” ”

Försäkringar för lantbruksproduktion

Skyddar heltäckande egendom och verksamhet.

Omfattande paketförsäkring för ditt lantbruk

Med försäkringen för lantbruksproduktion skyddar du på ett heltäckande sätt egendom och verksamhet. Försäkringen lämpas sig också för att försäkra binäringar på lantbruket.

Du kan efter ditt behov försäkra

  • egendom (t.ex. produktionsbyggnader, produkter och förnödenheter, maskiner och inventarier, motordrivna maskiner, produktionsdjur, pälsfarmsegendom)
  • lantbrukets ekonomi med ansvars- och rättsskyddsförsäkringar i händelse av skadeståndsskyldighet
  • dina förvärvsinkomster, om ett avbrott på lantbruket förorsakar merkostnader.

Försäkrande av egendom

Sakförsäkringen utgör en grunddel i Försäkring för lantbruksproduktion. Försäkringsobjekt kan vara lös eller fast egendom och djur. Med den försäkrar du efter dina behov exempelvis byggnader på lantbruket, produkter, förnödenheter, maskiner och inventarier.

Sakförsäkringen ger ett omfattande skydd för egendomen på ditt lantbruk. Den omfattar de flesta och vanligaste fenomenen som kan äventyra produktionen, såsom brand, explosion, elektriskt fenomen, blixtnedslag, stöld, skadegörelse, läckage och storm.

Det omfattande försäkringsskyddet täcker också andra plötsliga och oförutsedda skador. Sådana kan vara exempelvis lösöre, maskiner och anordningar som går sönder eller tvättvatten som hamnar bland mjölken till följd av ett fel i utrustningen eller fel användning.

Försäkringen omfattar merkostnader

Betydande merkostnader kan uppstå om verksamheten på ditt lantbruk måste hållas i gång med tillfälliga lösningar efter det att en skada drabbat egendomen. Kostnader kan uppstå exempelvis för att hyra en byggnad eller för att anlita en maskinentreprenör, då skadan förhindrar användning av den egna byggnaden eller den egna maskinen. Också de här merkostnaderna ersätts ur sakförsäkringen.

Miljöskador

Sakförsäkringen ersätter miljöskador, om de är en följd av en ersättningsgill sakskada, såsom en oljecistern som gått sönder. Vid miljöskador på mark ersätts kostnader för att undersöka, rengöra och byta ut mark upp till ett visst ersättningsbelopp

Försäkrandet av produktionsdjur

Katastrofförsäkringen för produktionsdjur ersätter allvarliga förluster som drabbar djur. Försäkrade kan vara nötboskap, svin, får, getter och fjäderfän.

Skadan kan ha förorsakats av sjukdom, olycksfall, försvinnande, stöld eller skadegörelse. Ersättningsgrunden är djurets verkliga värde. I ersättningarna ingår en självrisk, som avtalas skadespecifikt i försäkringsavtalet.

Fordon, arbetsmaskiner och skogar

Finns det på ditt lantbruk fordon eller traktorer, skördetröskor och andra arbetsmaskiner, som ska försäkras? Äger du skog? Följande tillgångsposter borde skyddas med separata försäkringar.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

I det ansvarsförsäkringspaket som ingår i lantbruksförsäkringen finns en förnuftig lösning i händelse av olika ansvarsskador. Vi utreder på den försäkrades vägnar ersättningsskyldigheten vid ansvarsskador, och om ersättningsansvaret utreds i domstol, ersätter försäkringen också rättegångskostnaderna.

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som drabbar utomstående, för vilka den försäkrade personen är ersättningsansvarig. Skadan kan ha förorsakats av verksamhet som utförts av den försäkrade själv, en familjemedlem, en arbetstagare eller en praktikant.

Produktansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskador som förorsakats av en produkt som lantbruket producerat eller överlåtit och för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig. Sådana skador kan vara exempelvis matförgiftning eller den skada som en förstörd produkt förorsakat köparens lager.

Avbrottsförsäkring

Om verksamheten avbryts för en längre tid kan det äventyra lantbruksföretagets ekonomi och till och med dess framtid. Det lönar sig att med en avbrottsförsäkring gardera sig mot ett avbrott i verksamheten. Den ersätter inkomstbortfall vid skador som omfattas av sakförsäkringen, såsom brand i produktionsbyggnad eller skador som drabbar djur.

Försäkra också dig själv!

Har du funderat på hur verksamheten på ditt lantbruk löper om du insjuknar? Har du redan företagshälsovård och har man på din gård kartlagt arbetsförhållandena? Säkerställ kontinuiteten i lantbruksverksamheten och kartlägg personriskerna på ditt lantbruk. Du är den viktigaste resursen i din företagsverksamhet och det är viktigt att du sköter om ditt välbefinnande. Ofta kommer hälsoproblem överraskande, men med en professionell vård tillfrisknar du snabbt och kan återgå till arbetet.

Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
Nainen on huoleton ja juo kahvia, terveysturva.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

Försäkring för lantbruksproduktion är avsedd för lantbruk med aktiv verksamhet. Det är klokt att kolla försäkringarna årligen och alltid då det sker ändringar. Investeringar, ändringar i produktionsinriktningen och nya binäringar inverkar på försäkringsbehovet.

Lantbrukets bolagsform har inte någon betydelse när en försäkring beviljas. Försäkringen kan tecknas såväl för ett lantbruk som ägs av en privatperson som en juridisk person (t.ex. dödsbo) och där man på heltid eller deltid idkar traditionellt lantbruk eller specialproduktion.

Om jag dessutom idkar annan näringsverksamhet?

Annan näringsverksamhet på hel- eller deltid kan då det är möjligt försäkras med Försäkring för lantbruksproduktion eller alternativt med en företagsförsäkring. Kontakta oss, så hjälper våra experter dig att välja den mest lämpliga och mest omfattande försäkringshelheten.

På premien inverkar självrisken och riskhanteringskulturen på ditt lantbruk.

Självriskerna i försäkringarna ska alltid stå i proportion till företagets riskhanteringsförmåga. Därför ska du se till att självriskerna står i rätt proportion i till riskerna på ditt lantbruk.

Riskhantering ger bättre säkerhet och funktionssäkerhet på ditt lantbruk. Varje lantbruk borde utföra en kartläggning av riskerna, som skapar en grund för det dagliga riskhanteringsarbetet och också för försäkringslösningarna.

I allmän riskhanteringskultur ingår

  • brandskydd (automatiskt system för släckning eller brandlarm)
  • system med rökventilation
  • förbättrat inbrottsskydd
  • brottslarmsystem
  • läckagedetektorer
  • kontroll och underhåll av rörledningar
  • regelbunden kontroll och underhåll av maskiner och anordningar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.