Ihminen pesee käsiä luonnossa

OP-Rent Vatten

Placera i tillgången på rent vatten

OP-Rent Vatten placerar i företag som tryggar en tillräcklig tillgång på rent vatten i framtiden

Mängden drickbart vatten minskar hela tiden till följd av föroreningar, att grundvattnet minskar och klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enligt FN:s och Världsbankens uppskattning bor det 2,5 miljarder människor inom områden som lider brist på rent vatten och fram till 2050 lider rent av hälften av hela världens befolkning av vattenbrist. Förutom hushållen behövs det vatten inom många branscher såsom livsmedelsproduktionen och läkemedelsindustrin. Lösningen på vattenproblemen finns att söka i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion.

OP-Rent Vatten placerar sina tillgångar i företag som verkar inom vattenbranschen och av vilkas affärsrörelse en betydande del hör ihop med att trygga tillgången på rent vatten också i framtiden. Till fonden väljs i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik och flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen. Företagen som utgör placeringsobjekt har ett bättre utgångsläge än andra då priset på rent vatten stiger och efterfrågan på vattenexpertis ökar.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Rent Vatten?

 • Du placerar i företag som bidrar till att lösa det globala vattenproblemet.
 • Genom att placera i fonden allokerar du finansiering till företag vilkas produkter främjar tillgången på rent vatten.
 • Fonden ger möjlighet till global spridning samt att beakta tillväxt- och värdeföretag. Den lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning

Fonden OP-Rent Vatten rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om nio år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Rent Vatten utan kostnader.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Man kan inte leva utan vatten och vatten går inte att ersätta. Trots att vatten i sig inte är en icke förnyelsebar naturtillgång, kan människorna endast utnyttja mindre än en procent av världens vattentillgångar. Mängden drickbart vatten minskar också hela tiden till följd av föroreningar, av att grundvattnet minskar och av klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enbart i Förenta staterna har behovet av rent vatten tredubblats på 30 år, trots att befolkningen endast har ökat med hälften. I Kina lider redan en tredjedel av städerna av brist på rent vatten och den kraftiga tillväxten förvärrar vattenbristen. Vattnet är en utmaning överallt. Iståndsättningen av den förfallna infrastrukturen i de utvecklande länderna till dagens krav slukar pengar. I tillväxtekonomierna riktas investeringarna till att bygga upp en fungerande vattenförsörjning samt till att dämpa föroreningarna. Man kommer att vara tvungen att investera enorma belopp i vattenförsörjningen redan under de allra närmaste åren.

Lösningen på vattenproblemen döljer sig i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion. Företag som lyckas effektivisera tillgången på och distributionen av rent vatten har ett försprång. Ekvationen är klar för placeraren. Priset på rent vatten stiger. Efterfrågan på vattenexpertis ökar. Vattenproblemens globala karaktär erbjuder den som placerar i rent vatten en naturlig möjlighet att sprida portföljen geografiskt och den mångfasetterade företagsstrukturen i branschen gör det möjligt att beakta såväl tillväxt- som värdebolag.

OP-Rent Vatten är avsett för ansvarsfulla placerare som strävar efter avkastning på sina pengar och som samtidigt vill främja lösningen av problemet med tillgången på rent vatten. Eftersom fonden placerar sina tillgångar på aktiemarknaden, kan fondens värde fluktuera avsevärt enligt marknadsläget. Då man placerar enligt vattentemat kan värdeutvecklingen hos aktierna avvika avsevärt från den allmänna värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Till den del fonden placerar i aktier utanför euroområdet omfattas fonden också av en valutarisk. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Maailman osakemarkkinat nousivat reippaasti heinäkuussa ja jatkoivat siten edelliskuun lopun Brexitin jälkeistä rallia. Talousindikaattorit ovat olleet positiivisia laajalla rintamalla, erityisesti Yhdysvalloissa. Toisen vuosineljänneksen tuloskausi on Euroopassa ja Yhdysvalloissa sujunut hieman odotuksia paremmin, mutta tuloskasvu on edelleen negatiivista edellisvuoden vertailukohtaan nähden. Useiden keskuspankkien elvyttävä politiikka on jatkunut ja omalta osaltaan tukenut osakekursseja.

Rahasto nousi kuun aikana 1,4%.

Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat: Pentair, Xylem ja Geberit.

Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat: Coway, Arcadis ja Pure Technologies.

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på aktiemarknaden i utvecklade länder och i tillväxtländer.

Fondens tillgångar placeras i aktier i företag som drivs med vattenkraft och följer principerna för hållbar utveckling. Det här avser i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik samt sådana flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen.

Inom vattenbranschen som helhet finns ett mångsidigt urval av både tillväxt- och värdeföretag och fonden strävar efter att med hjälp av sektorviktningar aktivt anpassa fondens risknivå enligt marknadsläget.

Fondens jämförelseindex är S&P Gb Water USD NTR. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Kristiina Vares-Wartiovaara
Jämförelseindex
S&P Gb Water USD NTR
Begynnelsedag
14.11.2012
ISIN
FI4000048442
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
131 Meur
Andelens värde (04.03.)
216,19 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Rent Vatten A −0,06 % +7,05 % +14,49 % +12,33 % +11,86 % +9,62 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Rent Vatten A +12,92 % +7,89 % −10,77 % +32,94 % +5,16 % +1,69 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Rent Vatten A 28,17 % 0,46 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.