Risker och försäkringar i planerings- och konsultbranschen – bekanta dig med försäkringar för din bransch genom exempel

En företagare i planerings- eller konsultbranschen kan ha svårt att skapa sig en bild av vilka försäkringar företaget behöver ha och hur de tillämpas i olika situationer. På den här sidan finner du de försäkringar som hör till branschen och exempel på skadesituationer.

 

Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet 

Konsulter arbetar ofta med många kundföretag. Planering kräver särskild omsorg och noggrannhet eftersom ett fel i planen kan förorsaka skada till beställaren eller en utomstående part. Det lönar sig för ett planeringsföretag att överväga att teckna en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet. 

Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersätter skador som planeringsfel som konsulten begått förorsakar. De här kan vara person-, föremåls- och förmögenhetsskador som försäkringstagaren enligt det avtal hen ingått är ersättningsskyldig för. Ersättningsansvaret kan basera sig exempelvis på fel, brist eller försummelse i planerna, forskningsresultaten och mätresultaten.  

Exempel: Planering av elarbetena vid en renovering 

Vid renoveringen av en kyrka svarade försäkringstagaren för planeringen av elarbetena. I avtalet mellan försäkringstagaren och församlingen tillämpades allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet (KSE). Då renoveringen verkställdes konstaterades att elplaneraren hade utfört grundförberedelserna bristfälligt och att planen var felaktig.  

På grund av den bristfälliga elplaneringen förorsakades församlingen tilläggskostnader för extra el- och byggarbeten. Den största enskilda kostnaden var planeringen av huvudbyggnaden och den nya lokal som byggts. I avtalet mellan försäkringstagaren och församlingen hade man inte separat avtalat om någon övre gräns för konsultens skadeståndsansvar. Därmed var den övre gränsen för skadeståndsansvaret enligt KSE-villkoren beloppet av konsultens totala arvode.  

Storleken på skadan var mindre än konsultens arvode, sålunda var försäkringstagarens ansvar gentemot församlingen hela skadebeloppet. De kostnader skadan förorsakade ersattes ur ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet, med avdrag för självrisken. 

Exempel: Konstruktionsplan för ett nybygge 

En byggnadsplanerare gjorde konstruktionsplanerna för ett nybygge. På planeringsavtalet tillämpades inte de allmänna avtalsvillkoren KSE, och inte heller i övrigt hade man avtalat något om en övre gräns för byggnadsplanerarens skadeståndsansvar.  

I ett planeringsuppdrag ingick planeringen av en maskinverkstad där gallerkonstruktionen i ytterväggarna i byggnadens vindsbjälklag blev för lång. Man blev tvungen att förkorta en stor del av korsverket på byggplatsen och en del på maskinverkstaden innan korsverket transporterades till byggplatsen. Reparationsåtgärderna och de kostnader som uppstod hos beställaren förorsakade en skada på över 10 000 euro. Storleken på planeringsbeloppet var 8 500 euro.  

Trots att planeraren och beställaren inte hade tillämpat avtalsvillkoren i KSE, betalades försäkringsersättningen till den del som konsulten skulle ha varit ansvarig enligt avtalsvillkoren (dvs. till den övre gräns som överenskommits i avtalet eller om denna bestämmelse saknas, upp till arvodesbeloppet). Utgående från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersattes 8 500 euro.  

Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet i IT-företag 

En lämplig försäkring för ett företag inom datateknikbranschen är en försäkring för konsultverksamhet i IT-företag. Försäkringen ersätter skador som beror på fel som gjorts i anslutning till konsultering av datateknik eller övrig experttjänst.  

Med en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet i IT-företag täcker man person-, föremåls- och förmögenhetsskador som förorsakats till annan part. Ersättningsansvaret kan basera sig på till exempel ett fel, en brist eller en försummelse i planer, kalkyler, utredningar, råd, instruktioner eller motsvarande experttjänster. 

Exempel: Operativsystemet kraschar och data går förlorad 

A levererade en programvaruapplikation till sin kund B och erbjöd dem underhålls- och övervakningsarbete för databasen. B:s produktionsmiljö kraschade. Enligt en expert förorsakades detta av ett fel i B:s operativsystem.  

