Meddelandet Kostnadernas inverkan på placeringens avkastning

I meddelandet Kostnadernas inverkan på placeringens avkastning redogörs genom exempel, med beaktande av placeringens riskklassificering, för placeringsprodukternas och handelstjänsternas kostnader och provisioner och hur de inverkar på placeringens avkastning. Meddelandet ger dig en omfattande och transparent bild av kostnadsstrukturen för OPs placeringsprodukter. Meddelandet är del av servicetariffen och det kompletterar bankens övriga information om produkternas och tjänsternas kostnader, provisioner som debiteras samt försäljningsprovisioner som betalas till tredjeman.

De senaste versionerna av meddelandena finns att få via den här sidan.

De detaljerade produktspecifika kostnaderna finns i faktabladet för respektive produkt eller i servicetariffen, vilka ska läsas innan du fattar placeringsbeslut.