Ihminen pesee käsiä luonnossa

OP-Rent Vatten

Placera i tillgången på rent vatten
1

Det globala behovet att effektivisera användningen av vatten ökar fondens avkastningsmöjligheter

De företag som valts till fonden gynnas då satsningarna på tillgången av rent vatten ökar i och med att vattenreserverna minskar och efterfrågan på vatten ökar.

2

Genom att placera bidrar du till lösningen av vattenkrisen

Genom att placera i fonden allokerar du finansiering till företag vilkas produkter förbättrar tillgången på och distributionen av rent vatten.

3

Global spridning och avkastning på aktiemarknaden genom ansvarsfull placering

OP-Rent Vatten lämpar sig för kunder som vill placera globalt på aktiemarknaderna i både utvecklade länder och tillväxtländer och som vill välja tillväxt- och värdeföretag till sin portfölj.

OP-Rent Vatten placerar i företag som tryggar en tillräcklig tillgång på rent vatten i framtiden

Mängden drickbart vatten minskar hela tiden till följd av föroreningar, att grundvattnet minskar och klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enligt FN:s och Världsbankens uppskattning bor det 2,5 miljarder människor inom områden som lider brist på rent vatten och fram till 2050 lider rent av hälften av hela världens befolkning av vattenbrist. Förutom hushållen behövs det vatten inom många branscher såsom livsmedelsproduktionen och läkemedelsindustrin. Lösningen på vattenproblemen finns att söka i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion.

OP-Rent Vatten placerar sina tillgångar i företag som verkar inom vattenbranschen och av vilkas affärsrörelse en betydande del hör ihop med att trygga tillgången på rent vatten också i framtiden. Till fonden väljs i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik och flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen. Företagen som utgör placeringsobjekt har ett bättre utgångsläge än andra då priset på rent vatten stiger och efterfrågan på vattenexpertis ökar.

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Rent Vatten?

  • Du placerar i företag som bidrar till att lösa det globala vattenproblemet.
  • Genom att placera i fonden allokerar du finansiering till företag vilkas produkter främjar tillgången på rent vatten.
  • Fonden ger möjlighet till global spridning samt att beakta tillväxt- och värdeföretag. Den lämpar sig för placerare som är ute efter god avkastning

Fonden OP-Rent Vatten rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sina andelar tidigast om nio år. Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Rent Vatten utan kostnader.

OP-Rent Vatten

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Man kan inte leva utan vatten och vatten går inte att ersätta. Trots att vatten i sig inte är en icke förnyelsebar naturtillgång, kan människorna endast utnyttja mindre än en procent av världens vattentillgångar. Mängden drickbart vatten minskar också hela tiden till följd av föroreningar, av att grundvattnet minskar och av klimatförändringen. Samtidigt får befolkningstillväxten och den stigande levnadsstandarden vattenkonsumtionen att öka överallt. Enbart i Förenta staterna har behovet av rent vatten tredubblats på 30 år, trots att befolkningen endast har ökat med hälften. I Kina lider redan en tredjedel av städerna av brist på rent vatten och den kraftiga tillväxten förvärrar vattenbristen. Vattnet är en utmaning överallt. Iståndsättningen av den förfallna infrastrukturen i de utvecklande länderna till dagens krav slukar pengar. I tillväxtekonomierna riktas investeringarna till att bygga upp en fungerande vattenförsörjning samt till att dämpa föroreningarna. Man kommer att vara tvungen att investera enorma belopp i vattenförsörjningen redan under de allra närmaste åren.

Lösningen på vattenproblemen döljer sig i innovationer inom konsumtion, distribution, rening och produktion. Företag som lyckas effektivisera tillgången på och distributionen av rent vatten har ett försprång. Ekvationen är klar för placeraren. Priset på rent vatten stiger. Efterfrågan på vattenexpertis ökar. Vattenproblemens globala karaktär erbjuder den som placerar i rent vatten en naturlig möjlighet att sprida portföljen geografiskt och den mångfasetterade företagsstrukturen i branschen gör det möjligt att beakta såväl tillväxt- som värdebolag.

OP-Rent Vatten är avsett för ansvarsfulla placerare som strävar efter avkastning på sina pengar och som samtidigt vill främja lösningen av problemet med tillgången på rent vatten. Eftersom fonden placerar sina tillgångar på aktiemarknaden, kan fondens värde fluktuera avsevärt enligt marknadsläget. Då man placerar enligt vattentemat kan värdeutvecklingen hos aktierna avvika avsevärt från den allmänna värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Till den del fonden placerar i aktier utanför euroområdet omfattas fonden också av en valutarisk. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Maailman osakemarkkinat nousivat reippaasti heinäkuussa ja jatkoivat siten edelliskuun lopun Brexitin jälkeistä rallia. Talousindikaattorit ovat olleet positiivisia laajalla rintamalla, erityisesti Yhdysvalloissa. Toisen vuosineljänneksen tuloskausi on Euroopassa ja Yhdysvalloissa sujunut hieman odotuksia paremmin, mutta tuloskasvu on edelleen negatiivista edellisvuoden vertailukohtaan nähden. Useiden keskuspankkien elvyttävä politiikka on jatkunut ja omalta osaltaan tukenut osakekursseja.

Rahasto nousi kuun aikana 1,4%.

Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat: Pentair, Xylem ja Geberit.

Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat: Coway, Arcadis ja Pure Technologies.

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på aktiemarknaden i utvecklade länder och i tillväxtländer.

Fondens tillgångar placeras i aktier i företag som drivs med vattenkraft och följer principerna för hållbar utveckling. Det här avser i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik samt sådana flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen.

Inom vattenbranschen som helhet finns ett mångsidigt urval av både tillväxt- och värdeföretag och fonden strävar efter att med hjälp av sektorviktningar aktivt anpassa fondens risknivå enligt marknadsläget.

Fondens jämförelseindex är S&P Gb Water USD NTR. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Juha Asikainen, Joonas Hämäläinen
Jämförelseindex
S&P Gb Water USD NTR
Begynnelsedag
14.11.2012
ISIN
FI4000048442
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
82 Meur
Andelens värde (04.06.)
187,66 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (04.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Rent Vatten A +7,70 % -7,69 % -4,71 % +4,46 % +3,46 % +3,63 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Rent Vatten A -3,06 % +12,92 % +7,89 % -10,77 % +32,94 % -7,17 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Rent Vatten A 26,56 % 0,18
Jämförelseindex - -

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.