A hade före händelsen gjort separata arbeten för B, varvid hen hade stängt av säkerhetskopieringen. Efter att B:s system hade kraschat föranledde det här att man inte kunde återställa uppgifterna i programmet för de två senaste dygnen. Enligt A borde de ha meddelat kunden att säkerhetskopieringen stängs av, men av någon orsak hade de inte gjort det.  

B ansåg att A var ersättningsansvarig för de extra kostnader som situationen förorsakat dem, för övertidsarbete och avbrott i verksamheten. B krävde av A ersättning för ovan nämnda kostnader och för sina utrednings- och advokatkostnader i ärendet. A förnekade sitt ansvar och ansåg att skyldigheterna enligt hens avtal inte omfattade underhålls- och servicetjänster för B:s program och servrar i den utsträckning som B hade framfört. På serviceavtalet tillämpades de allmänna avtalsvillkoren IT2010. Dessutom fanns det ett licensavtal mellan A och B om en programapplikation.  

B ansåg att A utifrån det separata avtalet ansvarade för skadan i större utsträckning än vad A:s ansvar för skadan var enbart enligt de allmänna villkoren IT2010. Genom förhandlingar nåddes enighet i ärendet och vi ersatte den avtalade delen av skadan med avdrag för självrisken. 

Exempel: Fel i kassasystemet 

A levererade ett kassasystem till B. I systemet fanns ett fel som gjorde att en del av produkterna som avlästes i kassan inte debiterades. På grund av felet drabbades B av ekonomisk skada i form av pris som inte debiterades. Vi betalade ersättning för skadan med avdrag för självrisken.  

Ansvarsförsäkring för övervakare av byggarbeten

För övervakare av byggarbeten finns en egen skräddarsydd försäkring. Ansvarsförsäkring för övervakare av byggarbeten ersätter skador i anslutning till teknisk övervakning inom byggbranschen. Ur försäkringen ersätts skador som beror på fel i övervakningen av byggarbetet.  

Exempel: Övervakning av balkongrenoveringen i ett bostadsbolag 

Övervakaren av ett byggarbete hade övervakat en balkongrenovering i ett bostadsbolag och godkänt entreprenörens arbete i sin helhet som mottagen. Beställaren hade betalat entreprenören de sista betalningsposterna för entreprenaden. Entreprenören försattes i konkurs innan den hade åtgärdat alla fel och brister som en entreprenör ska åtgärda. Övervakaren hade begått ett fel vid mottagningen av entreprenörens arbete. På grund av övervakarens fel led bostadsbolaget ekonomiska förluster i form av kostnader för reparation av fel i entreprenaden.  

Vi ersatte skadan ur övervakarens ansvarsförsäkring avdraget med självrisken. 

Exempel: Övervakning av installationen av avloppsrör

A var byggövervakare vid ett nybyggnadsprojekt. Entreprenören hade installerat avloppsrören i strid med ritningarna och anvisningarna. Skadan uppdagades i samband med användningen av rören och reparationen av felet förorsakade beställaren en skada i form av installationskostnader och andra reparationskostnader då man var tvungen att installera avloppsrören på nytt. Beställaren ansökte om ersättning av både den som gjort den felaktiga installationen och av övervakaren.  

Skadan ersattes ur entreprenörens ansvarsförsäkring. Skadan ersattes inte ur övervakarens ansvarsförsäkring, eftersom den felaktiga installationen ersattes ur entreprenörens ansvarsförsäkring. 

Cyberförsäkring

Konsulterna behöver på grund av sina arbetsuppgifter hantera sina kunders konfidentiella uppgifter. Vid ett eventuellt dataintrång riskeras förutom det egna företagets uppgifter även kundföretagens konfidentiella uppgifter, så som kunduppgifter. Till exempel för IT-konsulter beror ett lyckat arbete till stor del på framgångsrik användning av olika programvaror och teknologier.    

