Kuvassa isä ja poika seisovat pellolla tutkimassa viljaa.

Lagstadgad pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, LFöPL-försäkring

Lantbruksföretagare som är LFöPL-försäkrade får automatiskt också olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, OFLA-försäkringen. Dessutom är det lönt att försäkra dig om att du utöver försäkringarna LFöPL och OFLA har ett tillräckligt frivilligt personförsäkringsskydd för riskerna.

LFöPL-försäkringen är grunden för pensionsskyddet

LFöPL-försäkringen, som sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, är grunden för arbetspensionsförsäkringen för odlare, skogsägare, fiskare och renskötare. 

Tilläggsskydd med liv- och sjukkostnadsförsäkringar

Med en livförsäkring tryggar företagaren sina närståendes ekonomi, om det värsta skulle hända. Hälsoskydd-försäkringen åter påskyndar tillgången till vård och återgången till arbetet. 

Finansiellt stöd för avbrott

Med en avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga kan lantbruksföretagaren ersätta kostnader för anställning av vikarier under perioder av arbetsoförmåga.

Vad omfattar LFöPL-försäkringen?

LFöPL-pensionsförsäkringen utgör grunden för lantbruksföretagarens pensionsskydd och skydd i händelse av sjukdom och olycksfall. LFöPL-försäkringen, som beviljas i enlighet med pensionslagen för lantbruksföretagare, sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. 

LFöPL-försäkringen gäller odlare, skogsägare, fiskare och renskötare samt personer som får stipendier inom vetenskap och konst. Dessutom får familjemedlemmar som deltar i arbetet på gården försäkring från LPA.
Pensionsförsäkringen för lantbrukare tryggar utkomsten i händelse av ålderdom, arbetslöshet, arbetsoförmåga och partiell arbetsoförmåga. 

En LFöPL-försäkrad lantbruksföretagare eller stipendiat kan då hen insjuknar få LFöPL-dagpenning för karenstiden för sjukdagpenning. Dessutom ger LFöPL-försäkringen företagarens familj trygghet, om företagaren avlider.

I LFöPL-försäkringen intjänas arbetspension på samma sätt som andra arbetspensioner. LFöPL, pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare, ökar den försäkrades totala pensionsskydd också då hen utför annat arbete som företagare eller anställd.

Är LFöPL-försäkringen obligatorisk?

För de flesta lantbruksföretagarna är LFöPL-försäkringen obligatorisk. 

LFöPL-försäkringen är obligatorisk, om du är 18–67 år gammal, och du förfogar över totalt minst fem LFöPL-hektar åker, trädgård och skog. Dessutom ska verksamheten på din gård vara beskattad som lantbruk och verksamheten pågå minst fyra månader. Din årliga LFöPL-inkomst ska vara minst 4 131 euro (2022).

LFöPL-försäkringen är obligatorisk också om du idkar lantbruk som delägare i ett dödsbo eller en sammanslutning och de ovan nämnda kriterierna uppfylls. 

Om du inte omfattas av den obligatoriska LFöPL-försäkringen, kan du ta en frivillig LFöPL-försäkring. Du kan ta en frivillig LFöPL-försäkring, om förutsättningarna för den obligatoriska LFöPL-försäkringen inte uppfylls. 
I hurdana situationer borde lantbruksföretagare teckna pensionsförsäkring för företagare, FöPL? Det är inte alltid fråga om vilja, och heller inte alltid om antingen eller, utan bägge kan komma i fråga, säger Sirpa Arffman, expert på personrisker vid Pohjola Försäkring.


– Lantbruksföretagarens arbetsinkomst bestäms utgående från arbetsinkomsten i enlighet med inkomstskattelagen för gårdsbruk i fråga om exempelvis lantbruksarbete, skogsarbete och sådana anknytande näringsgrenar som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Dessa arbeten omfattas av LFöPL-försäkringen.
Om lantbruket drivs i bolagsform, påverkar ägarandelen och ställningen i bolaget personförsäkringen. En ägare i ledande ställning som arbetar på gården kan, då vissa kriterier uppfylls, försäkras med LFöPL-försäkringen. 

