är en utmaning överallt. Iståndsättningen av den förfallna infrastrukturen i de utvecklande länderna till dagens krav slukar pengar. I tillväxtekonomierna riktas investeringarna till att bygga upp en fungerande vattenförsörjning samt till att dämpa föroreningarna. Man kommer att vara tvungen att investera enorma belopp i vattenförsörjningen redan under de allra närmaste åren.

Lösningen på vattenproblemen döljer sig i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion. Företag som lyckas effektivisera tillgången på och distributionen av rent vatten har ett försprång. Ekvationen är klar för placeraren. Priset på rent vatten stiger. Efterfrågan på vattenexpertis ökar. Vattenproblemens globala karaktär erbjuder den som placerar i rent vatten en naturlig möjlighet att sprida portföljen geografiskt och den mångfasetterade företagsstrukturen i branschen gör det möjligt att beakta såväl tillväxt- som värdebolag.

OP-Rent Vatten är avsett för ansvarsfulla placerare som strävar efter avkastning på sina pengar och som samtidigt vill främja lösningen av problemet med tillgången på rent vatten. Eftersom fonden placerar sina tillgångar på aktiemarknaden, kan fondens värde fluktuera avsevärt enligt marknadsläget. Då man placerar enligt vattentemat kan värdeutvecklingen hos aktierna avvika avsevärt från den allmänna värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Till den del fonden placerar i aktier utanför euroområdet omfattas fonden också av en valutarisk. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på aktiemarknaden i utvecklade länder och i tillväxtländer.

Fondens tillgångar placeras i aktier i företag som drivs med vattenkraft och följer principerna för hållbar utveckling. Det här avser i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik samt sådana flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen.

Inom vattenbranschen som helhet finns ett mångsidigt urval av både tillväxt- och värdeföretag och fonden strävar efter att med hjälp av sektorviktningar aktivt anpassa fondens risknivå enligt marknadsläget.

Fondens jämförelseindex är S&P Gb Water USD NTR. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på aktiemarknaden i utvecklade länder och i tillväxtländer.

Hållbara investeringar: Fonden placerar sina tillgångar i företag som verkar inom vattensektorn och av vilkas affärsrörelse en betydande del hör ihop med att trygga tillgången på rent vatten också i framtiden. Till fonden väljs i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik och flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen. Portföljbolagen analyseras med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata. Som hållbara placeringar ses sådana bolag vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen.

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat.  Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonden inte i bolag som huvudsakligen bedriver produktion av okonventionell olja eller naturgas eller av andra fossila bränslen (om omsättningen är 50 % eller mer).

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för bedömning av god förvaltningssed: Analys av portföljbolagets förvaltningssed är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av en god förvaltningssed är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av förvaltningsseden beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av god förvaltningssed använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för god förvaltningssed som har angivna minimigränser.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen
Jämförelseindex
S&P Gb Water USD NTR
Begynnelsedag
14.11.2012
ISIN
FI4000048442
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
301 Meur
Andelens värde (13.06.)
324,95 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (13.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Rent Vatten A −1,85 % +3,30 % +18,64 % +25,01 % +10,30 % +12,00 %
Jämförelseindex −2,63 % +6,17 % +10,34 % +12,13 % +7,26 % +11,97 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Rent Vatten A +32,94 % +5,16 % +37,89 % −18,01 % +16,70 % +15,85 %
Jämförelseindex +36,32 % +6,53 % +41,83 % −16,33 % +10,93 % +10,03 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Rent Vatten A 12,23 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.