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som förorsakats av avbrott i affärsrörelsen, som kan uppkomma exempelvis av dataintrång, datavirus, blockeringsattacker eller skadliga program. Dessutom ingår i ersättningsområdet utredning av orsaker till datainbrott samt kostnader för att återskapa data och program. Försäkringen täcker också vid ett ersättningsgillt skadefall anlitande av en kommunikationsbyrå ifall det finns hot om anseenderisk och kostnader som förorsakas av informationsskyldighet till kunden enligt EU:s dataskyddsförordning.  

Cyberförsäkringen ersätter också ekonomiska skador som förorsakats en annan person till följd av dataskyddskränkning, som inte har något samband med person- eller sakskador. I samband med dataintrång är ofta av annan part ägda data eller system i fara. Sådan data är till exempel kunduppgifter, som kan förloras eller hamna i fel händer.  

Exempel: Phishing med hjälp av en reklam

En anställd klickade på ett reklammeddelande, som i verkligheten var ett phishingmeddelande. Klickningen installerade i datanätet ett s.k. Cryptolocker-program, som låste över 72 000 filer. Försäkringstagaren förorsakades kostnader av att avlägsna det skadliga programmet och återskapa filerna.  

De här kostnaderna ersattes ur cyberförsäkringen. 

Exempel: Blockeringsattack mot datasystem

Mot ett företags datasystem gjordes en omfattande blockeringsattack, som nästan stoppade affärsverksamheten i flera dagar. Tack vare de experttjänster som ingår i försäkringen stoppades blockeringsattacken och ur försäkringen ersattes den förlust som förorsakats av avbrottet i affärsrörelsen.  

Avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga

I konsultbranschen spelar de anställda och deras know-how en stor roll i företagets framgång. Företagsverksamhetens kontinuitet kan vara hotad ifall en av dess nyckelpersoner blir arbetsoförmögen till följd av insjuknande eller ett olycksfall. I en sådan situation kan det vara utmanande eller till och med omöjligt att finna en vikarie, särskilt ifall konsulterandet bygger på en långvarig kundrelation. 

Å andra sidan, även om det inte skulle vara ett problem att hitta en vikarie, kan det vålla stora extrakostnader att anställa en sådan, till exempel för ett litet företag som inte alltid har råd med sådant. 

Med en avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga förbereder man sig på de situationer då företagets verksamhet måste avbrytas till följd av att en nyckelperson insjuknar eller blir arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter kostnaderna som orsakas till företaget av täckningsbidragsförlust och för att anställa en ny ersättare. 

Sjukkostnads- och FöPL-försäkring

Förutom företagsverksamhetens kontinuitet lönar det sig att fundera på den egna och de anställdas hälsa. De flesta konsulter tillbringar mycket tid med kontorsarbete och då sitter de ofta länge i samma ställning utan att fästa uppmärksamhet vid sin hållning. Att sitta i en dålig ställning kan förr eller senare leda till sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, som bland anställda var den allmännaste orsaken att inleda en sjukdagpenningsperiod 2020.

Då arbetet är hektiskt och kundföretagen många kan psyket förr eller senare börja visa symptom. Trots att flest dagpenningsperioder 2020 inleddes på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, var störningar i den mentala hälsan den vanligaste orsaken till att få sjukdagpenningsdagar ersatta. (Källa: Fpa)

Vid insjuknande kan en konsultföretagare ansöka om dagpenningsförmån från Fpa. Då hen har en FöPL-försäkring kan hen få den redan efter en sjukdag. Dagpenningens belopp beror på FöPL-arbetsinkomstens belopp. Dessutom kan företagaren inom konsultbranschen trygga både sin egen och sina anställdas hälsa med en sjukkostnadsförsäkring, som täcker behandlings- och undersökningskostnader för olycksfall. 

Företagare inom konsultbranschen – begär pris med en offertförfrågan

Oavsett om du är en ny eller lite mer erfaren företagare inom konsultbranschen är vi alltid beredda att hjälpa till med att kartlägga försäkringsbehoven och att välja lämpliga försäkringar. Kontakta oss genom offertförfrågan nedan så hjälper våra experter dig finna de lämpligaste försäkringarna för ditt företag inom konsultbranschen. 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.