– Om en lantbruksföretagare dessutom bedriver binäringar som omfattas av näringsskattelagen, måste hen för dessas del försäkra sig med en FöPL-försäkring. På ett lantbruk kan man endast bedriva näringsverksamhet som omfattas av näringsskattelagen, varvid företagaren försäkras med en FöPL-försäkring.

Hur bestäms LFöPL-arbetsinkomsten?

LFöPL-försäkringen grundar sig på LFöPL-arbetsinkomsten. Då lantbruksföretagare försäkras, uppskattas din LFöPL-arbetsinkomst så, att den motsvarar värdet av din arbetsinsats i företaget. Den är alltså inte detsamma som ditt företags resultat, utan en uppskattning av värdet av ditt arbete.

Storleken av lantbruksföretagarens pension och ersättningarnas storlek bestäms utgående från din LFöPL-arbetsinkomst. Arbetsinkomsten påverkar till exempel förmånerna som FPA betalar och dina försäkringspremier. 

Arbetsinkomsten på gården beräknas lantgårdsvis utgående från den odlade åkerarealen (arbetsinkomsten av lantbruk), skogens areal (arbetsinkomsten av skog) samt av den anknytande verksamheten på gården. Anknytande verksamhet är exempelvis maskinarbeten, biodling, vedsågning, växthusodling, lantgårdsturism och försäljning av brännved. Därför påverkar bl.a. gårdens storlek i hektar lantbruksföretagarens pensionsavgifter. 

Beloppet av din personliga LFöPL-arbetsinkomst beräknas utgående från hela arbetsinkomsten på gården. Om det finns flera företagare på gården, fördelas arbetsinkomsten mellan dessa enligt företagarnas arbetsinsatser. 

Läs om hur LFöPL-arbetsinkomsten bestäms och beräkna din arbetsinkomst med kalkylatorn på LPA:s webbplats.

Livförsäkringen hjälper närstående till företagaren att klara ekonomin

LFöPL-försäkringen är inte den enda viktiga försäkringen för lantbruksföretagare. LFöPL-försäkringen för lantbruksföretagare täcker bara en del av företagarens risker.

För att täcka alla risker i verksamheten är det lönt att komplettera försäkringsskyddet med frivilliga försäkringar. 

Livförsäkringen är en av de populäraste frivilliga försäkringarna för lantbruksföretagare.

Livförsäkringen hjälper närstående till företagaren att klara ekonomin, om det värsta skulle hända. Livförsäkringen hjälper de närstående att betala företagets skulder. Livförsäkringen ska helst täcka företagets skulder och en årslön till företagaren. 

Sjukkostnadsförsäkring hjälper vid vård och återgång till arbetet

Också företagare kan insjukna. Det är viktigt att en företagare som blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall snabbt får god vård och återgår till arbetet. 

Ur den lagstadgade OFLA-försäkringen ersätts kostnader för vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Olycksfallsförsäkringen OFLA är automatiskt i kraft tillsammans med LFöPL-försäkringen. OFLA-försäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar som inträffat under arbetet som lantbruksföretagare. Den ersätter dock inte sjukdomar. Därför lönar det sig att trygga ditt liv i händelse av olika situationer med en sjukkostnadsförsäkring. 

Genom att teckna Pohjola Försäkrings Hälsoskydd-försäkring får du snabbt vård, exempelvis direkt på en allmänpraktiserande läkares eller specialläkares mottagning. Dessutom får du hjälp av Pohjolas Hälsomästare, som bedömer dina symptom och vid behov hänvisar dig till vård.

Avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga

Lantbruksföretagarens arbeten är ofta bundna till säsonger. Om företagaren blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall mitt under högsäsongen, kan det innebära betydande svårigheter för verksamheten på gården. 

Med avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga kan du se till att insjuknandet eller olycksfallet inte medför oöverstigliga svårigheter. 

Med avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga kan du exempelvis köpa arbete av ett annat företag eller anställa en vikarie som sköter arbetet. Med avbrottsförsäkringen för arbetsoförmåga kan du utöver dig själv också försäkra andra nyckelpersoner i företaget. 

Försäkringarna för företag beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget OP-Livförsäkrings Ab, och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.

LFöPL-försäkringen beviljas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.